Bert Haansira „Leerdam" (voorlopige titel). Een film over de fabricage van kristal en glas. in opdracht van de N.V. Koninklijke Glasfabriek Leerdam, te Leerdam en de Verenigde Glasfabrieken te Schiedam. Lengte ca. 700 meter, zwart/wit. Produc tie en regie: Bert Haanstra. Camera: Eduard van der Enden. Assistentie: Wim van der Velden (regie) en Geert Marree (productie). „Glas" (voorlopige titel). Een expe rimentele film over glasfahricage, gemaakt met gedeeltelijke subsidie van het Mini sterie van O., K. en W. Duur ca. 10 mi nuten, Eastmancolor. Productie en regie: Bert Haanstra. Camera: Eduard van der Ende. Assistentie: Wim van der Velden (regie) en Geert Marree (productie). Herman van der Horst „De Zwaan", ca. 18 min.; „Film ter bevordering van de natuur- beschermingsgedacht e", 10 min. „Een documentaire film over N e d e r 1 a n d", ca. 20 min. „A m s t e r d a m", documentaire in kleuren, ca. 18 minuten. „Suriname", documentaire in kleuren, ca. 20 minuten. Charles IIuguenot van der Linden „Ilsy 1957" (werktitel), 35 mm East- mancolour. Regie, in opdracht van de B.P.M. Productie: N.V. Multifilm. Marten Toonder Film \.V. „Pa leonthologie: documentaire van ca. 20 min. in Eastmancolor in op dracht van de B.P.M. Scenario en Regie: H. van Gelder. Camera: E. van der Enden. Ass. Cameraman: Theo Hogers. Decor bouw: R. Zwartjes en V. Speich. Labora torium: Technicolor Ltd. Londen. „G i b b s S. R. Toothpast e", 2 TV-spots 30 sec, zwart/wit„M c V i t i e P r i c e Biscuit s", 1 TV-spot 45 sec, zwart/wit: ,,M c V i t i e -f- Pr ice Biscuits", 1 TV-spot 15 sec, zwart/wit: „Lassie dog foo d", 1 TV-spot, 15 sec, zwart/wit: „Lassie dog foo d", 1 TV-spot 7 sec, zwart/wit: „Radiac shirts", 1 TV-spot 30 sec, zwart/wit: „Radiac shirts", 1 TV-spot, 15 sec, art/wit,,H e i n z 5 7 varietie s", 2 TV-spots, 30 sec, zwart/wit: „Knorr Soups", 2 TV-spots, 30 sec, zwart/wit; „Anacin", 1 film van 1 minuut, East mancolor. Regie: H. F. Mack. Animation: B. Frank en B. Ring. Camera: .1. van der Meulen. Laboratorium: Multifilm te Haar lem, en Technicolor, Engeland. N.V. Multifilm ,.T unnelbou w". „Bacteriën in de mei k", een 16 mm. zwart/wit geluidsfilm. In opdracht van het Ministerie van Landbouw. Scena rio: Allan Penning. „The Changing Shape of Hol land", een 35 mm. kleurenfilm, in op dracht van N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij. „Twee emmertjes water hale n", 35 mm zwart/wit. Scenario en regie: F. J. Dupont. Camera: W. H. Heytman. „De toekomst loopt van sta- p e 1", 35 mm zwart/wit. ScenarioF. J. Dupont. Regie: H. Hoving. Camera: Ch. Breyer. „Le mur transparan t", 35 mm zwart/wit. Scenario en regie: F. J. Dupont. Camera: W. H. Heytman. „O p fok van kuiken s". 16 mm zwart/wit. Opdracht van het Ministerie van Landbouw. „Lin ex, od mm zwar ('uit. ,,H o 1 1 a n d in de w i n t e r", 35 mm zwart/wit. Scenario, regie etc: Hat- tum Hoving. ,,G asvloeistofstromin g", 35 mm zwart/wit. Scenario en regie: F. .1. Dupont. Opdracht N.V. Bataafsche Petro leum Maatschappij. DA F-m o t o r e n", 35 mm zwart/wit. Scenario en regie: F. J. Dupont. Opdracht: N.V. van Doorne's Automobielfabrieken. „M a g n e t i s m e". 35 mm zwart/wit. Opdracht N.V. Philips Gloeilampenfabrie- ken. Nederlandse Filmonderneming „VISIE" (Max de Haas) „De stadige stroo m", kleuren film voor de Nederlandse Verbruikscoöpe- raties. „I n d u s t r y in the N e t h e i - land s", kleurenfilm voor de Economi sche Voorlichtingsdienst. -,F o o d f r o m H o 1 1 a n d". kleu renfilm voor de Economische Voorlich tingsdienst. ..D estination P r o s p e r i t zwart/wit, voor de Economische Voorlich tingsdienst. .,D e M i v a", zwart/wit, voor de Miva. ,,W h e e 1 s, water, wings", kleu renfilm voor de Economische Voorlich tingsdienst. „The M i 11 Story voor de Hol- land-Amerika Lijn. Filmproductie Otto van Neijenhofi' ..E ss o-N e d e r 1 a n d" (werktitel). 