Eretekens voor trouwe plichtsrervulling Korte Nederlandse films en daarmede ook in de werkelijkheid van de toekomst, welke zij zich geheel ander.: dan het heden denkt. De werkelijkheid, zoals de gemiddelde rijpere jeugd die ziet en wenst, mag niet al te sterk het karakter van het dagelijkse leven, van hardheid en gedeprimeerdheiJ hebhen. Dergelijke films worden door de jeugd scherp van de hand gewezen, zoals bijvoorbeeld ..Fietsensdieven", welke film slechts geaccepteerd wordt door jeugdige personen, die reeds een zeer hoge graad van filmisch onderscheidingsvermogen ver worven hebben of die gehoord hebben, dat je deze film als klassiek" gezien „moet hebben". l)c jeugd wil wel werkelijkheid, maar een werkelijkheid waartegen zij zich opgewassen voelt of denkt. Zij wil niet door het leven overwonnen worden, maai wil het zelf overwinnen. Tenslote mag men vaststellen, dat over het algemeen de film de jonge mensen in sterke mate dichter tot de werkelijkheid brengt, hun een indruk geeft van de wer kelijkheid, hetgeen voor hun opvoeding toch noodzakelijk is. Slotwoord De Voorzitter van het Nederlands Film instituut, Prof. Dr. Ph. Idenburg, sloot de Vierde Academische Filmweek met een korte toespraak, waarin hij ondel meer opmerkte, dat de inhoud van de gehouden voordrachten in zijn geheel te rijk is geweest om daarvan een korte samenvatting mogelijk te maken. Het aantal deelnemers aan deze bijeen komsten is dit jaar iets kleiner geweest dan vorige jaren. De algemene indruk is echter, dat de participatie van de deel nemers intensiever was. De discussies hebben vaak op een zeer behoorlijk peil gestaan. Dr. Idenburg dankte vervolgens de deel nemers van harte voor de bijdragen, welke zij tot het welslagen van deze dagen heb ben geleverd om tenslotte, te gewagen van de erkentelijkheid van het Nederlands Filminstituut jegens de curatoren van de Rijksuniversiteit te Utrecht, de Utrechtse Studenten Filmliga, de heer A. F. Wolff, directeur van het Camera Theater, de directies der verhuurkantoren en van de Rijksvoorlichtingsdienst en alle spiekers voor de medewerking welke zij ieder op hun wijze tot het succes van deze dagen hadden gegeven. Krachtens ter zake door hel Hoofdbestuur van de Ne- derlandsche Bioscoop-Bond genomen besluiten werden van 1 September tot en met 31 October de volgende onder scheidingen voor trouwe plichtsvervulling uitgereikt: d.s. gouden speld met diamant; g.s. gouden speld: z.s. zilveren speld; d.b. gouden brochette met diamant: g.b. gouden brochette: z.b. zilveren brochette. Alphen aan de Rijn Firma Ponsioen Zoon: z.s.: I.. C. van der Vliet. Amsterdam N.V. Holland Film: g.s.: A. Gericke; z.s.: G. M. Jansen. W. Hali. A. J. Broeren, J. M. Gelens, H. H. Smit Duijzentkunsl, P. Langendijk, D. Groen, L. H. Tobias. J. W. Dros. C. Broekhuizen, J. F. Ebell, B. C. van Es. J. Selter, J. B. Carlee, P. J. Zonneveld. J. J. van \K ens, L. van Oostveen. D. Plekker. Th. Leeflang, J. C. M. van Oostveen; z.b.: C. E. H. Rosek, A. B. J. Ruys. H. M. Beijer. G. G. Eerenberg, J. Osinga. M. Nöggerath-Slisser. M. J. Wieseman-Boeré. S. Vlietstra-van Gulik. E. van den Broek- Sebrechts. N.V. Lichtspel Viest: g.s.: J. de Boer; z.s.: A. S. Neve, H. Nieuwenburg; z.b.: J. B. de Vries-Leukfeldt. Bergen op Zoom Firma Gebrs. Benner: z.s.: D. .1. Andriessen. A. M. de itz.b.: M. Benner-Tewe. M. Landa. Bilthoven Bioscoop ..Concordia"z.s.: M. E. Brookhuis-Wierds. II. Brookhuis; z.b 's-Gravenhage N.V. Haghefilm: d.s.: M. E. H. Roovers; g.s.: G. M. Marchee Bratengeyer, W. K. Heckmann. L. N. van Velzen; z.s.: A. Boelling, C. E. Cabret. G. Dongelmans. J. A. M. Duifhuyzen, P. van Gerrevink, K. de Jong. G. B. Olier- hoek. A. J. Oor. J. Pronk. C. Treffers, H. van der Velden. E. Hirschberg (Gebr. Hirschberg Bioscoopconcern): z.s.: W. Th. Bekkers. Olympia Theater: z.s.: J. Bennaars. Haarlem N.V. Filmfabriek Polygoon: g.s.: P. M. Buis. Oislerwijk Firma Biemans Bioscopen: z.s.: A. Verbruggen. J. P. van den Heuvel. Rotterdam Chermoek's Theaters NV.: z.b.: A. Uasscn. Utrecht A. F. Wolff Bioscooponderneming: z.s.: J. A. Pie- tersen; z.b.: M. C. Plateringen. Winterswijk Firma Astoria: z.s.: J. W. Wisseborn. Zaltbommel Euxor Bioscoop: g.s.: G. van Riemsdijk; z.s.: P. Lou- werse. Zeist City Theater: z.b.: M. E. Colly. Herhaaldelijk is door leden-exploitanlen verzocht om inlichtingen betreffende korte Nederlandse films, welke geschikt zijn om als bijprogramma te worden vertoond. Teneinde aati deze verzoeken op doeltreffende wijze te kunnen voldoen, zal in den vervolge achter in dit blad een lijst worden gepubliceerd van Nederlands bijwerk, dat voor vertoning beschikbaar is. 37

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 37