EJ3I IN VOORBEREIDING I IN PRODUCTIE: II ^M^i Carillon Films Vijf documentaire films voor Canadese opdrachtgever waarvoor de opnamen in Canada zullen worden gemaakt in samen werking met Canadese producenten. Pro ductieleiding: Ted de Wit en Gerard J. Raucamp. Ccfima Film 4 Televisie-films ieder ter lengte van 13% minuut. Werktitels nog niet bekend. Deltafilm „Reparaties op de B o e r d e r ij" (werktitel), in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en oedselvoorzie- ning. Draaiboek, regie, camera en mon tage: Jaap S. Nieuwenhuis. Laboratorium: Filmfabriek Multifilm te Haarlem. N.V. Forum Filmproductie „H oe leven ze daar eigen- lijk?" 35 mm documentaire van 4 minu ten, in opdracht van de Stichting Culturele Samenwerking. Draaiboek: Mannus Fran ken, J. C. Mol en E. .1. Versc.huercn. Joop Geesink's Dollywood Nederland: 2 minuten poppenfilm voor een Koffie- en Theehandel, 2 minuten poppenfilm voor een Melkproduct, Live- Action voor een radiomerk, 2 minuten pop penfilm voor naaizijde, 2 minuten poppen film voor sigaretten, 2 1 minuut Live-Ac- tion films voor wijn en liquéur, 3 minuten Live-Aetion film voor confectie. België: 1 minuut Live-Action film voor lampen. Engeland: 2 minuten Live-Action film voor cosmetics, 2 minuten poppen film voor een schoenfabriek. 2 minuten Live-Action poppenfilm voor sigaretten merk. Italië: 2 minuten poppenfilm voor brandy, 3 minuten poppenfilm voor smeer olie, 2 minuten poppenfilm voor kaas, 3 minuten poppenfilm voor wol, 2 minuten Live-Action film voor sweets en pudding 1 minuut poppenfilm voor schoensmeer, 1 minuut poppenfilm voor tandpasta. Duitsland: 2 minuten poppenfilm voor een koffiemerk, 2 minuten Live Action voor chocolademelk, 2 minuten pop penfilm voor een melkproduct, 2 minuten film voor tandpasta. Oostenrijk: Poppenfilm voor Bier. Alle bovengenoemde films te vervaardi gen in Technicolor of Eastman- c o 1 o I". Bert Haanstra Documentaire film 'titel nog niet be kend). 35 mm in kleuren lEastmancolor), van ca. 20 minuten over de verdwijnende folklore rondom de voormalige Zuiderzee, in opdracht van het Ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen. Draai boek en regie: Bert Haanstra. \.V. llaghefilm Een bedrijfsfilm voor Van der Heem. Werktitel nog niet bekend. Idee en alge mene leiding: Wr. Mullens. Drie minuten 35 mm reclamefilm over bont (kleurenfilm). Algemene leiding: W. Muilen.. Herman van der Horst Een documentaire film over Nederland in opdracht van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vertonings duur ca. 20 minuten), 35 mm zwart-wit. Draaiboek, regie, camera en montage: Her man van der Horst. Marlen Toonder Film N.V. Zes 35 mm reclamefilms, ieder van 1 minuut, in Eastmancolor, in opdracht van .1. Walter Thompson, Londen. !\.V. Multililm „Symphonie der kleuren' (kleurenfilm 35 mm), wetenschappelijke film, in eigen productie. Draaiboek, regie, camera en montage: .1 C. Mol en E. .1. Verschueren. Laboratorium: N.V. Multi film te Haarlem. Nederlandse Filniondepncming „VISIE" „T bat is H o 11 a n d", He reeks 35 drie tot zeven minuten films over Neder landse onderwerpen bestemd voor Noord en Zuid Amerika. Algemene leiding: Max de Haas. Polygoon-Profilti-Productie ,.G o e d e varkens goed voeren instrueliefilm. 