Diploma's 1958 Tweede lezing te 's-Hertogenbosch Operateurscursus Eerste Nederlandse studenten filmgroep voort te zetten. Daarbij verdient het misschien overweging om ten behoeve van operateurs in kleine plaatsen, die zich overdag moeilijk vrij kunnen maken, ook op een avond, wanneer in de betrokken bioscopen geen voor stellingen worden gegeven, lezingen te houden. Inmiddels heeft ook de tweede lezing over dit onder werp plaatsgevonden en wel op 28 November in een nevenruimte van de Concertgebouw Bioscoop te 's-Her togenbosch, welke ruimte welwillend door de directie van deze bioscoop ter beschikking was gesteld. Er werd ditmaal zowel 's morgens als 's avonds een voordracht gehouden en de belangstelling was in beide gevallen zeer bevredigend. In totaal werd de lezing op 28 November bezocht door 30 operateurs, alsmede door 11 leden-exploitanten en bedrijfsleiders. De causerie werd ook hier door de aanwezigen met discussie, dat men het gebodene zeer had gewaardeerd. Zelfs werd des middags zowel als des avonds de vraag ge steld, of het niet mogelijk zou zijn dergelijke bijeenkom sten, die het contact tussen de operateurs onderling zeer ten goede zullen komen, periodiek te herhalen. In September j.1. is begonnen met een nieuwe schrifte lijke operateurscursus, waarbij gebruik wordt gemaakt van de tekst van het Handboek der Bioscooptechniek. Daar de eerstvolgende cursus met het oog op een goede aansluiting op de jaarlijkse operateursexamens pas in September 1958 zal beginnen, is het mogelijk nog leer lingen aan eerstbedoelde cursus toe te voegen. Teneinde echter een al te grote achterstand te vermijden is het wenselijk, dat belangstellenden zich zo spoedig mogelijk aanmelden. Op 4 October j.1. werd door studenten van de Keizer- Karel-Universiteit te Nijmegen officieel opgericht de Nijmeegse Studenten Filmgroep ..Eppur si muove". Zij is erkend door de Zeer Illustere Senaat van het Nijmeegse Studenten Corps. Het bestuur is voor het academische jaar 19571958 samengesteld als volgt: B. J. J. Godding, praeses; S. W. Wolf. abactis en A. F. C. M. Wolf, quaestor. Deze Filmgroep is geen gezelligheids- of amusements vereniging en evenmin een zogenaamde filmliga, maar wil de film theoretisch en practisch op een academisch niveau benaderen en vraagt dus van haar leden wetenschappe lijke toeleg, studie en deelneming aan practische activi teiten. Haar doelstellingen zijn in het bijzonder: a. acade mische filmvorming; b. wetenschappelijke filmstudie en c. propaedeuse voor de practische beoefening der film kunst. Dit is thans de derde Nederlandse universiteit, waar zich een bijzondere belangstelling voor de film manifes teert. Met medewerking van de Rijksuniversiteit te Utrecht wordt aldaar iedere herfst door de Stichting Nederlands Filminstituut een academische filmstudieweek gehouden (het verslag van de Vierde Academische Film week is elders in dit nummer opgenomen), terwijl Dr. J. M. L. Peters, Directeur van genoemde stichting, bij besluit van het Gemeentebestuur van Amsterdam is toegelaten als privaatdocent in de filmkunde in de faculteit der politieke en sociale wetenschappen van de Gemeentelijke Universi teit van Amsterdam. Binnenkort zal worden begonnen met het uitschrijven van diploma's voor het jaar 1958 ten behoeve van hen, die als alleeneigenaar, bestuurder of leider overeenkom stig de reglementaire bepalingen in het Bedrijfsregister staan ingeschreven, alsmede voor de donateurs van de Bond en leden der Nederlandsche Vereeniging van Bio scoopreclame-Exploitanten. Deze diploma's worden voor zien van een stempel der vermakelijkheidsbelastingen te Amsterdam. Leden of donateurs van de Bond en leden der Vereeni ging, die een of meer der hiervoor bedoelde diploma's (met een maximum van twee per zaak) wensen te ont vangen, kunnen hiervan opgave doen aan het Bondsbu reau met vermelding van namen en voorletters der be trokken personen en onder toezending van één pasfoto per persoon, formaat 3 x 3,5 cm. Verder zullen beursdiploma's ad 2,50 worden ver strekt, uitsluitend voor personeel, dat de filmbeurs moet bezoeken uit hoofde van zijn functie, waarvoor eveneens één pasfoto per persoon nodig is. Voorts wordt onder de aandacht van de leden-bioscoop- exploitanten gebracht, dat de militaire oorlogsinvaliden zijn uitgenodigd hun pasfoto's in te zenden voor de nieu we bioscoopdiploma's 1958, rechtgevende op kosteloos bioscoopbezoek, ingevolge desbetreffend besluit van de algemene ledenvergadering. Ook deze toegangsbewijzen worden van een belastingstempel voorzien. De geldigheid van alle diploma's-1957 zal eindigen op een nader te bepalen tijdstip, waaromtrent te zijner tijd nog mededeling zal worden gedaan. Het verdient aanbeveling het bioscooppersoneel, belast met het verstrekken van plaatsbewijzen, respectievelijk de controle hierop, van het vorenstaande op de hoogte te stellen. 35

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 35