Bezoekers en recettes Verdeling der bioscooprecettes naar het land van oorsprong der hoofdfilms moesten worden. Door de sterk gestegen exploitatiekosten kwamen inmiddels vele exploitanten in moeilijkheden, aangezien zij tengevolge van de algemene prijsstop hun entreeprijzen niet mochten verhogen. De Fédération Na tionale des Cinémas Francais, de Franse organisatie dei- Het merkwaardige is. dat deze stijging van het bioscoop bezoek parallel liep met een enorme uitbreiding van het aantal televisie-ontvangers. Op 31 Juli 1955 waren er in Frankrijk 21 1.000 televisietoestellen en op 31 Juli 1957 meer dan 606.000. Bezoek Rruto-recettes Gemiddelde entreeprijs in frs. Jaar in mil- lioenen stijging resp. terugloop t.o.v. het vorige jaar in <fi in mil- lioenen frs. stijging resp. terugloop t.o.v. het vorige jaar 1952 1953 1954 1955 1956 356 369 383 394 410 4,3 3,6 3,8 2,9 4,1 38.400 41.600 45.500 48.200 50.800 15,3 8,3 9,4 5,9 5,4 108 113 119 122 124 bioscoopexploitanten, had er herhaaldelijk bij de regering op aangedrongen om de mogelijkheid open te stellen de entreeprijzen der bioscopen te herzien. Haar dringende verzoeken hebben tenslotte tot gevolg gehad, dat de Minis ters van Financiën en Economische Zaken zich persoon lijk op de hoogte hebben gesteld van de situatie in het bioscoopbedrijf met als resultaat, dat de prefecten van de departementen die onder meer belast zijn met het toezicht op de prijzen bij ministerieel besluit van 6 October 1957 gemachtigd werden wijzigingen in de entree prijzen der bioscopen toe te staan. De lagere netto entreeprijzen mogen zonder toestemming tot 120 frs. wor den verhoogd, de netto-entreeprijzen boven de 120 frs. mogen slechts worden verhoogd met toestemming van de prefectuur, maar de entreeprijzen van de zogenaamde ..salles d'exclusivité" (de Parijse „voor-priemièretheaters" aan de boulevards, welker laagste entreeprijs in de regel 250 frs. bedraagt) en de premièrebioscopen (salles de première vision) worden geheel vrij gelaten. Begrijpelijkerwijze hebben de Franse exploitanten deze liberalisatie met vreugde begroet, daar het bioscoopbe zoek zich de laatste jaren niet ongunstig ontwikkeld heeft, zoals uit bovenstaand overzicht blijkt. Het bezoekcijfer Op 31 December 1956 telde Frankrijk 5.756 in bedrijf zijnde normaalfilmexploitaties met in totaal 2.745.911 zitplaatsen. De gemiddelde capaciteit bedroeg 477 zetels per bioscoop. Bij een bevolking van 43,5 millioen waren er dus per 1.000 inwoners 63 plaatsen beschikbaar, terwijl het bioscoopbezoek per bevolkingshoofd gemiddeld 9,4 bezoeken per jaar bedroeg. Verder waren er op dit tijdstip 3.278 smalfilmexploitaties, dat wil zeggen zowel perma nente smalfilmtheaters als zalen van reisbioscopen, in bedrijf. Aan de modernisering van het bioscooppark werd in 1956 in totaal 3.815 millioen frs. (ƒ34.430.000.—) be steed, waarvan 2.883 millioen frs. (ƒ26.019.000.—) uit het staatshulpfonds voor het filmbedrijf werd ontvangen, tegen respectievelijk 2.513 millioen frs. (ƒ22.680.000. en 1.624 millioen frs. (ƒ14.656.000.—) in 1955. Dat de Franse exploitanten in staat zijn een gesloten front te vormen, bewezen zij enige tijd geleden, toen men van Amerikaanse zijde een poging ondernam de maximale filmhuurgrens te verhogen. De in Frankrijk wettelijk vastgestelde auteursprijs varieert van 20 tot 50 maar mag dit laatste percentage niet overschrijden. Voor de Jaar In percentages van de totale bruto-recettes Fr. U.S.A. Italië G.-B. Dui. Overige landen 1955 1956 48,07 48,20 34,24 33,97 8,55 7,31 3.26 3.82 2,48 2,88 3,40 3.82 van het eerste trimester van 1957 was het hoogste sederl 1948 en dat van het tweede trimester van dit jaar hel hoogste sedert 1947. zodat de exploitatie redelijkerwijze een verdere stijging van het bioscoopbezoek in 1957 ten opzichte van het voorafgaande jaar mag verwachten. film „Oorlog en vrede" en zes verdere ..speciale" films vroegen de Amerikanen evenwel 70 filmhuur, dat wil zeggen 50 filmhuur plus 20 voor extra reclame kosten". De bioscoopexploitanten, gesteund door de orga nisatie der filmproducenten, handhaafden het standpunt 2a

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 24