16 mm zwart/wit, verto ningsduur plm. 20 minuten, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Scenario: M. van de Meeberg. Productie: .1. Jansen. Labo ratorium: Interfilm N.V. te Den Haag. „M eer en betere mei k"', in- structiefilm, 16 mm zwart/wit. vertonings duur plm. 20 minuten, in opdracht van het Ministerie van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening. Scenario: Drs. L. van Hoepen. Productie: J. Jansen. Laborato rium: Interfilm N.V. te Den Haag. „Het loerende g e v a a r", voor lichtingsfilm over de bestrijding der Run der T.B.C, in Europa, 35 mm zwart/wit, vertoningsduur ca. 20 minuten, in opdracht van de Stichting Technisch Filmcentrum, Den Haag. Scenario en regie: W. Smith. Productie: J. Jansen. Camera: T. M. van Maanen. Laboratorium: N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag. „Op vleugels naar een nieu we toekomst" (werktitel) propaganda film, 16 mm zwart/wit, vertoningsduur ca. 20 minuten, in opdracht van de Konink lijke Luchtvaart Maatschappij N.V. Scena rio en regie: W. Smith. Camera: P. Out. Laboratorium: Interfilm N.V. te Den Haag. Ite\ Film „Drie jongens en een c i r- c u s". jeugdfilm met een lengte van 2000 meter (vertoningsduur 73 minuten). Ver haal: M. Boosten. Scenario en regie: II. v. d. Linden. „P urkie als T o e r i s t". jeugdfilm met een lengte van 300 meter (vertonings duur 11 minuten). Triofilm „De weg voor alle p 1 u s s e n" (voorlopige titel). Een 35-mm film ter lengte van 1250 meter, in opdracht van: De Stichting Nederlands Comité voor Kin derpostzegels. Scenario en draaiboek: S. Leuw, Productieleiding: S. Leuw. Ass. Productieleiding: R. Jager. Geluid: Cor Koenders. „Reddingsymphoni e". Een 16- mm zwart/wit film ter lengte van 75 meter, in opdracht van de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking te 's-Gravenhage. Scenario: Jo de Haas. Camera: Jo de Haas. Geluid: Cor Koenders. Laboratorium: Trio- film te Amsterdam. „Burgers B e r e i d" Theaterversie) Een 35-mm film ter lengte van 100 meter, in opdracht van de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking te s-Gravenhage. Scenario: S. Leuw. Montage: Jo de Haas. Geluid: Cor Koenders. Laboratorium: ["rio- film te Amsterdam. Ytzen Brusse Filmproductie „Wilton" (werktitel), documentaire over de scheepsbouw in opdracht van de N.V. Dok Werf Mij. Wilton-Feyenoord te Rotterdam. Draaiboek, camera en mon tage: Ytzen Brusse. Muziek: Else van Epen-de Groot. Studio en laboratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. „Atlantic Community Neder land", documentaire, van 20 min. (35 mm), in opdracht van de United States Information Agency (European Regional Service Center, Parijs). Scenario en draai boek: K. Chester Sherburne. Camera: Prosper Dekeukeleire. Opnameleiding: J-ack Apon. Regie en productie: Ytzen Brusse. Muziek: Else van Epen-de Groot. Studio en laboratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. „Atlantic Co m m unit y 15 e 1- g i documentaire van 20 min. (35 mm), in opdracht van de United States Infor mation Agency (European Regional Ser vice Center. Parijs). Scenario: K. Chester Sherburne Draaiboek: Emile Degelin. Camera: Prosper Dekeukeleire. Regie en productie: Ytzen Brusse. Studio en labora torium: Cinetone Studio's te Amsterdam. „A 11 a n t i C C o ui in u ii i t y L.u X e m- liurg". documentaire van 20 min. (35 mm), in opdracht van de United States Information Agency European Regional Service Center, Parijs). Scenario: K. Ches ter Sherburne. Regie en productie: Ytzen Brusse. Muziek: Else van Epen-de Groot. Studio en laboratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. i-linia Film Een 35 mm documentaire ter lengte van 750 meter 28 min.) over Philips- R o x a n e te Weesp in opdracht van de Philips' Gloeilampenfabrieken N.V. te Eindhoven. Ueltafilm „V o o r b e e 1 d d o r p e n" t werktitel een 16 mm kleurenfilm (Kodachrome), in opdracht van het Ministerie van Land bouw. Visserij en Voedselvoorziening. Draaiboek, regie, camera en montage: Jaap S. Nieuwenhuis. Laboratorium: Kodak Harrow (Engeland)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 23