Frankrijk Het Duitse Bioseoopprogramma in 1954 Film en onderwijs Premières in 1954 Maand Land van oorsprong Totaal Duitsland Oostenrijk U.S.A. Frankrijk Engeland Italië 1954 1953 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 6 (6) 6 (7) 9 (4) 7 (2) 2 (4) 1 (2) 6 (7) 12 (8) 13 (14) 21 (12) 10 (14) 16 (16) - (2) 3 (3) 1 (-) 1 (-) - (-) - C-) 1 (2) 1 (2) 1 0) 2 (3) 1 (-) 2 (1) 12 (14) 12 (15) 22 (22) 20 (21) 12 (14) 8 (15) 16 (12) 18 (25) 31 (23) 13 (21) 22 (22) 23 (28) 6 (2) 6 (4) 3 (2) 5 (3) 1 (3) 5 (3) 5 (2) 3 (5) 4 (2) 6 (8) 2 (11) 5 (3) 2 (1) 1 (1) - (1) 2 (3) - (O 2 (-) 1 (2) 6 (3) 2 (1) 2 (-) 4 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (1) 2 (4) 1 (-) 3 (2) 2 (1) 3 (8) 5 (H 2 (4) 2 (3) 8 (4) 3 (3) 2 (3) - (-) 1 (2) 2 (1) 1 (2) 1 (-) 1 (4) - O) 2 (1) 3 (5) 1 (O 3 (-) 34 30 38 38 19 19 33 45 55 49 48 54 30 31 35 30 26 21 37 44 48 52 54 52 Totaal 1954 109 13 209 51 24 38 18 462 Totaal 1953 96 16 232 48 16 32 20 460 van de verzonden films per luchtpost aan het bureau van de festivalleiding doen toekomen met vermelding van de titels en het aantal filmrollen onder gelijktijdige mede deling van het tijdstip en de wijze van verzending. Evenzo dient men te werk te gaan bij het verzenden van de voren- vermelde bijlagen. Het transport en de verzekering van de films zijn voor rekening van de producent respectievelijk de afzender. Het bewaarloon en de verzekeringskosten te Berlijn wor den door het festival gedragen. In de loop van het kalenderjaar 1954 gingen in het gebied der West-Duitse Bondsrepubliek en Berlijn 462 speelfilms van meer dan 1500 meter lengte in première tegen 460 in 1953. Hiervan waren er 109 van Duitse origine (waarbij inbegrepen 13 co-producties en 7 avond vullende sprookjesfilms). 13 afkomstig uit Oostenrijk, 209 uit de Verenigde Staten. 24 uit Engeland, 51 uit Frankrijk. 38 uit Italië. 6 uit Zweden en 12 uit andere landen. De premières van de Duitse films waren per kalender maand gerekend, zeer ongelijk verdeeld. Van de 109 Duitse films werden er 21 in het eerste en 47 in het laatste kwartaal vertoond, dat wil dus zeggen meer dan tweemaal zoveel in het laatste dan in hel eerste. Mei en juni telden tezamen maar 3 Duitse premières, October behaalde daarentegen het na-oorlogse record met 21 film premières, terwijl November er maar weer tien beleefde. De film begint een steeds groter plaats in te nemen bij het onderwijs in Frankrijk, bericht men uit Parijs. Zo heeft de Franse minister voor Onderwijs kort geleden aan de onderwijzers aangeraden vooral een gids voor hun leer lingen te zijn bij hun keuze van een filmvoorstelling. E n niet door hen van een of ander f i 1 m p r o- g r a m m a af te boude n. dat g e v a a r 1 ij k v o o r hun moreel zou z ij n of artistiek en i n l e 1- andere landen Blijkens het hier afgedrukte overzicht vonden in Sep tember en December 1954 de meeste premières plaats namelijk respectievelijk 55 en 54, terwijl in Mei en Juni slechts 19 films haar première beleefden. Vergeleken bij 1953 hebben in de onderscheiden maanden van 1954 on geveer evenzoveel première plaats gevonden, met dien verstande evenwel, dat het aantal in de zomermaanden iets kleiner was. In het totale aantal films, dat in 1954 in première ging, zijn begrepen: 15 CinemaScopeproducties, één VistaVision- film, 10 grote sprookjesfilms en 10 films, welke niet zoals in Duitsland gebruikelijk is waren nagesynchro niseerd en vertoond werden in originele versie met Duitse ondertitels, zodat zij slechts een beperkt roulement hadden. Het aantal premières van nieuwe Duitse films steeg in 1954 met 13, het aantal Franse films met 3, de Italiaanse met 6 en de Engelse met 8, terwijl het aantal Amerikaanse films daalde met 23. 1 e c t u e e 1 van minder hoogstaande kwali teit, integendeel, door hen juist zulk een film aan te raden en uit te leggen w aa r- o m. Een voortreffelijk idee, gezien de macht die uitgaat van het beeld op de jeugdige toeschouwers en vooral ook wanneer men bedenkt hoe groot de indruk kan zijn die de bewegende beelden op hen maken. Men luistere naar hun opmerkingen over een film die ze gezien hebben, wanneer ze in het vrije kwartier of voor- of na school erover praten. Zo vermelde „Echos de France" onlangs het vol gende gesprek in de Metro tussen twee zeer jonge arbeid sters over een film. die zij zo juist hadden gezien en welker hoofdpersoon niemand minder dan de beroemdste Homerische figuur is: Het is een aardige film, zei de een. Ja. antwoordde de ander maar X (hier volgde de naam van de hoofdrolspeler) is geen Ulysses! Wat weet dit jonge meisje van Ulysses af. dat zij zich 13

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 15