N.V. Forum Filmproductie ,,1 n d u s t r i 1 e V o r m g e v i ng 35 mm documentaire van 15 minuten voor de Stichting Culturele Samenwerking. Draai boek: Wim van der Velde, Piet van Moock ■•il Jan Schaper. Joop Geesink's Dollywood „G i s t- e n S p i r i t u s f a 1> r i ek (Nederland) ca. 30 minuten speelfilm, zwart-wit. Regie: R. Erends. Camera: Bob Chrispijn. Productieleider: Herko Groot. LaboratoriumCinetone Studio's te Am sterdam. „Dutchy's I) r e a m" (Nederland), poppenfilm 11 minuten, in opdracht van liet Nederlandse Zuivelbureau. Animator: Guus Harmsen. Muziek: Dolf van der Lin den. Laboratorium: Technicolor (Enge land), Cinetone Studio's te Amsterdam. „P r i n c e E 1 e c t r o n", musical, pop penfilm in Technicolor, 12 minuten. Ani mator: Jozsef Misik. Muziek: Sandaner. Lahoratorium: Technicolor (Engeland), Cinetone Studio's te Amsterdam. „Life M a g a z i n e"' (Verenigde Sta ten), een film in Technicolor met anima- lion van 12 minuten. Animator: Frans Hendrix niet assistentie van Han Mook. Muziek: Art Directer: Z. Schwartz. La horatorium: Technicolor (Engeland) en iinetone Studio's te Amsterdam. ,,K laas Vaak doet een ont dek k i n g", Live-Action film in Eastman- color, 2 min. Een Star Film productie. La horatorium: Humphries (Engeland) en Cinetone Studio's te Amsterdam. „M e z z o s e e o 1 o d i gestione s t a t al e d el 1 e f er r o v i e" (Itali'4) poppenfilm in Eastmancolor, 40 meter. Animator: j. Baiazs. Muziek: Hugo de Groot. Lahoratorium: Humphries (Enge land) en Cinetone Studio's te Amsterdam. „Ceeemel" (België) poppenfilm in Eastmancolor van 15 m. Animator: C. Icke. Laboratorium: Humphries (Engeland) en Cinetone Studio's te Amsterdam. „F on i letters f ro m H o I Ia n d (K.L.M.) Live-Action film op 16 mm Ko- dachrome van 29 min. Camera: B. Chris pijn. Regie R. Erends. „T h e sharpest e d g e in the world" (Engeland), poppenfilm/Live-Ac- tion film in Eastmancolor. Animator: J. Baiazs. Lahoratorium: Humphries (Enge land) en Cinetone Studio's te Amsterdam. „El dorado'' (Engeland), poppenfilm in Technicolor ca. 2 min. Laboratorium: Technicolor (Engeland) en Cinetone Stu dio's te Amsterdam. „P r e s t i g e pressure c o o k e r s" (Engeland) Live-Action met trucage Film van 1 min. in Eastmancolor. Laboratorium: Humphries (Engeland) en Cinetone Stu dio's te Amsterdam. „Fry I" en „II" (Engeland) 2 poppen- l'ilms in Technicolor van 1 min. Laborato rium: Technicolor (Engeland) en Cinetone Studio's te Amsterdam. „De rezske" (Engeland) Live-Action met trucage film van 1 min. in Technicolor Animator: G. Harmsen. Laboratorium: Technicolor (Engeland) en Cinetone Stu dio's te Amsterdam. „Maltesers" (Engeland) poppenfilm in zwart/wit van 1 minuut. Lahoratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. „D e r u n e n t b e h r I i e h e(Duits land) poppenfilm in Technicolor van 51 meter. MuziekHugo de Groot. Laborato rium: Technicolor (Engeland) .en Cinetone Studio's te Amsterdam. „Pril II" (Duitsland) Live-Action met poppenfilm in Eastmancolor van 2 min. Camera: B. Chrispijn. Lahoratorium (En geland) en Cinetone Studio's te Amster dam. „Naar de maan met(België) poppenfilm in Technicolor van 26 nieter. Lahoratorium: Technicolor (Engeland) en Cinetone Studio's te Amsterdam. „S u i k e r, T a n t e?" (Nederland) Live- Action met tekenfilm van ca. 5 minuten in zwart/wit. Camera: B. Chrispijn. Animator: M. Oostendijk. Lahoratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. „Pa-v e si" (Italië) poppenfilm in Tech nicolor van 70 m. Laboratorium: Technico lor (Engeland) en Cinetone Studio's te Amsterdam. Bert Haanstra „Onze grootste v ij a n d" voor lopige werktitel), 35 mm documentaire film in kleuren (Eastmancolor) over de strijd lussen mens en insect, (vertoningsduur ca. 30 minuten), in opdracht van de Konink lijke/Shell groep als productie van de Shell Film Unit te Londen. Draaiboek, regie en montage: Bert Haanstra. Producent: Stuart Legg. Camera: Sidney Beadle. Assistent cameraman: Ronald Whitehouse. Aanvul lende opnamen: Han van Gelder (Studio Toonder), Fernand Reymond en anderen. Regie-assistent: Allan Pendry. Muziek: James Stevens. Geluid: Ken