FFICIEEL ORGAAN BIOSCOOP-BOND No. 47 VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM --------mi iiTELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 1 JULI 4e 3 A A R 19 3 7 GANG o ONS BEDRIJF IN HET EERSTE KWARTAAL - AGENDA BUITENGEWONE LEDENVERGADE RING - TOELATING DONATEURSCHAP - AANMELDING LIDMAATSCHAP - OPZEG GING LIDMAATSCHAP - WIJZIGING LID MAATSCHAP - WIJZIGING NAAM- EN ADRESLIJST - AMENDEMENTEN INZAKE HET GEWIJZIGD CONCEPT MINIMUM-PRIJ- ZEN-BEDRIJFSREGLEMENT - AMENDEMENT OP ART. 30 VAN HET CONCEPT GEWIJZIG DE STATUTEN - HET OVERGANGSBESLUIT - DE VERMAKELIJKHEIDSBELASTING TE MAASTRICHT - HET BIOSCOOPCONFLICT TE TEGELEN - DE ACCOUNTANTSCON TROLE VAN RECETTES - HET TERUGZEN DEN VAN KEURINGSKAARTEN - MUZIEK- AUTEURSRECHTEN VAN GELUIDSFILMS - JAARVERSLAG 1935 VAN BUMA - LOUIS LUMIERE GEÏNTERVIEWD - EEN „NIEUWE ZAKENBESLUIT" IN ZWITSERLAND - UIT SPRAKEN RAAD VAN BEROEP - UITSPRA KEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - IN SCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1