EZ van filmspoel drukrollen transportrol naar boven- transportrol roterende filmbanen v magnetische geluidskop fiq. 1 2 Babylonische spraakverwarring Handboek der bioscooptecbniek zodat vrijwel geen hinder wordt ondervonden van ruis. De aanvankelijke vrees, dat de magnetische sporen spoedig geheel of gedeeltelijk verloren zouden gaan door de nabij heid van magnetische velden, niet goed gedemagnetiseerd gereedschap en dergelijke, is in de practijk ongegrond ge bleken. Vanzelfsprekend moet hier wel met de nodige voorzichtigheid te werk worden gegaan, doch de te treffen maatregelen zijn zeker niet van dusdanige omvang, dat zou kunnen worden gesproken van een groot bezwaar. De reden, dat dit systeem tot nu toe niet al te veel opgang heeft gemaakt ligt geheel en al in het commerciële vlak. daar voor de uitrusting van de projectie-installatie met vier kanalig magnetisch geluid nu eenmaal een nieuwe geluidskop. vier voor- en vier hoofdversterkers nodig zijn. benevens tenminste vier luidsprekers met de bijbe horende bedradingen. In totaal is dit nog steeds een vrij kostbare aangelegenheid. Pogingen, die vooral van Duitse zijde zijn ondernomen, om de films voorlopig met één of hoogstens twee magne- tische sporen uit te rusten, zodat de projectie-installaties geleidelijk uitgebreid zouden kunnen worden, hebben tot dusverre weinig resultaat opgeleverd. \Y ij geloven echter wel. dat het magnetische geluid in de toekomst de optische registratie zal verdringen. Nu steeds meer films in het zogenaamde cinemascope- systeem verschijnen, neemt ook het aantal benamingen gestadig toe. Behalve de Superscope-films. die een beeldverhouding van 1:1 en een projectieverhouding van 1 2 hebben. zijn er tegenwoordig ook nog de volgende ..Scope -films: RKO-scope arnerscope Metroscope Totalscope Gammascope Kranscope Dyaliscope Megascope Ifiscope Kegal scope Hiervan is alleen het Metroscope-systeem een wide screen formaat, waarbij dus geen gebruik behoeft te wor den gemaakt van anamorphotische lenzen. Alle andere genoemde systemen zijn cinemascope-films met een expan siefactor 2 en kunnen dus met, de normale anamorphoti sche lenzen vertoond worden. Het is te hopen, dat de productiemaatschappijen het binnenkort eens worden over een uniforme aanduiding van de cinemascope-films. opdat de exploitant bij ont vangt van ieder programma met weer een nieuwe systeem naam niet regelmatig voor de vraag wordt geplaatst welke projectiemethode hij nu weer moet toepassen. Het eerste deel van het Handboek der Bioscooptechniek nadert thans zijn voltooiing. De Hoofdstukken I tot en met VII zijn reeds aan de voor-intekenaars verzonden en de Hoofdstukken VIII en X zullen zeer binnenkort ver schijnen. Hoofdstuk IX kan vervolgens in de loop van de volgende maand worden verwacht. Het complete werk. dat uit twee delen bestaat, kan wor den besteld bij het Bestuur van de Stichting ..Instituut voor Opleiding van Technisch Bioscooppersoneel" en kost 45.-. 32

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 32