Uit de Afdelingen Afdelingsraad Op Maandag 4 April 1955 werd in het Carlton Hotel te Amsterdam de jaarlijkse ledenvergadering: van de Afde lingsraad gehouden onder voorzitterschap van de heer C. van Willigen uit Wassenaar. Be vergadering droeg een bijzonder karakter, omdat daarin tevens werd herdacht, dat de Afdelingsraad dit jaar twintig jaar bestaat. Met het oog hierop waren als gasten aanwezig, de Bondsvoorzitter, de heer M. P. M. Vermin, de Hondsdirecteur, de heer J. G. J. Bosman, de kortelings afgetreden leden, de heren G. J. Milius en H. Uges Jr.. alsmede twee leden, die bij de instelling van de Afdelingsraad lid zijn geweest van dit College, de heren B. Dommering en S. Kinsbergen. (Het derde oud-lid, Jos. van Bommel, was verhinderd). De Voorzitter opende de vergadering met een speciaal woord tot de genodigden. Hij sprak zijn bijzondere ver heugenis uit over de aanwezigheid van de nestor in ons bedrijf, de 87-jarige heer S. Kinsbergen, wiens hoge leef tijd hem niet had weerhouden in deze jubileumvergadering aanwezig te zijn. Verder deed het de spreker genoegen, dat de Bonds voorzitter weer in zoverre hersteld was. dat hij aan de invitatie gevolg had kunnen geven. Ten slotte heette hij de nieuwe leden van de Raad, de heren E. J. Weier uit Rotterdam en H. Zondervan uit Leeuwarden, welkom. Op verzoek van de Voorzitter verhieven alle aanwezigen zich vervolgens van hun zetels om staande de nagedachte nis te eren van het overleden lid van de Afdelingsraad, de heer G M. Th. Gielisse uit Den Haag. door hel inacht- nemen van een ogenblik stilte. Nadat de Voorzitter een schels had gegeven van het ontstaan en de betekenis van de Afdelingsraad werden de agendapunten behandeld. Goedgekeurd werden, met een woord van dank aan de betrokken functionarissen, het jaarverslag van de Secre- De jubilerende Afdelingsraad en zijn gasten. Zittend, van links naar rechts, de heren: A. F. Wolff, M. Desmet, M. P. M. Vermin, J. G. J. Bosman, W. K. G. van Royen, H. J. de Vries, W. Hulshof! Pol, A. J. A. Huyser, E. J. Weier, A. Jansen, C. M. Westland Sr.. .4. J. Ch. Silvius. J. E. F. de Nijs, B. Dommering, H. Zonderrun. Joh. Miedema, S. Kinsbergen, G. J. Milius, C. van Willigen, W. F. Dubbeldeman en M. J. W. Peters; staande, links, de heren C. J. Blad, R. Uges Jr. en K. W. Elverding; staande, geheel rechts, de heren: J. Nijland Jr.. L. van Dommelen. C. J. van Liere en S. Barnstijn. taris. de rekening en verantwoording van de Penning meester over het financieel beheer in het jaar 1954. alsmede de begroting voor het jaar 1955. In de plaats van de heer G. J. Milius. die door zijn aftreden als bestuurder van de Afdeling Het Noorden geen lid meer is van de Afdelingsraad, werd in het Dage lijks Bestuur van deze Raad benoemd, de heer A. F. Wolff te Utrecht. Tot Vice-Voorzitter werd gekozen het Dagelijks Bestuurslid, de heer M. J. W. Peters uit Venlo. De heer Kinsbergen zeide tijdens de debatten, met ge noegen te hebben geconstateerd, dat de baby-Afdelings- raad, die onder andere door de heer Joh. Miedema en spreker ten doop was gehouden, intussen een volwassen kerel is geworden, waarvoor hij respect heeft gekregen. Hij was blij deze vergadering te nebben kunnen meemaken en sprak de hoop uit de Afdelingsraad over vijf jaar op nieuw in goede welstand te mogen aantreffen. Dezelfde wens sprak de Voorzitter namens de Afdelings raad uit ten opzichte van de heer Kinsbergen, die tot zijn spijt de vergadering vóór het einde moest verlaten. Ten slotte gaf de Voorzitter uiting aan de hoop. dal de heer A. F. Wolff in het Dagelijks Bestuur van de Raad een waardig opvolger zou zijn van de heer Milius. die als kenner bij uitstek van de Bondsreglementen node gemist zal worden. Hij herinnerde eraan, dat de heer Milius, zolang de Afdelingsraad bestaat, lid van dit College is geweest. De leden van de Raad hebben gemeend dat zulks, nu de heer Milius is afgetreden, niet ongemerkt voorbij mocht gaan en besloten hem een cadeau te geven als blijk van waardering voor zijn vele verdiensten. Onder applaus van de vergadering bood de Voorzittter de heer Milius daarna een zilveren sigarettendoos aan.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 11