Zuid-Afrika Onderzoek naar de gewoonten van televisiekijkers °/o Internationaal Filmfestival Durban 1955 Bioscoopbezoek van televisie-enthonsiasten jongens meisjes Gaan naar de bioscoop 5-7 8-11 12-15 16 20 5-7 8-11 12-15 16-20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar o/o ten minste eens per week 29 46 47 76 21 34 46 73 minder 13 19 28 16 12 21 23 17 zelden of nooit 58 35 25 8 67 45 31 10 Hel Ministerie beëindigde haar commentaar evenwel met de volgende nadrukkelijke waarschuwing: „Bij het maken van deze vergelijking dient men zich voor ogen te houden, dat de kosten, welke de exploitant te dragen heeft, sedert 1950 in aanzienlijke mate gestegen zijn". Social Surveys Lid., een semi-officiële instel ling, heeft aan het begin van dit jaar een marktonder zoek ingesteld voor Radio Luxemburg, dat onlangs in de Britse filmvakbladen werd gepubliceerd. Aan de rap porten van Social Surveys, welke zich reeds jaren op der gelijke onderzoekingen toelegt, wordt in de Angelsaksische wereld grote waarde gehecht zowel door het bedrijfsleven als door de Overheid, zodat aan haar publicaties in de regel meer dan gewone aandacht wordt geschonken. Het onderhavige rapport toont onder meer aan, dat in 1954 de jaarlijkse Royal Command Film Performance, de galavoorstelling voor de Koninklijke familie ten bate van de charitatieve instellingen van het filmbedrijf, door de televisierapporteurs van de B.B.C, werd „verslagen" en dat dit programma door 8.400.000 personen door de televisie werd gevolgd. Ter vergelijking diene, dat het dagelijkse avondbezoek aan de Britse bioscopen ruim 3.500.000 bedraagt. Op Zondag, wanneer het grootste deel van de Britse bioscopen gesloten is en de theaters die wèl open zijn vaak nog reprises vertonen in plaats van het gewone weekprogramma, is de televisiebelangstelling hel grootst, voornamelijk des avonds, wanneer 30.2 van de bevol king naar de televisie kijkt. Maandags daalt dit percen tage lot 27.7. Dinsdags is het 28.8. Woensdag daalt het tot 25 en Donderdags tol 24.8. Op Vrijdag is er in de regel een stijging in de belangstelling lot 27.1 J( en deze loopt op lot 27,6 op Zaterdagavond. Daarbij houde men voor ogen, dat er volgens de laatste opgave van de Posterijen meer dan 4.000.000 televisievergunninghou ders in het Britse eilandenrijk zijn. De British Broadcasting Corporation, welke in de regel nogal geheimzinnig is met haar eigen markt onderzoek en er maar zelden toe overgaat de resul taten daarvan te publiceren, heeft onlangs een overzicht gegeven van een door haarzelf ingesteld onderzoek naai de gewoonten van het jeugdige televisiepubliek. Wat hel bioscoopbezoek van de jeugdige televisie-enthousiasten betreft, kwam het rapport tot de verrassende conclusie dat 40 van de televisiekijkers van 16 tot 20 jaar ten minste twee maal per week naar de bioscoop gaan. Het rapport heeft belrekking op personen van 5 lol 20 jaar. Slechts 8% van de leeftijdsgroep 16 tot 20 jaar kijken dagelijks naar televisieprogramma's voor de jeugd, maar 85 van de groep 5 tot 7 jaar kijkt regelmatig. Op het tijdstip dat het onderzoek werd afgesloten (November 1953) luisterden ongeveer 1.600.000 kinderen naar het kinderuurtje in de radio en keken er ongeveer 2.200.000 elke werkdag om vijf uur naar het kinderuurtje van de televisie. Uit het rapport kan men voorts ontdekken, wat de diverse leeftijdgroepen van de jeugd op een bepaald uur doen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat op werkdagen om acht uur des avonds onderstaande gewoonten worden gevolgd: Wat men doet 5-7 8-11 12-15 16-20 jaar jaar jaar jaar "/o Uit naar de bioscoop 2 3 8 15 elders 2 8 28 41 Thuis op, luisterend naar de radio of kijkend naar de televisie 7 22 31 21 op, maar niet luisterend of kijkend 6 23 27 22 In bed 83 44 6 1 100 100 100 100 Van 8 lot 20 Augustus zal te Durban, Natal, een inter nationaal filmfestival worden gehouden. Het is de eerste grote manifestatie van deze aard, welke in Afrika plaats vindt. Weliswaar werd door de Durban Film Circle in 1954 een eerste internationaal filmfestival georganiseerd, maar dat was slechts van bescheiden omvang, daar hier aan nog niet door de internationale producentenorganisa ties werd deelgenomen. De film speelt in het leven van de gemiddelde Zuid Afrikaan een heel wat belangrijker rol dan in onze Euro pese samenleving, omdat zij veelal zijn voornaamste middel tot ontspanning is. In vele gevallen is zij voor hem zelfs het enige contact, dat hij met de cultuur van andere landen en volkeren heeft. Daarom wordt bij het organiseren van dit eerste Afrikaanse festival van inter- jaar '°/o 16

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 18