Onjuiste berichtgeving M IER Enige bioscopen ie Rotterdam zijn er weer toe over gegaan gedurende de weekdagen één in plaats van Iwee avondvoorstellingen te geven. Zij herstellen hiermede de toestand van voor de oorlog. Nu de Rotterdamse bioscopen namelijk de beschikking hebben over een practisch even groot aantal zitplaatsen als voor de verwoesting in de Meidagen 1940, kan de situatie weer als normaal worden beschouwd en hebben verschillende theaters geen behoefte meer aan het opvoeren van het aantal voorstellingen om de ten gevolge van de verwoesting per theater verhoogde bezoekfrequentie op te vangen. Hetzelfde is het geval met de programmering. Nu het theaterpark aanzienlijk is uitgebreid, zullen de bioscopen die vroeger gewend waren als nadraai-theater te fungeren en die tijdelijk tot eerste weektheater waren gepromo veerd, zich evenals vroeger gaan toeleggen op de naverto- ning. C'est simple comme bonjour. Voor de pers is het echter niet zo simpel. Verschillende bladen verkondigen name lijk, dat het bezoek aan de meeste wijktheaters de afge lopen maanden sterk verminderd is ten gevolge van de zuigkracht der televisie. De pers staat als het ware te trappelen van ongeduld om een crisissfeer over het bedrijf af te roepen, terwijl die er gelukkig niet is. De Rotter damse exploitanten zijn daarom als grootadverteerders naar enige redacties van bladen gegaan om te vragen wat zij deze redacties misdaan hebben, daar deze zulke onbe kookte en ongemotiveerde publicaties over het bedrijf hebben doen verschijnen. De lichte teruggang, die zich de laatste lijd in onze bedrijven heeft voorgedaan, is zeker niet ernstiger dan die, welke men op het ogenblik in het gehele bedrijfsleven waarneemt. Wanneer er in het bijzonder in de maanden September en October een lichte teruggang te constateren viel. dan is deze aan een samenstel van factoren te wijlen, waarbij bestedingsbeperking, internationale onrust en het epidemisch karakter van de A-griep zeker een aanzienlijk grotere rol hebben gespeeld dan de invloed van de tele visie. De teruggang in het bezoek komt totaal genomen neer op 5.7 over de afgelopen elf maanden, waarbij Rotterdam geen ongustige uitzondering vormt en men er rekening mede moet houden, dat het huidige be zoek altijd nog hoger ligt dan in 1955 toen hel aantal televisietoestellen te verwaarlozen viel. Wij zullen de laatsten zijn om niet met grote aandacht de ontwikkeling van het bedrijf te volgen onder de zich wijzigende om standigheden en onder de scherper wordende concurrentie verhoudingen. Men zal aan de maatregelen, die het bedrijf alsdan zal nemen, gauw genoeg merken of dit grote moeilijkheden te overwinnen heeft. Wij zouden echter graag verschoond willen blijven van een door de pers oecreëerde crisissfeer, die vooralsnog aan ons bedrijf vreemd is. Onderdeel run de training voor de regatta i.s een vrolijk balspel gespeeld langs de zonnige boorden van de Amstel. Uit de film ,.JENNY" van Standaardfilms Productie Maatschappij N.V

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 7