16 mm kleurenfilm Kodachroom30 minu ten vertoningsduur. Script, regie en pro ductie: Otto van Neijenhofi. Polygoon—Profilti—Productie „Een film over de Gemeente Z a a n d a m", ca. 20 min. „Bitumen in mijnschacht- b o u w" (werktitel). Instructiefilm in op dracht van de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij, 35 mm zwart/wit, vertonings duur plm. 20 minuten. Draaiboek en regie: P. Buis. Camera: J. Moonen. Laborato rium.' N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag. „De taal zonder woorde n" (werktitel). Propagandafilm in opdracht van de Vereniging De Nederlandsche Bloe misterij, 35 mm kleuren (Polycolor), ver toningsduur plm. 20 minuten. Scenario, draaiboek en regie: P. Buis. Productie: .1. Jansen. Camera: T. van Maanen. Laborato rium: N.V. Filmfabriek Polygoon te Haar lem. „N eerlands Hoekstee n", een film over de toepassing van bakstenen in opdracht van de Vereniging ..De Neder landse Baksteenindustrie" te Arnhem, 35 mm kleuren (Polycolor), vertoningsduur plm. 20 minuten. Regie: A. Koolhaas. Productie: Jansen. Camera: T. van Maanen. Laboratorium: N.V. Filmfabriek Polygoon te Haarlem. Rex Film „K ampeeravonturen" (werk titel), jeugdfilm van ca. 2300 meter. Re gie: H. v. d. Linden. Laboratorium: N.V. Haghefilm te 's-Gravenhage. Spectrum Film „N a g e 1 e", ca. 35 min. Standaard films Productie Maatschappij N.V. „Jenny", de eerste Nederlandse speel film in kleuren. Opgenomen in Agfa-color en Wide-screen. Draaiboek: Fischer, Textor, van Hemert. Aan de camera: Otto Becker, Henk Haze laar. Productieleiding: Co ter Linden. Re gie: Willy van Hemert. Hoofdrol: Ellen van Hemert: Verdere rollen: Ko van Dijk. Maxim Hamel, Andrea Domburg, Kees Brusse, Teddy Schaank, Winnifred Bos boom, e.v.a. Premièredatum: ca. December (Kerst mis). Triofilm „H erstel Walcheren" (voorlopige titel), kleurenfilm; ,,B ij e n 1 e v e n", (werktitel); „Uit de Poppenwe- reld" (werktitel), kleurenfilm; „P o t- t e n b a k k e rij" (werktitel), kleurenfilm; „Jonge Coureurs" (werktitel), ca. 350 m; ,,K u s t b e v e i 1 i g i n g" (werk titel), ca. 350 m; „De Werkschuit" (werktitel), ca. 350 m; „Vioolbouw" (werktitel), ca. 350 m: „Artis" (werk titel), ca. 350 m; „Pollux" (werktitel), ca. 350 m „P r o v i a n d e r i n g 1 i c h t s c h i p" (werktitel), ca. 350 m. Een 16 mm. zwart wit film in opdracht van de Internationale Liga, ca. 250 meter. Camera: Jo de Haas en Piet van Strien. Laboratorium: Trio- film te Amsterdam. „P o p p e n-s h o w", zwart/wit, 35 mm, lengte ca. 350 m. Camera: Gerhard Koopman. Laboratorium: Triofilm-Amster- dam. „...ook in de school der ge neeskunde", 16 mm zwart-wit docu mentaire met geluid in opdracht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Scenario: S. Leuw; regie: B. Roozemond; camera: G. Koopman; Studio en laboratorium: Triofilm-Amsterdam. „Zeven stuiver s", een 16 mm zwartwit documentaire met geluid, in op dracht van de Stichting „Het Zonnehuis" te Utrecht. Lengte ca. 45 minuten. Scena rio: S. Leuw; regie: Jo de Haas; camera: P. J. C. van Strien; studio en laborato rium: Triofilm-Amsterdam. Een 16 mm zwart-wit geluidsfilm Lan delijke B.B. (titel nog niet bekend) in opdracht van de Stichting B.B.B, te Den Kaag. Lengte ca. 45 minuten. Scenario: S. Leuw; regie: R. Jager; camera: Jo de Haas, G. Koopman en P. .1. C. van Strien. Laboratorium Triofilm-Amsterdam.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 45