FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 42 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM ---------- TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 1 6 A P R I L 19 3 7 3e JAARGANG o INTREKKING VAN GEPACHTE VERGUNNIN GEN? - BENOEMING VAN ARBITERS - UTRECHTS JEUGD NAAR DE BIOSCOOP - SECRETARIS HOOFDBESTUUR - AFDEE- LINGSRAAD - TOELATING TOT HET LID MAATSCHAP - TERUGGAVE WAARBORG SOM - NIEUWE ZAKEN - COMMISSIE VAN OVERLEG INZAKE BUMA - HET AUTEURSRECHTENPROCES TUSCHINSKI- GEMA - EEN VRIENDELIJK, MAAR DRIN GEND VERZOEK - BUITENLANDERS IN AMERIKAANSCHE FILMINDUSTRIE - OPEN BRIEF OVER BUMAKWESTIES - EEN OVER BODIGE VRAAG - HET FILM- EN BIO SCOOPBEDRIJF IN ENGELAND - COMMIS SIE NIEUWE ZAKEN ONTBONDEN - OP BRENGST COLLECTE BIO-VACANTIE-OORD - BELGIë VERLAAGT VERMAKELIJKHEIDSBE- LASTING - TOEPASSING ART. 17 DER STA TUTEN - UITSPRAKEN RAAD VAN BEROEP - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1