Wereld festival van de Film Internationale Competitie van de Experimentele Film genis af te leggen van alle gebieden van de menselijke bedrijvigheid: techniek en arbeid, kunsten en wetenschap pen. De schilderkunst, de beeldhouwkunst, de muziek, de opera, de dans, het toneel zullen er zich laten gelden met de meest beroemde artisten en ensembles uit de gehele wereld en ook de film, de hedendaagse volkskunst bij uit stek, mag dit rendez-vous niet verzuimen. Daarom heeft het Commissariaat-Generaal van de Belgische Regering bij de Algemene Wereldtentoonstelling besloten meerdere grote manifestaties ter ere van de film te organiseren met het doel haar reeds indrukwekkend verleden te onder strepen, haar toekomst te peilen en de hedendaagse situatie van de filmkunst te onderzoeken. Te dien einde zullen niet minder dan drie filmfestivals in de Belgische hoofdstad worden gehouden, te weten: 1. het Derde Belgische Wereldfestival van de Film, welke zal bestaan uit een van 2027 Mei 1958 te houden wedstrijd voor films van kortere vertoningsduur (speelfilm of niet) en een tweede voor speelfilms met langere vertoningsduur. welke plaats zal vinden van 30 Mei tot 13 Juni 1958: 2. de Internationale Competitie van de Experimentele Film, te houden van 2127 April 1958, en 3. de Confrontatie van de beste Films, van alle T ij d e n, te houden van 1218 Octo- ber 1958. Het Derde Belgische Wereldfestival van de Film heeft inmiddels de goedkeuring verkregen van de Internationale Federatie van Verenigingen van Filmproducenten, welke organisatie dit festival geplaatst heeft in de categorie „aanbevolen festivals", dat wil zeggen op één lijn met de festivals van Cannes en Berlijn. Het Derde Belgische Wereldfestival van de Film beoogt zeer in het bijzonder die cine matografische werken op de voorgrond te stellen, die beantwoorden aan het leidende thema, namelijk een beeld te geven van de huidige situatie van de filmkunst. De wedstrijd voor speelfilms met langere vertonings duur zal openstaan voor om het even welke geromanti seerde uitbeeldingen, drama, blijspel, zedenschildering of vertoning van meer eenvoudige aard ook, mits zij direct of indirect tot onderwerp hebben de belevenissen van de mens in deze wereld, zijn smart, zijn vreugde, zijn dromen. In de films die deelnemen aan de wedstrijd voor films met kortere vertoningsduur, zal deze opvatting eventueel op andere manier dan door de verbeelding kunnen worden ontwikkeld, namelijk waar het documentaires betreft. Twee jury's, samengesteld uit vooraanstaande Belgische deskundigen, zullen de prijzen in beide wedstrijden toe kennen. Het uit de Belgische Filmfestivals van de jaren 1947 en 1949 bekende Sint-Michielsbeeldje symbool van de stad Brussel zal worden toegekend aan de beide winnaars dezer wedstrijden. Behalve de „Grote Prijs" zullen in de categorie van de langere speelfilms nog prij zen worden uitgeloofd voor de volgende criteria: de beste regie (met welke term een omschrijving is bedoeld van de technische beheersing van het verhaal, dus van opname, montage, decor, leiding van de medespelenden), het beste scenario (de term „scenario" heeft zowel betrekking op het onderwerp als op de uitwerking daarvan), de beste foto grafie, het beste gebruik van de kleur, de beste vertolking van een mannenrol, de beste vertolking van een vrouwen rol, alsmede een bijzondere prijs van de jury. In de wed strijd voor de films met kortere vertoningsduur (speelfilm of documentaire) worden naast de „Grote Prijs" ook prij zen toegekend voor: de beste regie, het beste scenario van een speelfilm, het beste scenario van een documentaire, de beste verwerking van de kleur en de beste fotografie, terwijl de jury nog twee bijzondere prijzen kan verlenen. Tot deelneming worden slechts toegelaten films, welke na 1 April 1957 werden vervaardigd en voltooid, terwijl van deelneming zijn uitgesloten films, welke in Europa buiten het land van herkomst reeds in omloop werden gebracht of welke reeds eerder in het kader van een inter nationale cinematografische manifestatie werden vertoond. In elk der tot deelneming aan het Derde Wereldfestival uitgenodigde landen zal een jury door de filmindustrie worden belast om in overleg met de betrokken regering een keuze te doen onder de films met langere en kortere vertoningsduur, welke de nationale inzending vormen. Bij een totale productie van minder dan 100 lange films mag per land één film en bij een grotere productie mogen twee films worden ingezonden. Bij een totale productie van minder dan 200 korte films mag per land met één korte film en bij een grotere productie met twee kortere films deelgenomen worden. Is het doel van het Derde Wereldfestival van de Film vooral een beeld te geven van de huidige toestand van de filmkunst, de toekomst van deze kunst vormt het thema van de Internationale Competi tie van de Experimentele Film. Haar doel is vooral de vrije kunstschepping, de onderzoekings geest, de vernieuwingspoging aan te moedigen. Het terrein van de experimentele film is niet scherp omlijnd; deze film kan worden aangetroffen in ieder genre, nu eens poëtisch en lyrisch, dan anecdotisch of documentair, af en toe satirisch en dikwijls abstract. De promotors van dit festival zijn van oordeel, dat zich de behoefte doet gevoelen nieuwe wegen te banen, de vrijheid van de kunst te bevestigen, de cinematografische uitdruk kingsmiddelen zowel naar vorm als naar inhoud te ver nieuwen. Men zou de experimentele film wel het research laboratorium van de filmindustrie kunnen noemen, maar zij beperkt zich niet tot dit pionierswerk, hoewel deze functie alleen reeds alle belangstelling en aanmoedi ging zou rechtvaardigen. Behoudens haar soms ongeorden de navorsingen, geeft de experimentele film immers menigmaal aanleiding tot de creatie van films, welke on danks of dank zij haar gebrek aan conformisme, de hoogte bereiken van volmaakte meesterwerken. Men denke bijvoorbeeld aan het feit, dat de eerste films van René Clair, Luis Bunuel, Marcel Carné, Jean Renoir, Serge Eisenstein, Cavalcanti, Jean Cocteau en van vele anderen bewust experimentele werken waren. Daarom verdient het Commissariaat-Generaal van de Belgische Regering bij de Algemene Wereldtentoonstel ling alle lof voor het initiatief om een internationale wed strijd voor de experimentele film uit te schrijven en hier aan belangrijke prijzen te verbinden. In het kader van deze competitie worden onder experimentele films ver staan alle werken die, hetzij door hun vorm getuigen van een poging tot vernieuwing van de filmtaal, hetzij door 18

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 20