FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 44 YAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM i^^HB^nn^i^M TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 16 M E I 19 3 7 4e JAARGANG o REGLEMENTEERING MINIMUM ENTREE PRIJS - TERUGGAVE WAARBORGSOM MEN - VERVALLENVERKLARING VAN HET LIDMAATSCHAP - AANMELDING LIDMAAT SCHAP - NIEUWE ZAKEN - REGINALD FORD f - DE TOEPASSELIJKHEID EENER NAKEURINGS VERORDENING - POLITIE VERORDENING EN BIOSCOOPWET - ORDE IN DE BIOSCOOP - VERFILMING SPORT EVENEMENTEN - EEN NIEUWE LEDENLIJST - WERELDTENTOONSTELLING EN FILMBE DRIJF - KATHOLIEKE FILMACTIE - TOE STAND VAN HET TOONEEL - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJ VING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1