Belg „Droits voisins" Nederlandse films in het buitenland ie Internationale Filmfestivals in het kader van de Algemene Wereldtentoonstelling Brussel 1958 welke een minimum van lien jaar hebben: dat de auteur het uitsluitende recht heeft de vertaling van zijn werk te maken of te autoriseren gedurende zeven jaar na de publi catie enz. 'Een practisch voordeel is. dat alle registratie formaliteiten (zoals die onder meer door de Amerikaanse Auteurswet werden geëist) vervangen zijn door in elk exemplaar van het betreffende werk een „C" binnen een cirkel te drukken, waarbij de naam van de auteur en de datum van de eerste uitgave. Ofschoon de Universele Conventie nauwelijks twee jaar in werking is, zijn goede resultaten reeds merkbaar. Zo hebben bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika uit hun auteurswet de bepaling geschrapt, dat volledige bescherming aan buitenlandse auteurs werd verleend, in dien zij hun werken in het Engels schreven en deze werken in hun rechtsgebied lieten drukken. Ook Engeland heeft zijn auteurswet herzien, teneinde de conventie te kunnen ratificeren. De Intergouvernementele Auteursrechtcommissie heeft zich in Washington, behalve met enkele problemen als bijvoorbeeld de zeer uiteenlopende bescherming van nieuwsberichten via radio-uitzendingen, vooral bezig ge houden met de „droits voisins" („nabuurrechten", door onze Belgische buren ..aanpalende rechten" genoemd). Onder de formulering ..droits voisins" verstaat men de eis \an personen, die, hoewel zij geen werk in eigenlijke zin creëren, niettemin pretenderen daarop een recht te hebben in de kwaliteit van mede-auteur, een recht, dat evenwel niet verwisseld moet worden met het eigenlijke auteurs recht. Zoals bekend circuleren er op het ogenblik bij de onder scheiden regeringen twee als het ware concurrerende ont werpovereenkomsten, namelijk een. welke ontworpen is door een door het Bureau International du Travail (B.I.T.in Juli 1956 te Genève bijeengeroepen commissie van deskundigen het zogenaamde B.I.T.-ontwerp - en een, welke ontworpen is onder auspiciën van de l nesco en het Bureau van de Berner Conventie. Het eerstgenoemde ontwerp is rechtstreeks tot stand gekomen door vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen die in bedoelde deskundigencommissie rijkelijk vertegenwoordigd waren, namelijk nationale en interna tionale particuliere organisaties, omroepen, gramofoon- platenfabrikanten en verenigingen van uitvoerende kun stenaars. Dit B.I.T.-ontwerp. getiteld Voorgestelde Inter nationale Conventie betreffende de Bescherming van Uit voerenden, Vervaardigers van Gramofoonplaten en Om roeporganisaties", draagt van deze invloed van belangheb benden dan ook duidelijk de sporen en kon daarom niet de instemming verwerven van de Unesco en het Bureau van de Berner Conventie. Deze instanties hebben steeds het standpunt ingenomen, dat in een deskundigencommis sie, welke tot opdracht heeft een tekst van een zodanige conventie uit te werken, geen vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen zitting mogen nemen. De Unesco en het Berner Bureau zijn daarom met een eigen ontwerp gekomen, welks redactie in Maart van dit jaar te Monte Carlo door een andere commissie waarin zowel deskun digen, die in overleg met de respectieve regeringen waren uitgenodigd, als deskundigen die rechtstreeks door die regeringen waren afgevaardigd zitting hadden - - werd vastgesteld. Deze redactie heeft ook de instemming van de Association Littéraire et Artistique Internationale (A.L.A.I.), de Internationale luie van Bioscoopexploi tanten (U.I.E.C.) en de Internationale Federatie van Ver enigingen van Filmproducenten (F.I.A.P.F.). De Intergouvernementele Auteursrechtcommissie nu heeft naar aanleiding van haar beraad te Washington uitdrukking gegeven aan de wens. dat althans de meerder heid van de landen, welke deel uitmaken van de Unesco. hun commentaar op deze ontwerpen kenbaar zal maken vóór Juni van het volgende jaar. wanneer de Commissie wederom bijeen zal komen. Dit betekent dus. dat vóór dat tijdstip practisch geen diplomatieke stappen terzake ver wacht kunnen worden. Voorts heeft de Commissie de aan beveling gedaan, dat het secretariaat van de Unesco intus sen een commissie van deskundigen zal benoemen ter ver dere bestudering van ..de practische economische en so ciale aspecten' van dit vraagstuk. Op 28 September j.1. is te Cannes een algemene jaar vergadering van de International Screen Publicitv Asso ciation (I.S.P.A.) gehouden, gedurende welke de heer Jean Mineur Frankrijkals voorzitter werd herkozen. Als vice-voorzitters zullen in het komende jaar de heren Gerard Holdsworth (Engeland), Massima Momigliano (Italië) en Charles Buedi (Zwitserland) optreden; als secretaris-thesaurier is de heer Friedrich Georg Amberg (Duitsland) gekozen. Deze vergadering vormde als het ware de afsluiting van het Internationale Festival voor Pu bliciteitsfilms, dat van 2126 September te Cannes gehouden werd onder auspiciën van de Internatio nal Screen Advertising Services (I.S.A.S.) en de I.S.P.A. Voor dit festival bestond een zeer grote belangstelling, getuige de 650 films, welke vrijwel uit de gehele wereld voor deelneming waren ingezonden. Joop Geesink's poppenfilm ..Pleasure Bound" in op dracht vervaardigd voor The British American Tobacco Company te Londen - behaalde de eerste prijs. De artistieke leiding van deze film berustte bij Jan Coolen. Camera en animation waren in handen van Jozsef Misik en Jules Balazs. Verder ontving Joop Ceesink's ..Dollvw ood" een Ho- nourable Award voor de poppenfilm ..KJondike Pete" (Art. director: H. Kabos: animator: Jozsef Misik), ver vaardigd in opdracht van de Ballantine Breweries te New York. evenals voor drie televisiespots. vervaardigd in opdracht van Böhme Fettchemie te Diisseldorf. Joop Geesink's ..Starfilm" werd onderscheiden met Honourable Awards voor de films ..Nescalypso", vervaar digd in opdracht van Maggi's Producten Maatschappij N.V. en ..De Druivenopera". in opdracht vervaardigd voor Martini Kossi Nederland N.V. In 1947 en 1949 zette België zijn eerste filmfestivals op touw. welke ongetwijfeld een succes zijn geweest, en het wil deze manifestaties in 1958 op nog grotere schaal herhalen in het kader van de Algemene Wereldtentoonstel ling, die dat jaar te Brussel zal worden gehouden. Deze tentoonstelling is ontworpen en georganiseerd om getui- 17

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 19