BIOSCOOP-BOND No. 48 VAN DEK NEDERLANDSCHEN REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM mÊmBimmmBKMiÊÊÊÊmmMÊÊÊmmBmmimmmËmÊÊimmaamÊmmÊHmÊmmmÊmÊmÊÊÊaimmmm IN DIT NUMMER: 16 3 U L I 19 3 7 4e JAARGANG Officieel orgaan minimiinTELEFOON 32453 INDRUKKEN VAN DE LEDENVERGADERING - AGENDA DER OP 2 AUGUSTUS A.S. TE HOUDEN BUITENGEWONE ALGEMEENE LEDENVERGADERING TER BEHANDELING VAN HET CONCEPT STATUTENWIJZIGING - VERSLAG VAN DE LEDENVERGADE RING VAN 12 JULI J.L. - PENNINGMEES TER AFDEELING DEN HAAG - TWEE ZEVENTIG-JARIGEN - EEN BIOSCOOP BOND IN NEDERLANDSCH INDIE - NOR MALISATIE OP CINEMATOGRAFISCH GE BIED - OVERGANGSBESLUIT VAN 1 FE BRUARI 1937 - TOELATING LIDMAAT SCHAP - TOELATING DONATEURSCHAP - WIJZIGING NAAM- EN ADRESLIJST - UITSPRAKEN RAAD VAN BEROEP - IN SCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER. -

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1