fig. 8 geschiedt door de film zelf die daar strak omheen wordt gevoerd, hetgeen betekent, dat de rol bij het starten even de gelegenheid moet krijgen om op toeren te komen. Ge beurt dit niet, dan is de bekende jankende aanlooptoon het gevolg. De filmband bezit tenslotte een uitsparing, waarover het geluidsspoor komt te liggen (figuur 9) en waardoorheen het doorvallende licht naar de fotocel wordt gevoerd. Voorts hebben de moderne geluidskoppen meestal nog enige instelinrichtingen, waardoor het mogelijk is kleine correcties toe te passen voor wat betreft de aftastplaats. Bij sommige geluidskoppen is door middel van een optisch systeem zichtbaar gemaakt over welk gedeelte de aftasting plaatsvindt, zodat hier de juiste instelling al zeer eenvoudig is. Bij het magnetische geluidssysteem is de filmband voor zien van enige sporen, die gevoelig zijn voor magnetisme. Hiervoor worden bepaalde ijzeroxyden toegepast die in zeer fijn gekristalliseerde vorm homogeen vermengd met plastic materiaal op de gladde zijde van de filmbaan in de vorm van smalle stroken zijn aangebracht. De tegenwoordige 35 mm copieën voorzien van mag netisch geluid dragen steeds vier van zulke geluidssporen, waarvan drie brede en één smalle voor de effectgeluiden. Die breedte moet men niet al te letterlijk opvatten, want de breedte bedraagt hier slechts 1,6 mm. Het smalle spoor meet slechts 0,75 mm. In figuur 10 is een stukje film buigen van het licht via dit spiegeltje kan de fotocel namelijk op een gemakkelijk bereikbare plaats worden opgesteld. Het spreekt wel vanzelf, dat het geluidsspoor volkomen regelmatig en precies op de juiste plaats langs de aftast- inrichting moet passeren om een zuivere en zo natuurge trouw mogelijke reproductie van het opgetekende geluid te waarborgen. Daarom is de geluidskop voorzien van ver schillende geleiderollen, die al naar gelang van de uitvoe ring en functie ook wel rem, of spanrollen genoemd wor den. De rol, die zorgt voor de geleiding van de film langs de aftastplaats noemt men de roterende filmbaan (d in fig. 8). De as van deze rol is steeds voorzien van een zwaar vliegwiel om een soepele en constante gang te verkrijgen. De aandrijving van de rol en dus ook van het vliegwiel Ajtastinrichting voor magnetisch geluid (Philips) afgebeeld waarop de ligging en de maten van de magne tische geluidssporen te zien zijn. Ter vergelijking is daarbij tevens een stukje film met optisch geluid afge drukt. Voorts zijn er tegenwoordig ook reeds copieën beschik baar, die behalve van de vier magnetische sporen ook nog zijn voorzien van een versmald optisch geluidsspoor, zodat het niet langer noodzakelijk is voor de magnetische geluidsregistratie afzonderlijke copieën te maken (zie fig 10 c). De magnetische copieën, alsmede de zogenaamde com- binatie-copieën verschillen echter van de overige films met optisch geluid, doordat zij kleinere perforatiegaatjes hebben. Dit laatste is noodzakelijk, teneinde op de film de nodige ruimte voor de geluidssporen ter beschikking te krijgen. Om geluid op de film volgens het magnetische systeem te kunnen aanbrengen wordt de gelu'dsstrook bij de op name langs een zogenaamde opnamekop gevoerd. Het op SO

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 30