FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 35 YAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM IN DIT NU MM E R: - mm hui hi ii —w—TELEFOON 3245 3 VAN OUD IN NIEUW.... - HET PRINSE LIJK BRUIDSPAAR ONZE HULDE - DE BIOSCOOPSLUITING IN TEGELEN - COM MISSIE NIEUWE ZAKEN - SOMMATIEKOS- TEN - BELEEDIGEND OPTREDEN VAN OFFI CIER VAN JUSTITIE - NIEUWE LEDEN - WIJZIGING LEDENLIJST - DONATEUR SCHAP - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER. 1 3 A N U A R I 1937 3e JAARGANG

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1