GEREED: „De Moestui n", een 16 mm zwart wit dokumentaire over groenten- en fruit teelt, met geluid, lengte ca. 20 minuten in opdracht van het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening te Den Haag. Scenario: S. Leuw; camera: Jo de Haas, Laboratorium Triofilm-Am- sterdam. Een 16 mm kleurenfilm (titel nog on bekend), duur ca. 15 minuten, in opdracht van de Stichting Doelmatig Verzinken te Den Haag. Camera: Jo de Haas. Labora torium: Triofilm-Amsterdam. Een technische 16 mm kleurenfilm met geluid van ca. 16 min. in opdracht van de K.L.M, in samenwerking met de Rijks luchtvaartdienst te Den Haag. Camera: Jo de Haas. Truc-opnamenPiet van Strien. LaboratoriumTriofilm-Amsterdam. Filmproductie MM- „Amsterdam" N.V. „K lerenmakendema n", een blij spel, ca. 2600 m, zwart/wit. Technische Staf: Regie: Georg Jacoby, Productieleider: Carl Opitz, Chef-cameraman: Walter Riml, Decors: Nico van Baarle, Muziek: Van Wood en Dolf v. d. Linden, Assistent-regis seur: George Sluizer, Nederlandse dialoog: Alexander Pola, Dialoog-regie: Caro van Eyck. Algehele leiding: H. S. Boekman. Cast: Kees Brusse, Johan Kaart, Annette Nieuwenhuijzen, Rita Maréchal, Mimi Boesnach, Hans Tiemeyer, Jan Retel, Andrea Domburg, Rijk de Gooijer, Leo de Hartogh, Bernard Droog, Cees Laseur, Chris Baay, Nell Koppen, Chruys Voor- bergh, Steye van Brandenburg, Allard van der Scheer, Guus Oster en Mija Homa. Studio's en laboratoriumCinetone Stu dio's te Amsterdam. Cefima Film „In één moeite doo r", een reclamefilm in Eastmancolor, ter lengte van 103 mtr. voor wasmachines. „De sprint w i n t", een reclame film in Eastmancolor, ter lengte van 81 mtr. voor chocolade. „T a p ij t e n", een reclamefilm in East mancolor, ter lengte van 71 mtr. voor een bekende Tapijlenfabriek. „N a t u u r 1 ij k", een reclamefilm in Eastmancolor, ter lengte van 55 mtr. voor margarine. Deltafilm (Jaap Nieuwenhuis) „Een patroon voor de toe komst" (werktitel was: Textielfilm II). Vertoningsduur: 27 minuten. In opdracht van de Stichting Textielvak. Draaiboek, regie, camera, montage: Jaap S. Nieuwen- huis. Tekst: Max Dcr.dermonde. Spreker: Piet Tania. Geluid: Tom Tholen. Labora torium: N.V. Multifilm Haarlem. „U w t u i n. Uw t r o t s" (Werk titel was: Boomkwekerijproducten). Kleu renfilm. Vertoningsduur 26 minuten. In opdracht van de Stichting Onpersoonlijke Reclame voor de Binnenlandse Afzet van Boomkwekerijproducten. Vervaardigd naar een gegeven van J. Leenders. Draaiboek, regie, camera, montage: Jaap S. Nieu- wenhuis. Spreker: Ger Lugtenburg. Ge luid: N.V. Multifilm Haarlem. Laborato ria: Colour Film Service en Kodak (Engeland). Joop Geesink's Dollywood M a c k e s o n „P i p i n g", een pop- penfilm in zwart/wit. 30 sec. Art. Dir. J. Coolen. Animator: J. Misik. Laborato rium: Cinetone te Amsterdam. Mackeson „Rugb y", een poppen- film 30 sec. zwart/wit. Art. Dir.: J. Coolen. Animator: C. Icke. Laboratorium: Cine tone te Amsterdam. „B a 11 an t i n e", 4 zwart/wit 20 sec. spots Poppen. Art. Dir.: K. Schadee. Ani mator: B. Csanky. Laboratorium: Cinetone te Amsterdam. „Ballantin e", 2 zwart/wit spots 60 sec. Art. Dir.: K Schadee. Animator: J. Misik. Laboratorium: Cinetone te Amster dam. „S t a m b u 1" I, een poppenfilm van 35 meter in Technicolor. Art. Dir.: K. Scha dee. Animator: G. Harmsen. Laborato rium: Technicolor (Engeland). „Oriënt a" IX en X, poppenfilms van elk 30 meter in Technicolor. Art. Dir.: J. Coolen. Animator: Bekker en H. Mook. Laboratorium: Technicolor (Engeland) en Cinetone te Amsterdam. „B o u r n v i t a", een 15 sec. poppen film in Technicolor. Art. Dir.: J. Coolen. Animator: H. Mook. Laboratorium: Tech nicolor (Engeland) en Cinetone te Am- st rdam. „Glee m" I en II een poppenfilm van elk 30 meter in Technicolor. Art. Dir.: K. Schadee. Animator: G. Harmsen en H. Mook. Laboratorium: Technicolor (Engeland) en Cinetone te Amsterdam. „G o o d Y e a r" I, een one min. spot zwart/wit. Art. Dir.: T. v. d. Meyde. Ani mator: W. Gomes. Laboratorium: Cinetone te Amsterdam. „L e M a n t e a u", een L.A. film 30 meter in Eastmancolor. Regie: R. Erends. Camera: B. Chrispijn. Laboratorium: Cine tone te Amsterdam en Technicolor (Enge land). „D r u i v e n o p e r a", een L.A. film 60 meter in Eastmancolor. Regie: R. Erends. Camera: B. Chrispijn. Laboratorium: Tech nicolor (Engeland) en Cinetone te Am sterdam. „N e s c a 1 y p s o", een L.A. film 65 meter in Eastmancolor. Regie: R. Erends. Camera: B. Chrispijn. Laboratorium: Tech nicolor Engeland) en Cinetone te Am sterdam. „N estlé Cream Calyps o", een L.A. film. gecombineerd met poppenfilm, 60 sec. in Eastmancolor. Poppengedeelte: Art. Dir.: T. v. d. Meyde. Animator: G. Harmsen. L.A. gedeelte: Regie: R. Erends. Camera: B. Chrispijn. „W elkom Ram a", een L.A. film 55 meter in Eastmancolor. Regie: R. Erends. CameraB. Chrispijn. LaboratoriumTech nicolor (Engeland) en Cinetone te Am sterdam. „D u t c h ys F e s t i v a 1", een poppen film in Technicolor. Art. Dir.: H. Kabos. Animator: C. Icke. Laboratorium: Techni color (Engeland) en Cinetone te Amster dam. „M arocc a", een L.A. film 55 meter in zwart/wit. Camera: B. Chrispijn. Labo ratorium: Cinetone te Amsterdam. Bert Haanstra „Pattern of S u p p ly", een 35 mm film in Eastmancolour, gemaakt voor de Shell Film Unit te Londen. Regie: Alan Pendry. Productie: Bert Haanstra. Marten Toonder Film N/V. „M ax Factor's Lazishav e", 1 TV-spot, 30 sec, zwart/wit; „Max Factor's Lazishav e", 1 TV-spot, 15 sec, zwart/wit; „Fruit el la", 3 TV- spots, 15 sec, zwart/wit; „Gibbs S. R. Toothpast e", 2 TV-spots, 30 sec, zwart/wit„Gibbs S. R. Toothpas- t e", 1 TV-spot, 15 sec, zwart/wit; „M c- Vitie Price Biscuits", 1 TV- spot, 45 sec, zwart/wit„M c V i t i e Price Biscuits", 1 TV-spot 15 sec, zwart/wit„Tunes Throat Swee- t e s", 1 TV-Spot, 15 sec, zwart/wit. Regie: H. F. Mack. Animation: B. Frank en B. Ring. Camera: J. van der Meulen. Labo ratorium: Multifilm, Haarlem. N.V. Multifilm „Kr i s t a 11 e n", kleurenfilm. Nederlandse Filmonderneming „VISIE" (Max de Haas) „Amste|rd(am, Stad van het W a t e r", voor de Gemeente Amsterdam. „That's H o 11 a n d", 3e en laatste serie kleuren short films over Holland. „Drie m i 11 i o e n heren in H o 1- 1 a n d", zwart/wit, voor de Stichting Ne derlandse Herenmodebeurs. Herman Wassenaar') Filmproductie „P 1 u i m v e e b e d r ij f" en „V a r- k e n s fo k b e d r ij f" in opdracht van Calvé-Delft. „B ull-N ederlan d", (werktitel). Een propagandafilm van circa een half uur. Camera en montage Herman Wasse naar. Manuscript Joh. Veeninga. De opna men worden vervaardigd in Amsterdam en Parijs. Spelers: Tineke van Leer. Robert Sobels. Herman van Eelen. Jan Verkoren. „Trans-Europese verbindin gen", (werktitel), een kleurenfilm in op dracht van de Trans-Europese Spoorweg Maatschappij. Opnamen in Frankrijk, Duitsland, en Zwitserland. Filmproductie Otto van NeyenhoiF „Zo'n dag als alle ander e", collectefilm voor het Nederlandsche Roode Kruis, 100 meter, zwart/wit 35 mm. Script, regie en productie: Otto van Neijenhoff. Polygoon—Profilti—Prodnctie Een film over een demonstra- tievlucht met de F. 2 7 Friend- s h i p. In opdracht van de N.V. Kon. Ned. Vliegtuigenfabriek Fokker, 35 mm kleuren (Polycolor). Vertoningsduur plm. 8 minu ten. Productie: K. Nort. Camera: J. Moo- nen en P. Out. Laboratorium: N.V. Film fabriek Polygoon te Haarlem. Walter Smith's Filmproductie ,,R e c 1 a m e f i 1 m", 35 mm zwart-wit, lengte 50 m voor de Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V. te 's-Gra- venhage. Scenario: W. Smith. Studio en laboratorium: N.V. Filmfabriek Profilti te 's-Gravenhage. 46

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 46