FFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND No. 53 REDACTIE: ACHTERGRACHT 19 - AMSTERDAM ii wb—TELEFOON 32453 IN DIT NUMMER: 16 O c t o b e r 1937 4e JAARGANG REGLEMENTSHERZIENING - AGENDA VAN DE OP MAANDAG 8 NOVEMBER A.S. TE HOUDEN BUITENGEWONE LEDENVERGADE RING VAN DEN BOND - TOELICHTING OP PUNT 5 VAN DE AGENDA DER LEDENVER GADERING - TOELATING LIDMAATSCHAP - OVERGANGSBESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1937 - GEEN VERTOONING IN BESLOTEN KRING VAN NIET GEKEURDE FILMS - PARIJSCHE CIJFERS - MINIMUMPRIJZEN- REGLEMENT - STIJGENDE ENTREEPRIJZEN IN HET BUITENLAND - DE BIOSCOOP BELASTING IN SIMPELVELD - DE KWESTIE TEGELEN - INSCHRIJVING IN HET NAAM REGISTER.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 1