U Indeling naar provincie*) Provincie Aantal Aantal Bezoekers Inwoners bioscopen zitplaatsen aantallen Totaal Bezoek per inwoner Groningen 18 4,2 3.765 3,7 689.684 4,4 555.200 1,2 Friesland 21 4,8 4.367 4,3 396.506 2,5 599.190 0,7 Drenthe 14 3,2 2.589 2,6 245.261 1,6 439.066 0,6 Overijssel 27 6,2 6.580 6,5 694.695 4,4 1.014.949 0,7 Flevoland 4 0,9 640 0,6 79.982 0,5 202.678 0,4 Gelderland 44 10,2 9.499 9,4 1.464.128 9,4 1.794.678 0,8- Utrecht 29 6,7 7.007 6,9 1.323.584 8,5 1.004.632 1,3 Noord-Holland 78 18,0 19.206 19,0 4.034.875 25,9 2.365.160 1,7 Zuid-Holland 83 19,2 18.473 18,2 3.573.161 22,9 3.200.408 Zeeland 12 2,8 2.536 2,5 241.028 1,5 355.585 0,7 Noord-Brabant 65 15,0 16.611 16,4 2.010.264 12,9 2.172.604 0,9 Limburg 38 8,8 10.031 9,9 861.644 5,5 1.099.622 0,8 433 100 101.304 100 15.614.812 100 14.803.772 1,1 In tegenstelling tot bovenstaand overzicht van het aantal bedrijven zijn in dit overzicht die bioscopen opge nomen die een substantieel deel van het verslagjaar in bedrijf waren. brochettes aan vrouwelijke werknemers. Voorts wer den 7 gouden eretekens verleend aan personen die gedurende 25 jaar in de bedrijfstak werkzaam zijn geweest. Er werden 5 gouden spelden uitgereikt aan mannelijke werknemers en 2 gouden brochettes aan vrouwelijke werknemers. Tevens werden 3 gouden eretekens met diamant verleend aan personen die 40 jaar in de bedrijfstak werkzaam waren. Het betrof hier 3 gouden spelden met diamant uitgereikt aan mannelijke werknemers. Film Het Bondsorgaan is in het verslagjaar 6 maal versche nen met een tweemaandelijkse frequentie. Het blad wordt door middel van controlled circulation toege zonden aan alle leden van de NBB, geassocieerde en facilitaire bedrijven, media en overheid. Uit reacties blijkt dat Film intensief wordt gelezen door de leden en werknemers in de bedrijfstak. Geconcludeerd mag worden dat het blad zijn waarde voor de organisatie heeft bewezen. In het verslagjaar is besloten om de verschijningsfrequentie op te voeren naar 9 a 10 num mers per jaar. De redactie werd gevoerd door drs. W. J. A. van Roosmalen, hoofdredacteur, mevrouw drs. A. Dekker, W. van Dommelen en F. J. M. van der Putte. Ontheffing ingevolge het Reglement inzake Filmexploitatiezaken In het verslagjaar heeft het Bondsbestuur 15 verzoe ken ontvangen om dispensatie te verlenen ten be hoeve van een vervroegde video-release of televisie uitzending van een speelfilm. Ingevolge het Regle ment inzake Filmexploitatierechten heeft het Bonds bestuur 9 maal ontheffing verleend voor een ver vroegde video-release en 4 ontheffingen voor een verkorting van de termijn voor televisieuitzending. Aan een tweetal dispensatieverzoeken, beide betref fende een verkorting van de videotermijn, is niet te gemoet gekomen. Van de Afdeling Bioscoopexploitanten zijn geen ver zoeken ontvangen tot verlenging van de reglemen taire videotermijn. Disciplinaire Rechtspraak In 1989 zijn geen zaken voorgelegd aan de Commissie Disciplinaire Rechtspraak. De commissie is in dit jaar niet bijeen geweest. De commissie stond onder voor zitterschap van de heer mr. L. H. A. J. M. Quant. Expiratie exploitatierechten De leden die het exploitatierecht op een film in Ne derland bezitten en die wegens de expiratie van dit recht kopieën van de betreffende film dienen te ver nietigen, zijn reglementair verplicht deze kopieën bij 19

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1989 | | pagina 20