De sociale politiek t i e s vermeld op de lijst, welke als bijlage aan het Ver drag is gehecht. Deze lijst bevat onder meer de posten: Belichte films, commerciële films, voorlichtingsfilms, opvoedkundige films enz. (huur, rechtent, subscripties, kopie- en synchronisatiekosten, enz.). Auteursrechten. Octrooien, tekeningen, fabrieks- of uitvindersmerken (octrooiverleningen en licenties, teke ningen, fabrieks- of uitvindersmerken al of niet beschermd, en overschrijvingen voortvloeiende uit octrooiverleningen en licenties). Aangezien de Gemeenschappelijke Markt zich mede zal uitstrekken tot goederen, afkomstig uit derde landen, die zich in het vrije verkeer in één der landen van de Ge meenschap bevinden, is een gemeenschappelijke handelspolitiek ten opzichte van derde landen noodzakelijk. Op het gebied van de douanetarieven is dit per definitie reeds het geval, omdat immers het aanwezig zijn van een gemeenschappelijk tarief een gemeenschap pelijk optreden te dien aanzien noodzakelijk maakt. De verhouding met niet tot de Gemeenschap behorende lan den wordt echter niet uitsluitend beheerst door het tarief van invoerrechten, maar een heel arsenaal van handels politieke maatregelen, gedeeltelijk gehanteerd via een in gewikkeld stelsel van bilaterale en multilaterale verdra gen, is medebepalend. In het Verdrag is daarom voorzien in een gemeenschappelijke handelspolitiek, welke zich ge leidelijk zal moeten; ontwikkelen om aan het einde van de overgangsperiode een feit te zijn. Ook de aanpassing der sociale wetgevingen valt in het kader van het beleid van de Gemeenschap, maar verplich tingen tot een alomvattende sociale harmonisatie" komen in het Verdrag niet voor. Wel erkennen de lid-staten de noodzaak verbetering van de levensstandaard en van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers te bevorderen, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt. Met betrekking tot één specifieke arbeidsvoorwaarde is echter een bin dende afspraak van algemene strekking gemaakt: de rege ringen hebben de verplichting op zich genomen, gedu rende de eerste etappe, de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid tot stand te brengen. Van meer belang is de instelling van een readaptatie- fonds. Teneinde de werkgelegenheid voor de werknemers in de Gemeenschappelijke Markt te verbeteren en zodoen de bij te dragen tot verhoging van de levensstandaard, wordt een Europees Sociaal Fonds opgericht, dat tot taak heeft binnen de Gemeenschap de tewerkstel- king te vergemakkelijken en de geografische en de beroeps mobiliteit van de werknemers te bevorderen. Tot de belangrijkste van de slotbepalingen van het Verdrag behoren ongetwijfeld die, welke de externe betrekkingen der Gemeenschap betreffen. De Ge meenschap kan met een derde staat, een Staten-unie of een internationale organisatie akkoorden sluiten, waar door een associatie tot stand wordt gebracht, welke door wederzijdse rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk optreden! en bijzondere procedures gekenmerkt wordt. Op dit principe berusten de onderhandelingen, welke thans binnen het kader van de Organisatie voor de Euro pese Economische Samenwerking gevoerd worden met be trekking tot de zogenaamde V r ij h a n d e 1 s z o n e. Aangezien deze onderhandelingen zich nog in een begin stadium bevinden, is nog niet te overzien hoe de opzet zal worden. Wel heeft de Nederlandse Regering bij de Kamerbehandeling laten weten, dat een Vrijhandelszone ..oude stijl", zoals deze in de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (G.A.T.T.) is beschreven, niet zonder meer verwezenlijkt zal kunnen worden: Zij is van mening, dat in het algemeen de Vrijhandelszone betrekking moet hebben op een zo groot mogelijk ge deelte van het goederenverkeer en dat geen oplossingen kunnen worden aanvaard ter ondervanging van het pro bleem van de verschillen in het buitentarief, waarbij be langrijke groepen producten buiten] de Vrijhandelszone blijven. W. Wennink als smokkelaar van valse bankbiljet ten in de film „STRANDING" van L. A. van Gasteren, welke wordt uitgebracht door Standaard- iilms N.V.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 16