Congres voor de Wetenschappelijke Film Algemene Vergaderingen Avondvoorstellingen Het Xle Congres van de International Scientific Film Association (I.C.F.A.) werd van 21 tot en met 27 Sep tember te Amsterdam in het Koninklijk Instituut voor de Tropen gehouden. In 1951 had het Ve Congres plaats in het Gemeente Museum in Den Haag. Deze keer werden 235 films uit 27 landen ingezonden, welke practisch alle geheel of voor een deel werden vertoond. De wetenschap pelijke film, bestemd voor het onderwijs en de research, is nu eenmaal een medium dat weinig geld opbrengt en het mag tot grote dankbaarheid stemmen dat ook het be drijfsleven, waarbij vooral vermeld dienen te worden: de Bataafse Petroleum Maatschappij. Philips en de Neder- landsche Bioscoop-Bond. het grote indirecte nut van deze opkomende tak van de film hebben onderkend en door hun steun aan het slagen van dit congres hebben mede gewerkt. Het congres werd geopend op Zaterdagmorgen 11 uur in de Grote Aula van het Instituut. Eerst sprak Prof. Dr. H. M. Dekking voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Wetenschappelijke Film en van het Organisatieco mité. Zijn geestige openingsspeech tot de 230 gedelegeerden en waarnemers alsmede vertegenwoordigers van overheid, gemeente en corps diplomatique bracht er meteen de stem ming in. Hierna spraken Zijne Excellentie Minister Cals en Wethouder de Roos van Amsterdam, terwijl ook de voorzitter van de I.S.F.A.. Prof. Hübl (Oostenrijk) het woord voerde en een telegram van de beschermheer van het Congres: Z.K.H. Prins Bernhard voorlas. Hierna werd nog de film ..Visum Electronicum" gedraaid, een film van Multifilm over 'de beeldversterker. 's Middags had de eerste zitting plaats van de Algemene Vergadering in de Kleine Aula waarbij gebruik gemaakt werd van simultaanvertaling door tolken in het Engels, Frans en Duits door middel van koptelefoons. Hier kregen de hoofden van de delegaties gelegenheid hun geloofs brieven te overhandigen en hadden daarmede recht om te stemmen. Het officiële verslag van het vorige, te enen gehouden, congres werd goedgekeurd en de verslagen van Secretaris Maddison (Engeland) en Penningmeester Korn- gold (Polen) volgden. De financiële toestand van de I.S.F.A. is in haar elf-jarig bestaan steeds precair ge weest, aan enthousiasme en medewerking heeft het echter nimmer ontbroken. Een contributieverhoging tot een mini mumbedrag per landenlid van Zwitserse Frs 600.was echter noodzakelijk en werd dan ook aangenomen. De I.S.F.A. werkt in secties: Medisch, Research. Vete rinair, Technisch-Industrieel en Popularisering van de Wetenschap. Op de andere drie Algemene Vergaderingen brachten deze secties verslag uit. De Nederlandse Vereni ging voor de Wetenschappelijke Film had speciaal voor dit Congres een tweetal filmcatalogi gereed gemaakt: een wereldlijst van anatomisch-embryologische films en; een catalogus van Nederlandse cultureel-anthropologische films. Beide werden andere landen ter navolging aanbe volen: er is grote behoefte aan catalogi van gespecialiseer de films. Verder brachten de landen-leden hun rapporten uit over de stand van de toepassing van de wetenschappelijke film in hun land. De televisie gaat interesse tonen en wenst haar kijkers op de hoogte te houden van de laatste vor deringen van de wetenschap. Ook \ederland heeft dit ondervonden, daar de AVRO in een tweetal uitzendingen een beeld gaf van enkele van de op dit Congres ver toonde films. Nieuwe landen-leden kwamen er dit jaar niet bij. doch een waarnemer uit Finland hoopte dat op het volgend Congres zijn land als lid zou kunnen toetreden. De beide I.S.F.A. publicaties zijn: „Science and Film" (in het Engels) en „Research Film" (in het Duits). De Une?co heeft een nieuw contract aan de I.S.F.A. aangeboden over het documenteren van films op het gebied van de vreedzame toepassing van atoom energie. Voor dit congres waren twee grote GB-Kalee projec toren in de filmcabine geïnstalleerd daar de oude 35 mm installatie ten ene male onvoldoende was gebleken. De Firma Timmer heeft hierbij laten zien hoe de projectie in de grote aula eigenlijk moest zijn. De 16 mm projectie werd verzorgd door de Firma Kagenaar met een Micro- technica projector, die ook ingericht was voor magnetisch geluid. De voorstellingen, welke in de grote aula (600 perso nen) plaats vonden, hadden alle een min of meer niet- specialistisch karakter. De eerste vertoning op Zaterdag avond opende met de bekende film van Bert Haanstra ..Rembrandt". Het bleek een goede greep geweest te zijn voor de opening. Algemeen werden de kwaliteiten van deze uitzonderlijke film geroemd. Zij gaf sfeer, zij ont roerde. Een film over kunst, maar wetenschappelijk geana lyseerd. Oostenrijk toonde een film over de symbiose tussen zeeanemonen en een soort visje dat tussen de tentakels ervan leeft. De visjes zijn ongevoelig voor de netelcellen van de anemoon en worden dus beschermd en het visje voert de anemoon met overschotjes van z:n eigen maal en beiden hebben dus voordeel zonder dat ze elkaar schaden. („Symbiose entre Demoiselles et Anemones de Mer"). Hierna volgde van Engeland „High Speed Flight" een Shell-film van Peter de Normanville die uitblonk door haar technische, artistieke en didactische kwaliteiten. Polen kwam met „Le développement de l'embryon d'un oiseau" een film over de ontwikkeling van het embryo in het ei van een vogel. Een moeilijk onderwerp. Door een plastic venstertje in het ei en door beeld voor beeld opname is de groei goed te volgen. Een proces van drie weken wordt in een kwartier film gecomprimeerd. Frankrijk liet een meteorologische film zien ..L'homme et les Nuages" met prachtige wolkenstudies. Sovjet-Rusland vertoonde een acte van de film ..Dans le Pacifique" van Zgouridi, die zelf als gedelegeerde aanwezig was. De Sovjet films zijn technisch gaaf en boeiend maar voor populair-wetenschappelijke films naar onze smaak wat aan de lange kant. Verder volgden nog de films „The Petrified River" uit de U.S.A., die tot nu toe nog niet heeft kunnen besluiten lid van de I.S.F.A. te worden en „The Mallee Forol" 38

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 38