Logement des duivels Examen-practijkcertificaat Diploma's 1955 Uit een artikel in de ..Kerkbode voor de gereformeerde kerken van Assen e.o." van 12 Februari, ondertekend door ..de predikanten", blijkt ons. dal er ook in gereformeerde kringen een verandering in de waardering van film en bioscoop begint te dagen, al gaat bet wel in heel traag tempo. Vroeger werd de bioscoop in deze kringen steevast beschouwd als bel voorportaal van de hel. nu. in hel artikel van de gereformeerde predikanten, is de bioscoop nog slechts ..het logement des duivels". Wij zien in deze verandering van permanente tot tijde lijke verblijfplaats van den Boze een kleine stap voorwaarts. omdat nu althans de mogelijkheid in het verschiet ligt. dat de bioscoop nog eens zijn duivelse gast kwijtraakt. Aanleiding tot het artikel van de gereformeerde predi kanten was de aangekondigde vertoning van de film ..Maarten Luther" in een der bioscopen ter plaatse. De synod. Geref. Pr. Dr N. J. Hommes, lid van het landelijk aanbevelingscomité voor deze film. had namelijk in „De Kotterdammer" van 4 September 1954 geschreven: ..Deze film zal stellig een niet alledaagse ontmoeting brengen lussen kerkgangers en bioscoopgangers". Daarop reageerde het artikel in de Asser Kerkbode als volgt: „Nu is het welsprekend genoeg, dat in deze aan- bevelingscomité's geen gereformeerde predikanten zitting namen. \X ant zij werden er wel toe uitgenodigd. Maar /ij weigerden. Niet omdat zij geen ..ontmoeting tussen kerkgangers en bioscoopgangers" begeren. Maar zij be geren die ontmoeting niet in het logement des duivels. maar in de tempel des Heeren, niet in de bioscoop doch in de kerk!'' Aldus is uitgemaakt, dat een aantal stoelen, een paar projectiemachines en een projectiedoek voldoende stoffe ring voor een logement des duivels opleveren. Wij hadden ons dat meer gecompliceerd voorgesteld. Of zou het gevaar toch in de film schuilen? Zover gaan de gereformeerde predikanten niet. Vragenderwijs veronderstellen zij, dat een film als ..Maarten Luther" aan de ..ontmoeting tussen kerkgangers en bioscoopgangers" zou kunnen meewerken. Edoch, zij constateren. ..dat de bioscoop deze film niet draait om de mensen naar de kerk Ie krijgen, doch juist andersom". Met deze insinuatie, met dit valse getuigenis, besmeuren de gereformeerde predikanten van Assen en omstreken de ernstige poging van een groot aantal werkers in het film en bioscoopbedrijf om een figuur als Maarten Luther en zijn strijd voor de „bioscoopgangers", waaronder een steeds groeiend aantal „kerkgangers" zijn, tot leven te brengen, niet alleen door het beeld, maar ook door het woord. Zij ons tot troost, dat ook onder de lidmaten der gere formeerde kerken het besef groeit, dat de duivel, die de bioscoop als logement gebruikte, alleen leeft in het brein van predikanten, die in elke uiting van levensvreugde kwaad zien. Het Bestuur van de Stichting „Instituut voor Opleiding van Technisch Bioscooppersoneel heeft onder de aan dacht van de Afdelingsraad gebracht, dat gebleken is. dal speciaal de candidaten, die zich aanmelden voor de examens ter verkrijging van het practijkcertificaat in vele gevallen onvoldoende voorbereid op het examen verschij nen. Zij vatten namelijk dit examen niet serieus op en veronderstellen ten onrechte, dat ook zonder deugdelijke voorbereiding met succes aan het examen kan worden deel genomen. Hierdoor zijn teleurstellingen niet uitgebleven, hetgeen, gelet op het bestaande tekort aan gediplomeerde operateurs, zoveel mogelijk dient te worden vermeden. De Afdelingsraad dringt er derhalve bij de leden exploitanten op aan de operateurs die examen willen doen voor dit practijkcertificaat erop te wijzen, dat zij zich ten minste drie maanden van tevoren bij de Stichting, welker secretariaat is gevestigd op het Bondsbureau te Amster dam, moeten opgeven, opdat zij tijdig ingelicht kunnen worden omtrent de stof die zij voor het examen moeten beheersen. Het is wellicht dienstig, dat de betrokken operateurs zich bijvoorbeeld met behulp van de schriftelijke opera teurscursus op het examen voorbereiden. In bioscopen met een normale wekelijkse arbeidstijd van minder dan 24 uur kan worden volstaan met de uit dertig lessen be staande practijkcursus. De Raad geeft de leden daarom in ernstige overweging om hun operateurs ter zake voor te lichten en erop toe te zien, dat zij zich behoorlijk voorbereiden op het examen- practijkcertificaat. Zulks is in aller belang, aangezien op den duur de operateurs, die geen diploma of vrijstelling: bezitten, niet in de cabines kunnen worden gehandhaafd. Daar de aangevraagde diploma's voor het jaar 1955 inmiddels zijn uitgereikt, is de geldigheidsduur van de oude diploma's verstreken. „Het accountantsrapport is voor de Regering aanleiding geweest aan de gemeentebesturen mede te delen, dat de overwegingen, welke in 1947/1948 hebben geleid tot het invoeren van verschillende heffingspercentages, thans niet meer gelden. De vraag, hoe hoog het heffingspercentage in de gemeenten moet zijn, behoort niet door de Regering, maar door de gemeentebesturen zelf te worden beant woord. De destijds door de Regering bepleite algehele verho ging van de vermakelijkheidsbelasting heeft in feite, be houdens een verhoging van de belasting voor danspartijen en dergelijke, slechts voor de bioscopen tot verzwaring van lasten geleid. Nu na het deskundig onderzoek is gebleken, dat verlaging van belasting ook hier ter stede verantwoord is en de Regering zich tegen deze verlaging niet verzet - de betreffende heffingsverordening behoeft Koninklijke goedkeuring - is het naar onze mening redelijk de belastingtarieven voor filmvoorstellin gen in onze gemeente tot het peil van 1947 terug te brengen. Tal van andere grote ge meenten zijn hiertoe bereids in de afgelopen maanden overgegaan Teneinde de Nederlandse filmindustrie zo veel mogelijk te bevorderen, menen wij, dat de belasting van voorstel lingen, waar uitsluitend Nederlandse films worden vertoond, op 10 dient te worden bepaald." (Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden in hun brief d.d. 11 Februari 1955 aan de Raad dezer gemeente.)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 13