Cameron. Laboratorium: George Humphries Co. te Londen. De opnamen werden gemaakt in Egypte, Engeland, India, Irak, Italië, Kenya, Nederland, Oeganda, de Soedan, Tanganyika, Venezuela en Zwitserland. \.V. Haghenlm *„N u t r i c i a", bedrijfsfilm (16 mm) in zwart-wit, ca. 25 minuten, in opdracht van de N.V. Nutricia te Zoetermeer. Algehele leiding: W. Mullens. Scenario-draaiboek: W. van der Kamp. Camera: G. H. Koop man. Productie: A. M. Pelgrim. Studio en laboratorium: N.V. Haghefilm te 's-Gra- venhage. Reclamefilm voor N.V. Reynolds, 35 mm in kleuren, lengte 65 meter (2 min. 20 sec). Draaiboek en regie: R. Hornecker. Camera: A. Mullens. „Salamander Levertraa n", zwart/wit 35 mm, 2'/2 minuut. Camera: A. A. B. M. Mullens. Regie: M. Körmendy. Productieleider: A. M. Pelgrim. Herman van der Horst „De Zwaan", een film over het waterland (vertoningsduur ca. 18 minuten). in opdracht van het Ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen. Draai boek, regie, camera en montage: Herman van der Horst. Laboratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. Film ter bevordering van de nat u u r- b e s e h e r m i n g s g e d acht e, (geen titel), vermoedelijke vertoningsduur 10 mi nuten, in opdracht van de Contactcommis- sie voor Natuur- en Landschapbescherming. Draaiboek, regie, camera en montage: Herman van der Horst. Laboratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. Marlen Toonder Film N.V. „D e k r ing o m d e m a a n" („Moon glow"), voorlopige titel, 35 mm tekenfilm in kleuren (Technicolor) van plm. 10 min. Idee: Marten Toonder. Regie: Harold F. Mack. Muziek: Hugo Godron. Studio: Marten Toonder Filmstudio te Amsterdam. Geluid: Cinetone Studio's te Amsterdam. Laboratorium: G.C.T. (Parijs). Drie 35 mm televisie-spots, ieder van 25 m lengte (55 sec.), in opdracht van N.V, Philips' Gloeilampenfabrieken, Eind hoven. Scenario en draaiboek: .1. Gerhard Toonder. Productieleiding: Marten Toon der. LaboratoriumCinetone Studio's. Am sterdam. „S i m p 1 e S i m o n", reclamefilm in Eastmancolor, in opdracht van Lintas, Lon don. Studio: Marten Toonder Filmstudio te Amsterdam. Laboratorium: Polygoon. „T e n t o o n s t e 1 I i n g s f i 1 m E. 55", zwart/wit, bestemd voor televisie, in op dracht van N.V. Philips' Gloeilampenfa brieken, Eindhoven, vertoningsduur ca. 10 minuten. Productie: Marten Toonder. N.V. Multifilm „Zout" (16 mm), bedrijfsfilm, in op dracht van de Koninklijke Zoutindustrie N.V. Draaiboek en regie: F. .1. Dupont. Camera: W. II. Heytman en Ch. Breijer. Montage: F. .1. Dupont. „T n n n e 1 b o u w" (35 mm), documen taire, in opdracht van de.' Rijksvoorlichtings dienst. Draaiboek: E. J. Verschueren. Regie: T. Rouw. Camera: W. H. Heytman. Truquage: F. van Hes. „P r o 1) 1 e m e n", 16 mm bedrijfsfilm, zwart-wit. Draaiboek: E. J. Verschueren en A. Brosens. Camera, regie, en montage: Hattum Hoving. Studio en laboratorium: N.V. Multifilm te Haarlem. „Wij van de N.A.M.", 35 mm zwart-wit, in opdracht van de Nederlandse Aardolie Mij. Draaiboek, regie en mon tage: Ch. Huguenot van der Linden. Ca mera: Hattum Hoving. Studio en labora torium: N.V. Multifilm te Haarlem. „S int N i e o 1 a a s", 35 mm zwart wit, in opdracht van de Rijksvoorlichtings dienst. Scenario: J. A. Schaper. Regie en camera: H. Hoving. Laboratorium: N.V. Multifilm te Haarlem. ,,B o s b o u w", 16 mm kleurenfilm voor het Ministerie van Landbouw. Draaiboek en regie: A. Penning. Camera: H. Hoving. „Huisvesting van P 1 u im v e e", 16 mm zwart-wit voor het Ministerie van Landbouw. Draaiboek en regie: A. Pen ning. Camera: H. Hoving. „Wi ntergenoeg e n s" (voorlopige titel) 35 mm zwart-wit, in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst. Nederlandse Filmonderneming» „VISIE" ..Thai is Holland", Ie reeks van 30 korte films over Nederlandse onder- Herpen. Camera: E. van Moerkerken e.a. Algemene leiding: Max de Haas. Labora torium: New York. „The f o ur se as ons", 16 mm geluidsfilm <n kleuren (Kodachrome), drie versies. Script: Max de Haas. Camera: E. van Moerkerken en Max de Haas. Labora torium: Kodak Harrow (Engeland). 22

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 24