Johan Kaart in zijn creatie van detective Knapper in de film ..KLEREN MAKEN DE MAN". Filmproductie Mij. „Amsterdam" N.V./N.V. Filmtrust. voor de internationale exploitatie voortvloeien. De vergadering nam ter zake met algemene stem men de volgende resolutie aan: De Internationale Unie van Bioscoopexploi tanten, in buitengewone ledenvergadering bijeen te Madrid op 5 en 6 November 1957. gelet op het aanbod van zekere nieuwe technische vin dingen, hoewel geenszins van plan de ontwikke lingsgang te remmen, legt de nadruk op hel feit, dat de grote meer derheid der exploitanten niet over het vereiste kapitaal beschikt voor de aanschaffing van de nieuwe installaties. - geeft opnieuw uiting aan haar overtuiging, dat het absoluut noodzakelijk is de voorzie ning van films van een formaat, dat geschikt is voor de thans bestaande bioscoopuitrusting, te behouden Ook het filmverhuurvraagstuk werd door de vergadering aangesneden. De heer H. Dutillieu (België) bracht namens de Belgische exploitan ten naar voren, dat de internationale exploitatie zich tegen iedere verdere verhoging van auteurs- prijzen diende te verzetten. De vergadering bleek deze mening te delen en refereerde zich aan de in Januari 1957 te Lausanne uilgesproken reso lutie, welke als volgt is geredigeerd; De Unie geeft aan haar leden-verenigingen opdracht: met alle te hunner beschikking staande middelen de strijd aan te binden tegen de buitensporige verhuur- tarieven. welke tegenwoordig gevraagd worden voor films. die. verre van buitengewoon zijnde, slechts de normale vooruitgang van de techniek volgen, de bij hen aangeslotenen dringend uit te nodigen geen enkel programma boven de in elk land gebruikelijke maximumpercentages te huren; draagt haar Bureau op de bevoegde organisaties van producenten en filmverhuurders hiervan op de hoogte te brengen. De heer I. Gemini (Italië) bracht verslag uit van de vergadering der Subcommissie Film van de Commissie voor de Onzichtbare Transacties^ welke te Parijs in het kader van de in October gehouden algemene beraadsla gingen van de O.E.E.S. (Organisatie voor de Europese Economische Samenwerking) is gehouden. Nadat de ver gadering eveneens kennis genomen had van het rapport van de door de Unie benoemde studiecommissie voor de filmproductie besloot zij een commissie in te stellen ter bestudering van de met de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap samenhangende vraagstukken inzonderheid met betrekking tot de mogelijkheden van een aanmoediging van respectievelijk deelneming in de filmproductie welke commissie te zijner tijd aan de ledenvergadering der Unie ter zake verslag zal uit brengen. De delegaties der bij de Unie aangesloten organisaties namen, voorzover de druk bezette agenda dit toeliet, deel aan onderscheiden excursies, waartoe zij waren uitgeno digd door de Grupo de Exhibicion, de Grupo de Produc- cion en de Grupo de Distribucion van het Sindicato Na- cional del Espectaculo en andere organisaties. Zij namen onder meer deel aan een lunch aangeboden door het ge meentebestuur en een bezoek aan het Escoriaal met zijn vele kunstschatten, waarbij de Spanjaarden bewezen goede gastheren te zijn. De President, de heer Joh. Mie- dema, vertolkte daarom tijdens een de gedelegeerden aangeboden galadiner, waarmede de bijeenkomst te Ma drid werd afgesloten, de dank van de Unie voor de buiten gewoon hartelijke ontvangst, waarbij hij zich inzonder heid richtte tot de heren V. Guillo en J. Vila Cardona. respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Spaanse exploitantenorganisatie, die er zoveel toe hadden bijge dragen om dit bezoek aan Madrid tot een even aange name als belangwekkende gebeurtenis te maken.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 11