ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE BIOSCOOPBOND In dit nummer REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM - TELEFOON 799261 (3 LIJNEN) 19e JAARGANG NO. 201 - N O V. D E C. 1957 Een kwalijk stuk - Buitengewone ledenvergadering Ledenraadsvergadering -- Onjuiste berichtgeving -- Alge meen Bedrijfsreglement In Memoriam Voorlichting inzake bedrijfspensioenen Buitengewone ledenvergadering van de U.I.E.C. De Film in de Europese Integratie I - Ledenvergadering Bedrijfsafdeling Filmverhuurders Nieuws uit het buitenland Filmkunde als universitair studievak -- Nieuwe theorie op het gebied van de kleuren film De geluidsfilm Babylonische spraakverwarring - Handboek der bioscooptechniek Filmbehandeling Operateurscursus Eerste Nederlandse studentenfilmgroep Diploma's 1958 - - Vierde Academische Filmweek - Eretekens voor trouwe plichtsvervulling - - Congres voor de Wetenschappelijke Film -- Wijziging Naam- en Adres- lijst Toepassing van artikel 15 der Statuten - - Korte Nederlandse films - - Inschrijving in het Naamregister - In., en buiten de studio's - - Centrale Commissie voor de Filmkeuring. Bij de omslagfoto: De „klap", het eenvoudige maar onmisbare houten instrument, dat iedereen die wel eens de gecom pliceerde werkzaamheden verbon den aan het maken van opnamen voor speelfilms in studio of „on loration" heeft gadegeslagen kent, is voor al degenen, die bij de pro ductie van speelfilms betrokken zijn als het ware het symbool van de karakteristiek der speelfilmpro ductie, zowel met betrekking tot het maken van de afzonderlijke speelfilms zelf als haar vervaar diging in een groter planmatig ka der, een karakteristiek welke be sloten ligt in het begrip „continu ïteit". Immers, de gegevens welke de klap noteert zowel als het geluid waar aan hij zijn naam ontleent zijn voor productieleider, regisseur, camera man en montageleider onmisbare aanwijzingen, welke zij nodig heb ben om uit de schijnbare chaos van „takes" de door de scenario- respectievelijk draaiboekschrijver aangegeven „continuïteit" te creë ren. En zoals het filmverhaal een dramaturgisch noodzakelijke conti nuïteit eist, heeft de filmvervaardi- ging in groter verband gezien een industriële continuïteit nodig om tot ontwikkeling te komen en de bij het productieproces betrokkenen de kans te geven hun talenten door regelmatige vakbeoefening tot ont plooiing te brengen. De foto op de omslag geeft het ogenblik weer, waarop de klap voor de eerste opname van een met name aangeduide en inmiddels bijna weer voltooide nieuwe Nederlandse speel film gehanteerd werd. Het was tevens de eerste keer in de ge schiedenis van de Nederlandse speelfilmproductie, dat de klap „ge tooid" werd met een gecombineerde grijstrap en kleurenkaart on misbaar voor de filterbepalingen in het laboratorium ten bewijze dat het hier een kleurenfilm be trof, een teken van voortschrijdende ontwikkeling.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 2