Moderne Technieken Tentoonstellingen Secties uit Australië over een merkwaardige vogel, die aan zijn nest zand toevoegt of het er af krabt naarmate de weers omstandigheden veranderen. De Zondagavond was gewijd aan medische films en slechts toegankelijk voor medici en personen uit para medische beroepen. Maandag gaf researchfilms, Dinsdag veterinaire- en landbouwfilms, Woensdag populair-wetenschappelijke films en Donderdag technisch-industriële films. De zittingen over de moderne technieken, in totaal negen stuks, begonnen op Dinsdagmorgen. Voor het eerst werden zij op het vorige, in 1956 te Wenen gehouden congres, aan het programma toegevoegd en zij bleken zo'n succes te zijn, dat besloten werd gedurende volgende congressen permanent ruimte voor deze manifestaties te reserveren. Het gaat hier om de nieuwere methoden van filmproductie en wel speciaal research films. Het eerste onderwerp was: de invloed van licht op levende celstrukturen. Exposés werden gegeven door Dr. Robinaux. M. Montagner, M. Painlevé en M. Blanc Brude (allen uit Frankrijk). Dr. Wolf (West Duitsland). Dr. Rind (Oost-Duitsland) en Prof. Calabek (Tsjechoslowakije). De Woensdag werd gewijd aan de verlichting die ge bruikt kan worden bij microcinematografie. Hier gaf de Nederlander C. van Duijn een bijzonder goed algemeen overzicht terwijl Dr. Rind en Dr. Muller (Oost-Duitsland) een speciaal aspect behandelden. Donderdag kwamen de Engelsen aan het woord over de ..Zoom-lenses". Het theoretische gedeelte werd behan deld door Mr. G. W. Hamstead van Watson en Sons Ltd en het practische door Dr. Brian Stanford en Film Surveys Ltd. Bij Dr. Stanfords lezing werd een nieuwtje gedemon streerd: hij liet namelijk de werking van de zoom-lenzen zien aan de hand van een filmpje, dat met een röntgen- beeldversterker was opgenomen. Een ander belangrijk onderwerp was het opnemen van films vanaf een televisiescherm (telerecording). Dr. Spooner van High Definition Films Ltd (London) trad hier als spreker op. De heer Liebusch van Zeiss Ikon uit Dresden gaf een uiteenzetting over de nieuwe AK16 mm camera. De laatste dag was gewijd aan .,high-speed" en ,,stop- motion" cinematografie. Sprekers waren Dr. Michon en Jean Painlevé (Frankrijk). De laatste las tevens een exposé voor van Jean Dragesco (Frankrijk) die zelf ver hinder was. Uiteraard zijn de congressen van de I.S.F.A. op de eerste plaats bedoeld voor wetenschappelijke filmers. maar trekken in de regel ook de belangstelling van andere filmvaklieden. De uiteenzettingen en discussies op dit elfde congres, vaak met films toegelicht, hebben hen een schat van nieuwe gegevens gebracht. Aangrenzend aan de hal waren op smaakvolle wijze foto's tentoongesteld die betrekking hadden op weten schappelijke film. Ieder land had twee m2 ter beschik king gekregen. De B.P.M, had mooie panelen ter be schikking gesteld waarop de foto's waren bevestigd en de heer Terstroet van de Rijksvoorlichtingsdienst, bijgestaan door de tekenaars van de ..Universitaire Film", de heren Becking en van der Grond, die tevens de „wegwijzer" in de hal en een stand voor de Nederlandse Vereniging voor de Wetenschappelijke Film hadden ontworpen, ver dienen alle lof voor deze gave show. Roven was de handel present met apparatuur, niet alleen foto- en filmcamera's en projectoren, maar ook de Ne derlandse Industrie: Philips met beeldversterkers en de H.P.M, zelfs met een complete proefopstelling die nodig was om de researchfilm „Operatie OPM" op te nemen. Een enkele importeur van medische apparaten liet foto endoscopen zien. Medisch. Op 24 September werd een symposium gegeven over röntgencinematografie onder voorzitterschap van Prof. van der Plaats uit Groningen. Sprekers waren: Prof. Janker uit Bonn, Dr. Chaillet uit Utrecht en Dr. Oosterkamp uit Eindhoven. Woensdag 25 September was er een middag met gastro- enterologische films. Voorzitter was Dr. Haex uit Leiden. Sprekers: Dr. Dubois de Montreynaud (Reims). Dr. Ségal (Parijs). Dr. Versleeg I Amsterdam) en Dr. Stanford I Londen). Op 27 September werden films over tropische genees kunde vertoond onder voorzitterschap van Prof. Wrolf. spreker: Dr. Monson-Malice. Research. Op 26 September had een speciale mid dag plaats teneinde de Nederlandse land- en tuinbouw- experts te interesseren voor researchfilm op dit gebied. Drie medewerkers van het Intitut für den Wissenschaft- lichen Film in Göttingen leidden de films in. Diffusion of Science. Hier vielen ook onder films op het gebied van de Geestelijke Volksgezondheid |27 September) onder leiding van Mejuffrouw v. d. We tering-de Rooy en Cultureel-Anthropologische films (25. September) onder leiding van Dr. A. Gerbrands (Leiden). Er waren ook nog voorstellingen over biologische onder werpen (23 September) en popularisering van technische wetenschappen (26 September). De veterinaire sectie stond onder leiding van Prof. de Blieck en Prof. Teunissen. In een drietal voorstellingen werden 16 veterinaire films vertoond. Technisc h-Industrieel. Deze sectie had een samenkomst op 24 September tijdens welke de heer Geb- hardt uit Oost-Duitsland en de heer D. J. Bakkes uit Zweden spraken over audio-visuele hulpmiddelen in de industrie, een en ander toegelicht met twee films. Op 25 September werd een programma gegeven over Automation en Nuclear Energy waarbij Dr. Gillieson uit Engeland sprak over het veilig werken met kernmateriaal. Op 26 September werden nog 's middags en s avonds 23 techniek films gedraaid. Het congres werd Vrijdag 27 September gesloten met een algemene zitting. Het nieuwe bestuur bestaat uit: de heren Luc. Haessaerts (België), voorzitter; A. Zguridi (Sovjet-Unie) en J. W. Varossieau (Nederland), vice-voor- zitters, Joh. Maddison (Engeland), secretaris; Jan Jacoby (Polen), penningmeester, alsmede vertegenwoordigers van: Australië. Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Frankrijk, Duitse Bondsrepubliek, Duitse Democratische Republiek, Engeland, Italë. Nederland. Sovjet Unie en Uruguay. 39

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 39