Afdeling Rotterdam In een geestig speechje bedankte de heer Milius voor de woorden van de Voorzitter en het hem aangeboden ge schenk, en verklaarde, dat hij bij zijn besluit tot aftreden onder andere had overwogen, dat het beter is te bedanken bij het volle bewustzijn, dan zulks te moeten doen wegens ouderdom of overlijden. Daar hij in al zijn functies, gere kend in chronologische volgorde, nu meer dan honderd jaar de Bond heeft gediend, meende hij, dat zijn plaats door anderen behoorde te worden bezet. \a afloop van de vergadering verenigden de aanwezigen zich aan een gezellig diner in Carlton, waarbij de heer Joh. Miedema op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Afdelingsraad als tafel president optrad. De Afdeling Rotterdam heeft haar jaarlijkse ledenver gadering op Donderdag 24 Maart. j.1. gehouden, tijdens welke het verslag van de Secretaris over de werkzaamhe den in 1954 werd goedgekeurd, aan de Penningmeester décharge werd verleend voor zijn beheer over het afge lopen jaar en de begroting' van ontvangsten en uitgaven over het lopende jaar werd vastgesteld. Daar de heer R. Uges Jr., die volgens het rooster aan de beurt van aftreden was, zich niet herkiesbaar heeft willen stellen, werd in zijn plaats de heer E. J. Weier door de vergadering als Bestuurslid benoemd. De overige periodiek aftredende Bestuursleden, de heren C. J. Blad en W. F. Dubbeldeman werden herkozen. Onderscheiden bestuursfuncties werden opnieuw ver deeld, zodat het Afdelingsbestuur thans is samengesteld als volgt: de heren C. van Willigen, Voorzitter; C. J. Blad, Vice-Voorzitter; W. F. Dubbeldeman, Secretaris; J. Dogterom, Penningmeester en E. J. Weier, lid. In de Afdelingsraad hebben voor deze afdeling thans zitting de heren C. van Willigen. W. F. Dubbeldeman en E. J. Weier. Hel Hoofdbestuur heeft besloten toestemming te ver lenen als bedoeld in het Gewijzigd Algemeen Bedrij fs- réglement aan: de heer D. J. Werner te Haarlem, tot het omzetten van zijn filmverhuurkantoor Royal Film in een vennootschap onder firma Royal Film te Amstelveen, zulks onder bepaalde voorwaarden; de N.V. Gofilex te Utrecht, tol het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-B in het St. Maartenhuis Ie Heeze. zulks onder bepaalde voorwaarden; de heer H. H. Lubberman te Ter Apel, lot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-B in het in aanbouw zijnde Volksgebouw te Finsterwolde, zulks onder bepaalde voorwaarden. De Commissie Nieuwe Zaken heeft in haar zitting van 31 Maart besloten toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 9 van genoemd reglement aan de heer Joh. Miedema ie Sneek, tot het gaan exploi teren van een nieuw te bouwen permanente bioscoop-A op de hoek van de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat/ Doelenstraat te Steenwijk, ter vervanging van de perma nente bioscoop-A Roxy Theater, zulks onder bepaalde voorwaarden de firma Scala Theater te Nijmegen, tot het gaan exploi teren van een nieuw Ie bouwen permanente bioscoop-A op een lerrein aan de Burchtstraat aldaar, ter vervanging van hel Scala Theater aan de Eiermarkt, zulks onder be paalde voorwaarden; de heer L. van Gasteren te Amsterdam, lol het gaan exploiteren van een filmproductiezaak en wel voor de bedrijfstak e (de productie van films, niel vallende onder a, h, c of d) de Filmproductie Maatschappij ..Amsterdam" N.V. .i.o. te Amsterdam, tot het gaan exploiteren van een filmpro ductiezaak voor de bedrijfstakken a (de productie van speelfilms) en e (de productie van films, niet vallende onder a, b, c of d), zulks onder bepaalde voorwaarden. In haar zitting van 31 Maart heeft de Commissie Nieu we Zeiken afwijzend beschikt op de aanvrage ingediend door: de N.V. Leidseplein Theater i.o. Ie Amsterdam, tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in bet te verbouwen Leidseplein Theater aan bet Leidse plein 12 aldaar. De Commissie Beroep Nieuwe Zaken heeft het hierna volgende beroep behandeld, ingediend door: het Bestuur van de Afdeling Het Noorden van de Neder- landsche Bioscoop-Bond, tegen de beslissing van de Com missie Nieuwe Zaken d.d. 12 Mei 1954, waarbij aan de heer A. F. Wolff te Utrecht toestemming werd verleend lot het op bepaalde voorwaarden gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A, te bouwen aan het Here plein te Groningen. De beroepcommissie verklaarde hel beroep van appellant ongegrond en bevestigde de beslis sing van de Commissie Nieuwe Zaken. Toelating lidmaatschap Tot hel lidmaatschap van de Bond is toegelaten, onder meer op voorwaarde, dat hiertegen binnen acht dagen na de verschijning van deze publicatie geen gegronde be zwaren bij het Hoofdbestuur worden ingediend: de Firma Royal Film te Amstelveen, waarvan firmanten zijn de heren J. C. H. Arendse en D. J. Werner, exploitanle van het gelijknamige filmverhuurkantoor aldaar. Heëindiging lidmaatschap Van het lidmaatschap is wegens verlies van de vereisten daarvoor vervallen: de heer D. J. Werner, voormalig exploitant van hel filmverhuurkantoor Koyal Film te Amslelveen. IVIEUWE NAAM- en ADKESL1JST In Maart is de nieuwe naam- en adreslijst van de Neder- landsche Bioscoop-Bond verschenen. De prijzen van de ingenaaide en gecartonneerde exemplaren bedragen res pectievelijk 1.50 en 2.75 per stuk. Van de gecarton neerde lijsten is slechts een beperkt aantal beschikbaar. 10

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 12