De Film in de Europese Integratie I Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap De beginselen van de Gemeenschap Steeds raker duikt de laatste intuinden in de inter nationale filmvakpers het woord „filmintegratie" op, steeds meer wordt er op gezinspeeld, dat het interna tionale filmbedrijf met het ontstaan van de „Euromarkt" in geheel nieuwe probleemvelden betrokken zul worden. De bedrijfsorganisaties zowel als de werknemersorgani saties op jilmgebied organiseren ter oriëntering run haar leden voordrachten over deze onderwerpen. In Duitsland. Frankrijk- en Italië worden steeds nauwer en veelvul- diger contacten gelegd tussen de respectieve regeringen en de vertegenwoordigers van de drie hoofdgroeperingen van het filmbedrijf: productie, verhuur en exploitatie. De regering van de Verenigde Staten zendt een der meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van het internationale filmwezen. John G. McCarthy. voor malig vice-president van de Motion Picture Association of America en van de Motion Picture Export Association. uls gevolmachtigd minister naar Parijs om daar per manent domicili te kiezen in verbund met de bespre kingen, welke in het kader van de Organisatie voor de Europese Economische Samenwerking plaats vinden. De werkzaamheden van het Comité des Transactions Inuisi- bles. een instelling van genoemde organisatie, hebben de bijzondere belangstelling van de Internationale Unie van Bioscoopexploitanten en van de Internationale Federatie van Verenigingen van Filmproducenten, terwijl eerstge noemde organisatie op haar van 5 tot 7 november j.l. te Madrid gehouden buitengewone ledenvergadering beslo ten heeft een commissie te benoemen ter bestudering van de problemen rond de instelling van de ..Gemeen schappelijke Markt". Kortom al deze ongewone nationale en internationale activiteit wijst er op. dat er in een niet al te verre toekomst iets bijzonders te gebeuren staat of dut men dit althans verwacht met betrekking tot de begrippen ..Euromarkt" en ..filmintegratie". Wat is de „Euromarkt"? Waarom heeft zij de bij zondere belangstelling van het internationale filmwezen? Welke invloed zal zij kunnen uitoefenen op zijn toe komstige ontwikkeling? Welke, vraagstukken zal zij voor productie, distributie en exploitatie met zich brengen? En niet op de laatste plaats: Voor welke bijzondere problemen in sociaal, economisch en cultureel opzicht zal zij op den duur de Overheid stellen met belrekking tot haar tot dusver gevolgd en in de toekomst te volgen beleid ter zake van de film Al deze vragen zijn makkelijker te stellen dan te be antwoorden, zo ze overigens elk al beantwoord zouden kunnen worden. Daarom zullen wij ons, gedachtig het oude adagium „In 't Verleden ligt het Heden, in het Nu wat worden zal", voor een voorlopige gedachtenbepaling er toe moeten beperken om in enige artikelen: op de eerste plaats een beknopte uiteenzetting te geven van doel en grondslagen van de Europese Economische Gemeenschap, haar beleid en haar instellingen; ten tweede een overzicht te geven van de onderschei den pogingen, welke reeds ondernomen werden om tot een integratie van het Europese filmwezen te geraken en ten derde aan de hand van een situatieschets in hel Lort enkele van de vraagstukken aan te duiden, waar mede men bij een eventuele integratie geconfronteerd zou kunnen worden. Op 4 October j.l. aanvaardde de Tweede Kamer met een overweldigende meerderheid van stemmen het wets ontwerp tot goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeen schap (E. E. G.). waarmede, nu ook voor ons land. een beslissende schrede gezet werd op de weg naar een nieuwe ontwikkeling. Aangezien men ook in andere lan den spoed heeft betracht bij de parlementaire behande ling, zal de ratificatie van het Verdrag waarschijnlijk nog vóór het einde van dit jaar haar beslag vinden, zodat het per 1 Januari 1958 in werking kan treden. Over het voor en tegen van de oprichting van een Europese Economische Gemeenschap is in de economische en de dagbladpers reeds zo uitvoerig gepolemiseerd, dat wij er ons hier toe zullen beperken ter oriëntering van onze lezers een korte samenvatting van het Verdrag voorzover althans voor ihet internationale filmwezen van belang te geven. I In steeds bredere kringen is het besef gegroeid, dat een nauwere economische aaneensluiting en een grotere een heid van Europa door middel van integratie nodig is om Europa materieel die grondslagen te geven, welke het nodig heeft voor de zekerstelling van zijn onafhanke lijkheid en zijn veiligheid en voor een nieuwe periode van bloei. Erkend wordt bovendien, dat er tussen de politieke en economische eenlheid en samenwerking een nauwe wis selwerking bestaat en dat met name de politieke eenheid alleen kan groeien, indien zij berust op een reële econo mische belangengemeenschap. Evenzo wordt als conse quentie van een zodanige economische integratie aan vaard, dat deze economische belangengemeenschap ver eist, dat de nationale staten bereid moeten zijn op be paalde gebieden zekere bevoegdheden te geven aan ge meenschappelijke organen, welke waken voor specifiek gemeenschappelijke belangen. Het doel van de Gemeenschap in welker oprichting hel Verdrag voorziet - - is door het instellen van een Gemeenschappelijke Markt (in de wande ling kortweg ..Euromarkt" genoemd) en door het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economische beleid van de lid-staten de harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de Gemeenschap te be vorderen, alsook een gestadige en evenwichtige groei, een grotere stabiliteit en een toenemende verbetering van de levensstandaard in de Gemeenschap. Deze doeleinden wil de Gemeenscha]) bereikten door onder meer de volgende activiteiten: a. de afschaffing tussen de lid-staten van de douane rechten en de kwantitatieve beperkingen bij in- en uitvoer van goederen, alsmede van alle overige maat regelen van gelijke werking; b. de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief en van een gemeenschappelijke handelspolitiek ten opzichte van derde staten; c. de verwijdering tussen de lid-staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen, dienisten en kapi talen d. het tot stand brengen van een gemeenschappelijk be leid op het gebied van de landbouw 10

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 12