Filmbehandeling Voordrachten ten behoeve van operateurs inzake het belang van een juiste filmbehandcling Reeds geruime tijd waren er bij de Technische Commis sie plannen in voorbereiding om in verschillende plaatsen van het land voor operateurs lezingen te doen plaats vinden inzake het belangrijke onderwerp: filmbehande- ling. Door allerlei omstandigheden is de uitvoering van dit plan vertraagd, doch thans is op Woensdag 30 October 1957 te Arnhem met de eerste van de serie voordrachten een begin gemaakt. Voor dit doel had de directie van het Rembrandt Theater aldaar des morgens van 1012 uur een geschikte ruimte in haar bioscoop beschikbaar gesteld, waarvoor wij ook langs deze weg nogmaals onze erkentelijkheid betuigen evenals voor de gastvrijheid, waarmede de deelnemers werden getracteerd op koffie en cake. Via de leden-exploitanten in Arnhem, Nijmegen, Apel doorn, Zutphen en andere omliggende plaatsen waren de operateurs uitgenodigd deze eerste lezing bij te wonen met als resultaat, dat ongeveer 30 operateurs aan de uit nodiging gevolg gaven. Het woord werd gevoerd door de technische inspecteur van de Bond, de heer E. F. Henny. die werd ingeleid door de Secretaris van de Technische Commissie, de heer H. W. Hagenberg. De heer Henny vestigde er in de eerste plaats de aan dacht op. dat het aan de zorg van de operateurs toever trouwde filmmateriaal zeer kostbaar is, zodat alles moet worden gedaan om dit materiaal zo lang mogelijk in goede staat te houden. Dit is bovendien een publiek be lang, omdat, teneinde het publiek een ongestoorde en technisch perfecte voorstelling te kunnen bieden, niet alleen over een goede apparatuur, die vakbekwaam wordt bediend, maar tevens over goed materiaal moet worden beschikt. Na vervolgens nog te hebben stilgestaan bij de samen stelling van het filmmateriaal en de verschillen te hebben aangeduid tussen de voorheen gebruikte zeer brandbare nitraatfilm en het tegenwoordige moeilijk ontvlambare acetaatmateriaal, kwam de eigenlijke filmbehandeling ter sprake vanaf het tijdstip van de ontvangst van het pro gramma. Hierbij werd het advies gegeven dadelijk na ontvangst van iedere film rapport te maken van de toe stand, waarin het materiaal verkeert. Daarna volgde aan de hand van lichtbeelden een uiteen zetting over de verschillende oorzaken van filmbescha- diging als gevolg van onvoldoende controle respectievelijk onderhoud van de apparatuur of als gevolg van een ver keerde behandeling van het filmmateriaal zelf. En kwa men hierbij tevens verschillende onderwerpen ter sprake waarover in operateurskringen de mening verdeeld zijn zoals het gebruik van een filmplakpers. de toepassing van filmkoeling. een uniform gebruik van zogenaamde 600 meter spoelen, het verwijderen van start- en uitloop- stukken en het gebruik van omspoelkernen met de voor geschreven diameter van 5 cm. Bij dit alles werd speciaal de collegialiteit van de ope rateurs onderling in het geding gebracht met dien ver stande, dat een kleine nalatigheid van de één de collega operateur bij latere vertoningen grote moeilijkheden kan veroorzaken. Tenslotte werd de toehoorders in overweging gegeven in hun cabine een soort logboek bij te houden, waarin van dag tot dag de verschillende bijzonderheden, die zich ten aanzien van de apparatuur en van het filmmateriaal voordoen, worden aangetekend. Een voorbeeld van de manier waarop zulk een log- of dagboek ingedeeld zou kunnen worden werd de aanwe zigen ter hand gesteld, samen met een voorbeeld van een f ilmcontrole- rapport. In het algemeen was de voordracht zodanig opgebouwd. dat de aanwezigen ruim gelegenheid werd geboden tot het leveren van commentaar respectievelijk tot het uitwis selen van ervaringen. Van deze gelegenheid werd na de pauze druk gebruik gemaakt. Bij deze gedachtenwisseling bleek, dat alle aanwezigen het eens waren over de noodzaak van het gebruik van een filmplakpers voor een juiste behandeling van het tegen woordige filmmateriaal. Over de toepassing van een plak- pers met aangebouwde schraper waren sommigen daar entegen niet bijster enthousiast, omdat deze schrapers dikwijls moeilijk hanteerbaar zijn met dien verstande, dat een iets te zware druk behalve de emulsielaag en de bind- laag ook een deel van het dragermateriaal verwijdert, waardoor de lassen te zwak worden. Voor wat betreft de kwaliteit van de tegenwoordige filmlijm was men van mening, dat de kinderziekten op dit gebied thans zijn overwonnen en de in de handel zijnde soorten filmlijm over het algemeen zeer goed bruikbaar genoemd kunnen worden. Voorts sprak men zich uit tegen de slechte gewoonte van sommige collega's, die acten van 600 meter combine ren tot acten ter lengte van 900 meter. Men was er zich van bewust, dat dit in enkele gevallen waar slechts over één projector wordt beschikt hetgeen bijvoorbeeld het geval is bij de meeste reisbioscopen niet valt te ver mijden, doch in het algemeen bestaat er voor dit soort van filmmishandeling geen enkele noodzaak. 33

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 33