Duitsland %.È.lÈs»mÈ&i 11 ^B& i iw Wi f J.1...I..1 LMLi.l...li,.l..LL-t..lH Nederlandse films in het buitenland Internationaal Filmfestival Berlijn 1955 film i. het adres waaraan de film na afloop van het festival Onder auspiciën van de Film Council of Ame rica werd van 4 tot 8 April in hel Waldorf-Astoria Hotel in New York de tweede American Film Assem- li I y gehouden, de samenkomst van de Amerikaanse liga's en filmclubs. welke dit jaar een mogelijk nog grotere be langstelling trok. dan die welke liet. vorige jaar te Chica- go werd gehouden. Het ziet er naar uit. dat de American Film Assembly op weg is .,de': grote jaarlijkse gebeurtenis te worden voor alle filmliefhebbers in de Verenigde Staten, die kennis willen maken met de beste voortbrengselen van de wereldfilmproductie. Ten gevolge van een complex van oorzaken, krijgt men namelijk in de Amerikaanse bioscopen in de regel geen bui tenlandse films te zien uitgezonderd in een verhoudings gewijs maar gering aantal zogenaamde ..art houses" zodat de sedert 1946 zeer sterk gegroeide liga- en filmclub- beweging zich inzonderheid toelegt op de vertoning van Europese films. En het is een opmerkelijk feit. dat een stijgend, aantal Amerikanen - - al moei men hier nog slechts aan duizenden denken in plaats van aan milli oe nen die op deze wijze kennis nemen van hel werk van Europese filmers, ondanks hun nationale ..bigger and better pictures" in alle kleuren en formaten, enthousiast: kunnen worden bij het zien van goed Europees werk in eenvoudig zwart en wit. De belangrijkste manifestatie van de American Film Assembly is hel Golden Keel Film Festival. Uitsluitend met zorg door jury's geselecteerde films komen voor vertoning op deze competitie in aanmerking. Aan één van de vertoonde films in elk der diverse categorieën wordt de „G o 1 d e n R e e 1 A w a r d" toegekend. Dit jaar is deze bijzondere onderscheiding te beurt ge vallen aan twee Nederlandse films, te weten de films „P aula r h e i" van Bert Haanstra en „S t o r y of 1 i g h t" van Joop Geesink. Beide films werden respec tievelijk voor de groep experimentele en avant-gardisti- sche films en de groep propagandafilms met de Golden Heel Award*' bekroond. Het mag zeker als een verheugend feit worden be schouwd, dat op dit zuiver Amerikaanse festival bijzon dere aandacht werd geschonken aan hel werk van onze Nederlandse filmers. Het Ve Internationale Filmfestival van Berlijn zal van 24 Juni tot 5 Juli worden gehouden overeenkomstig de voorschriften, vastgelegd in het festivalreglement van de Internationale Federatie van Verenigingen van Filmpro ducenten. Dit festival, dal wordt georganiseerd onder auspiciën van de Senaat van Berlijn tezamen met de Regering der West-Duitse Bondsrepubliek en de bedrijfs organisaties van het Duitse filmwezen, stelt zich ten doel getuigenis af te leggen van de verdere ontwikkeling der filmkunst, de leiding gevende persoonlijkheden van hel internationale filmbedrijf te Berlijn samen te brengen voor een gedachtenwisseling en een bijdrage te leveren tol wederzijds begrip en vriendschap tussen de volkeren. Aan het festival kunnen deelnemen: lange speelfilms (a) en lange (b) en korte (c) documentaire en culturele films, met dien verstande, dat landen met een jaarproductie in 1954 van. minder dan lachtig films van de eerste cate gorie (a) één film. en met een grotere productie één tot drie films in kunnen zenden. Voor de categorieën (b) en (c) zijn deze maxima bij dezelfde jaarproductie in 1954 respectievelijk twee films en twee tot vier films, hoewel uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Er kan slechts deel worden genomen met normaalfilms, welke na 31 Maarl 1954 werden vervaardigd en in Duits land nog niet in première of bedrijfsvoorstelling werden vertoond. Films, welke reeds op andere festivals werden gepresenteerd, kunnen slechts met toestemming van de festivalleiding ter deelneming worden toegelaten. Zuivere onderwijs- of instructiefilms en reclamefilms zijn van vertoning uitgesloten. Buitenlandse films worden in de oorspronkelijke versie met Duitse ondertitels vertoond. De betrokken landen kunnen zelf de in te zenden films kiezen, maar het verdient aanbeveling dat de aanmelding geschiedt door een centrale autoriteit of filmorganisatie. Films, welke kwetsend zijn voor het nationale gevoelen van een land of in strijd zijn met de doelstellingen van het festival, kunnen van vertoning worden uitgesloten. Tot onderzoek van de smaak van het publiek en het verrichten van een marktanalyse zullen de festivalbezoekers stemmen over de films, welke hun het best bevallen zijn. De Senaat van Berlijn zal aan deze films een bijzondere onderschei ding toekennen. Het instellen van een „Internationaal ont moetingscentrum'' zal het contacl tussen de deelnemers aan het festival en de wederzijdse gedachtenwisselingen vergemakkelijken. De aanmelding tot deelneming dient uiterlijk op 1 Mei 1955 te zijn geschied, terwijl uiterlijk 15 Mei aan de leiding van het festival moet worden toegezonden de lijst van de te presenteren films en de volgende, bij elke film behorende, gegevens a. naam en adres van de productiemaatschappij b. de volledige lijst van de auteurs, regisseurs, acteurs enz. in drievoud) c. een inhoudsopgave van de film in de Duitse taal en in Engelse respectievelijk Franse, Italiaanse of Spaanse laai in drievoud) d. drie stellen stills waarbij inbegrepen starfoto's en persfoto's (bij speelfilms) e. zes aanplakbiljetten (bij speelfilms) en verdere exem plaren voor reclame: f. reclamedrukwerk voor de film (in drievoud); g. een opgave van de juiste lengte van de film in meters; h. de datum van de eerste openbare vertoning van de teruggezonden moet worden. De copie van iedere aangemelde film moet uiterlijk 30 Mei 1955 in handen zijn van de leiding van het festival. Later ontvangen films kunnen geen aanspraak maken op vermelding in het officiële festival programma. Ter ver mijding van moeilijkheden moet de afzender onmiddellijk na de verzending van de films een nauwkeurige opgave

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 14