Candidaatstellingen Hoofdbestuur In Memoriam Viering 5 Mei Lustrum inzameling van de Stichting 1940-1945 De heer G. M. Smit Ingevolge artikel 12C van hel Algemeen Bondsreglement deelt het Hoofdbestuur mede. dal de navolgende leden van hel College dit jaar aan de beurt van aftreden zijn: M. P. M. Vermin Ie Maastricht, Voorzitter L. L. Lioni te Amsterdam R. l!ges Jr. te Rijswijk. De leden worden uitgenodigd namen, voornamen en woonplaatsen der gewenste candidaten schriftelijk en door ten minste elf leden ondertekend aan het Bondsbureau op te geven uiterlijk vier weken voor de datum der jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering, die dit jaar zal worden gehouden te Arnhem, zal met het oog op de Filmweek Arnhem, waaromtrent nadere mededelingen zullen volgen, aanvangen op Maandag 27 Juni a.s. en worden voortgezet op Dinsdag 28 Juni daaraanvolgend. In de keuze van de Voorzitter is de vergadering geheel vrij. met dien verstande, dat hij zelf of zijn maal- of vennooLschap, vereniging of stichting lid moet zijn van de Bond. Jn de vacature ontstaan door het periodieke aftreden van de heer Lioni. kunnen uitsluitend candidaten gesteld wor den die zelf lid zijn van de Bond of wier maat- of vennoot schap, vereniging of stichting lid is van de Bond en die zijn eigenaar, mede-vennoot of bestuurder van een film fabriek, filmproductiezaak of filmverhuurkantoor. In de vacature ontstaan door het periodieke aftreden van de heer Uges, kunnen slechts gesteld worden candidaten die zelf lid zijn van de Bond of wier maat- of vennoot schap, vereniging of stichting lid is van de Bond en die zijn eigenaar, mede-vennoot of bestuurder van een per manente of reizende bioscoop en zich niet bezighouden met filmfabricage, filmproductie of filmverhuur, tenzij zij bestuurslid zijn van een plaatselijke of provinciale afdeling van exploitanten. De aftredende leden van het Hoofdbestuur zijn volgens lid P van vorengenoemd artikel terstond herbenoembaar. Als gevolg van de omstandigheid, dat het op 5 Mei a.s.' tien jaar geleden zal zijn, dat ons land werd bevrijd, zal de Bevrijdingsdag dit jaar overeenkomstig de inzichten van de Regering het karakter dragen van een algemeen erkende feestdag' en zullen de werknemers in de meeste bedrijven derhalve op die dag vrijaf hebben met behoud van loon. Met het oog op de moeilijkheden die hel geven van een vrije dag op 5 Mei a.s. voor de bioscoopbedrijven met zich brengt heeft de Sociale Commissie voor het Nederlandse Bioscoopbedrijf zich tot het Hoofdbestuur gewend met het verzoek om te bevorderen, dat, voorzover de werkzaam heden in de bioscopen het niet veroorloven de werknemers op de Bevrijdingsdag vrij te geven, hun ter tegemoet koming een extra loon van een dag wordt uitgekeerd. Gezien de bijzondere aard van deze tiende Bevrijdings dag en in aanmerking genomen het advies van de Afde- lingsraad te dezer zake, spreekt het Hoofdbestuur de ver- Op I 1 April overleed te Drachten in de leeftijd van 47 jaar de heer Gerard M. Smit, firmant van de Firma E. G. Kijlstra, exploitante van de Cinema Modern te Drachten. De teraardebestelling vond plaats op 15 April te Drach ten. Het Hoofdbestuur was daarbij vertegenwoordigd door de heer J. J. Abeln. Vice-Voorzitter van het Bestuur der Afdeling Het Noorden. De heer Abeln betuigde namens deze colleges deelneming met het overlijden van de heer Smit en bood éen krans aan van het Hoofdbestuur alsmede een bloemstuk van zijn Afdeling. Tevoren had het Hoofd bestuur reeds schriftelijk van zijn medeleven doen blijken. De heer Smit ruste in vrede. wachting uit, dat de leden overeenkomstig de suggestie van de Sociale Commissie hun personeel op 5 Mei a.s. vrijaf zullen geven of, voorzover zulks voor wat het bioscoop bedrijf betreft niet uitvoerbaar is, het een extra loon van een dag zullen toekennen. Het behoeft wel geen 'betoog, dat aan de toekenning van deze toelage geen aanspraken van welke aard ook kunnen worden ontleend ten aanzien van toekomstige herdenkings- of andere feestdagen. Ter gelegenheid van het feit, dat ons land tien jaar geleden werd bevrijd, heeft de Stichting 19401945 zich ten doel gesteld om door het houden van een slotinzame- ling in 1955 voor eens en voor altijd voldoende gelden bijeen te brengen om alle personen die aanspraak kunnen maken op uitkeringen van de Stichting voor hun gehele verdere leven te ondersteunen. Het daartoe in het leven geroepen inzamelingscomité heeft onder meer de medewerking ingeroepen van het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf om door het houden van een zaalcollecte in de bioscopen gedurende de week van Vrijdag 29 April tot en met Donderdag 5 Mei a.s. tot de verwezenlijking van het beoogde doel te geraken. Ter stimulering van deze collecte zal een trektitel kunnen worden vertoond, die gelijktijdig met de collectebussen aan de leden-exploitanten zal worden toegezonden. Het Comité heeft nadrukkelijk de verzekering gegeven, dat na deze slotinzameling geen beroep meer zal worden gedaan op de offergezindheid van het Nederlandse volk, zodat derhalve noch landelijk, noch plaatselijk vanwege de Stichting 19401945 collectes of andere acties zullen worden georganiseerd. Gezien het zeer bijzondere karakter van deze inzameling en het sympathieke streven dat daaraan ten grondslag ligt. spreekt het Hoofdbestuur, na ter zake overleg gepleegd te hebben met het Dagelijks Bestuur van de Afdelings- raad, het vertrouwen uit, dat de leden bereid zullen blijken om hun medewerking aan deze bioscoopcollecte Ie ver lenen, opdat mede door de steun van het film- en bioscoop bedrijf de slotinzameling van de Stichting 19401945 ten volle zal slagen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 5