Filmbezoek en verdeling netto-recettes 27 Juni - 25 September 1954 over diverse theatergroepen Bioscopen bezoekers x 1000 netto recettes £'000 nlmhuur £'000 aandeel exploitant £'000 zitplaatsencapaciteit aantal minder dan 250 251 - 500 501 750 751 - 1000 1001 1250 1251 - 1500 1501 1750 1751 2000 meer dan 2000 156 898 1.007 880 594 314 263 193 208 1.920 25.726 48.498 60.746 53.961 35.094 36.765 31.970 42.366 121 1.455 2.468 3.154 2.979 2.013 2.250 2.001 2.823 33 443 816 1.096 1.079 735 820 739 956 88 1.012 1.651 2.059 1.900 1.278 1.430 1.262 1.867 Alle bioscopen 4.513 337.046 19.263 6.717 12.546 Overzicht filmbezoek en recettes 27 Juni - 25 September 1954 in de onderscheiden gebieden Gebieden bezoekers aandeel exploitant x 1000 vergeleken m. 3e kwar taal 1953 vergeleken m. 2e kwar taal 1954 £'000 vergeleken m. 3e kwar taal 1953 Vergeleken m. 2e kwar taal 1954 Industriegebieden Vacantiegebieden Overige gebieden 249.971 31.059 56.016 2,8% 4,6u/u 4,2% 2,0% 28,7% 6,1% 9.084 1.235 2.227 f 10,5% 12,5% 11,5% 7,1% 36.5% 10,7% Gehele land 337.046 3,2% -4- 4,7% 12.546 10,9% 10,0% Dit belekenl echter niet, dat er in de moeilijke positie van vele Britse exploitanten een duurzame verbetering is gekomen. Op Dinsdag 21 Februari j.1. verklaarde de Se cretaris van de Cinematogra p h E xhibitor s Associatio n. de heer W. Kuiler, dat het aantal be zoekers in hel daaraanvolgende, dus hel vierde kwartaal van 1954 rond 256.000.000 heeft bedragen tegen 268.000.000 in hel gelijknamige kwartaal van 1953. De heer Fuller wees er met nadruk op, dat het Ministerie van Financiën weliswaar onlangs aan het Huis van Afge vaardigden cijfermateriaal had verstrekt, waarmede werd aangetoond dat het bioscoopbezoek gedurende het jaar. eindigende op 80 September 1954, hoger was dan de 12 maanden daarvoor, maar dat de cijfers nadien een daling aanu ijzen. Ruim 31 millioen bezoeken werden in de zomer van 954 aan de bioscopen in de vacantiegebieden gebracht, dus 4,6 c/( méér dan in het derde kwartaal van 1953 en 28,7 meer dan in het tweede kwartaal van 1954.; De netto-recettes in dit gebied bedroegen in totaal 1.960.000 en liggen derhalve 11.6 boven die van 1953 en 37 boven het tweede kwartaal van 1954. De exploitanten in deze vacantiecentra ontvingen een aandeel van 1.235.000 in da netto-recettes, wat een vermeerdering van 12.5 c/( van hun bedrij f sinkomsten betekende vergeleken bij het derde kwartaal van 1953 en van 36,5 met het tweede kwartaal van 1954. In haar commentaar op deze cijfers vestigt het Britse Ministerie van Handel er de aandacht op, dat het bio- Blijkens hel overzicht van filmbezoek en netto-recettes verdeeld over de onderscheiden gebieden boekten de Britse bioscopen in het zomerkwartaal van 1954. niet minder dan 337.046.000 bezoeken, dat wil zeggen 3.2 méér dan het gelijknamige kwartaal van 1953 en 4,7 r/< meer dan hel voorafgaande tweede kwartaal van 1954. De netto-recettes beliepen 19.263.000 en lagen dus 10,6 hoger dan in 1953 en 9.5 ft boven die van het tweede kwartaal 1951. Het aandeel van exploitanten in de netto-recettes, dat wil dus zeggen het aandeel dat overblijft nadat de betaalde filmhuren zijn afgetrokken, bedroeg 12.546.000. hetgeen vergeleken met het aandeel van 11.317.000 in dezelfde periode van 1953 een stijging van 10.9 betekende. ander kwartaal sedert 1950. M-oopbezoek in de regenrijke zomer van 1954 het hoogste is geweest sedert het eerste kwartaal van 1952. De kleinste bioscopen, dat uil zeggen die met minder dan 250 zitplaatsen welke de laalste jaren verhoudingsge wijze de grootste terugloop in bioscoopbezoek zagen, no teerden een stijging van 11.1% len opzichte van het lueede kwartaal van 1954 en van 2,9 c/< vergeleken met het zomerkwartaal van 1950. De gemiddelde netto-entree prijs steeg in de zomermaanden van 1954 van 20,5 pence (f 0,91) tot 20,6 pence (ƒ0,915). Het exploitantenaan deel bij iedere groep van bioscopen en in bijna ieder gebied was in de zomer van 1954 hoger dan in enig IS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 17