in de zomer van 1956 werden de onderhandelingen tijdelijk hervat op basis van een door de exploitanten gedaan voorstel, welke echter tot niets leidden. De situatie bleef verder ongewijzigd totdat in Juni van dit jaar plotseling het bericht verspreid werd. dat een deel der exploitanten overeenkomsten had aangegaan met de Mo- tion Picture Export Association. Bij nadere beschouwing bleek, dat inderdaad 13 ..dissidenten"" van de 58 in Kopenhagen gevestigde bioscopen en 4 theaters in de provincie besloten hadden de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Dit feit hebben de Amerikaanse distribu teurs propagandistisch voortreffelijk uitgebuit met een grootse advertentiecampagne in de Deense dagbladen, zo dat de bioscopen in kwestie zich in een ongewone toeloop van het publiek mochten verheugen. Maar het heeft de overige bioscoopexploitanten er echter niet toe kunnen brengen dit voorbeeld te volgen. Integendeel, zij hebben hunnerzijds een tweejarige collectieve overeenkomst ge sloten met de onafhankelijke filmverhuurkantoren, die hun een voldoende toevoer van Europees en onafhanke lijk Amerikaans product garanderen tegen een maximale auteursprijs van 30 met de nadrukkelijke verplichting, dat alle ..dissidenten" van deze leveringen en ook van die van Deense films blijven uitgesloten. Dit laatste, het feit namelijk dat hun geen Deense films meer geleverd worden, is voor de ..dissidenten' een bijzonder bittere pil om te slikken, want iedere Deense exploitant is er zich terdege van bewust, dat het bij de huidige sterk gestegen exploi tatiekosten uitsluitend de bij de bevolking uiterst popu laire Deense films zijn. welke hem nog een batig saldo kunnen opleveren. Alleen al de bedekte bedreiging, dal zij bij acceptatie van de Amerikaanse eisen de voor hun exploitatie onmisbare Deense films niet meer zullen krijgen, blijkt zelfs voor de grootste weifelaars zij het grote of kleine exploitanten voldoende aansporing om vol te houden. Onder normale omstandigheden produceert Denemarken 12 lot 15 speelfilms per jaar in hoofdzaak de bij de Deense bevolking zeer geliefde blijspelen en melodrama's maar men verwacht, dat de productie dit jaar tol 20 hoofdfilms op zal lopen. Teneinde de continuïteit te waarborgen, subsidieert de Deense slaal deze gehele jaar productie zonder enige discriminatie uitsluitend naar rato van de populariteit van de films in quaestie. wat in feite zeggen wil. dat de staat aan de producent van een film een zeer aanzienlijk percentage van de voor haar verto ningen betaalde vermakelijkheidsbelasting retourneert. In het onderhavige conflict trekken de Deense produ centen één lijn met de exploitanten, ook al omdat zij allen zelf ook nog exploitant zijn. De Deense regering verleent namelijk bij voorkeur bioscoopvergunningen aan produ centen, wier bioscopen dan bovendien nog vrijstellingen van bepaalde heffingen krijgen, alles ter stimulering van de productie. In elk geval ondervinden de Deense exploi tanten een grote steun in de aantrekkingskracht, welke het nationale product op de bioscoopbezoekers uitoefent. Men is dus nu het derde boycotjaar ingegaan met de merkwaardige situatie, dat het M.P.E.A.-product mei een beperkt aantal Europese films, dat door de. bij deze organisatie aangesloten maatschappijen wordt gedistri bueerd uitsluitend in een zeventiental bioscopen ver toond wordt, terwijl het overgrote deel van de program ma's der overige exploitaties bestaat uit Europese films, aangevuld met enige tientallen films van onafhankelijke Amerikaanse producenten. Het is een situatie, waarin beide partijen zich niet bepaald gelukkig voelen. De ex ploitanten hebhen rekening te houden met het feit. dal 80 van de 4.5 millioen zielen lellende bevolking, dooi de televisie bereikbaar is. en dat de meeste Deense bio scoopbezoekers een zo gevarieerd mogelijk programma op prijs stellen. Anderzijds schuilen er in deze toestand ook voor de Amerikaanse maatschappijen gevaren. De bekende com mentator van „Variety", Fred Hift. wees er nog onlangs op. dat de leden van de M.P.E.A. door te volharden bij hun mening, dat zij geen zaken kunnen doen tegen een auteursprijs van 30 "r volgens voorzichtige schatting in Andrea Domburg en Kees Brusse als variété-artisten in de film. ..KLEREN MAKEDE MAN" (Filmpro ductie Mij. ..Am sterdam" \.l'. N.V. Filmtrust).

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 22