In Memoriam lgemeen Bedrijfsreglement M. J. Philips*» Voorlichting inzake bedrijfspensioenen Hel Hoofdbestuur heefl besloten toestemming te ver lenen, als bedoeld in liet Algemeen Bedrijfsreglement, aan: de Erven M. J. Fhilipse te Brielle tot inschrijving te bunnen name in het Bed rij f s register van een nieuwe per manente biscoop-B in liet Verenigingsgebouw te Rockanje; de Firma Van 't Hoft en Kooiman te Leersum tot in schrijving te haren name in het Bedrijfsregister van de permanente bioscoop-B; Het Centrum te Leersum, welke bioscoop tot dan toe werd geëxploiteerd door de heer F, van 't Hoft als alleen-eigenaar; de heer C. A. Gijsbers te Bergeijk (N.Br.) tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-B aldaar. De Commissie Nieuwe Zaken heeft in haar op 26 Sep tember 1957 gehouden zitting toestemming als bedoeld in artikel 9 van het Algemeen Bedrijfsreglement geweigerd aan: de N.V. Multifilm te Haarlem lot het gaan exploiteren van de bedrijfstak b van een filmproductiezaak (de pro ductie van journaalfilms) en de bedrijfstak c van een filmverhuurkantoor (het verhuren aan bioscopen van Ne derlandse journaalfilms). De Commissie Nieuwe Zaken heeft in haar op 20 No vember gehouden zitting besloten toestemming als bedoeld in artikel 9 van het Algemeen Bedrijfsreglement te weige ren aan de heer A. F. Wolff te Utrecht, tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A aan de Vinken- burgstraat 17 te Utrecht; de Firma Bouts Putzeist te Geleen, tot hel gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in de in aanbouw zijnde schouwburgzaal aan de Mgr. Claessens- straat 1 te Sittard. De Commissie Beroep Nieuwe Zaken heeft in haar op 28 Augustus 1957 gehouden zitting behandeld een dooi de heer J. C. H. Arendse te Amsterdam ingesteld hoger beroep tegen de beslissing van de Commissie Nieuwe Zaken, gewezen op 6 Maart 1957, waarbij werd besloten hem de opnieuw gevraagde toestemming tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in gebouw Irene te Enschede te weigeren. De Beroepcommissie bevestigde de beslissing der Com missie Nieuwe Zaken en weigerde derhalve de gevraagde toestemming eveneens. De Commissie Beroep Nieuwe Zaken heeft in dezelfde zitting tevens behandeld een door de N.V. Filmfabriek Polygoon, de N.V. Filmfabriek Profilti en de N.V. Multi film ingesteld hoger beroep tegen de beslissing van de Commissie Nieuwe Zaken, gewezen op 14 Juni 1957, waarbij werd besloten toestemming te verlenen aan de Firma Triofilm te Amsterdam tot het gaan exploiteren van de bedrijfstak b van een filmproductiezaak (de pro ductie van journaalfilms) en aan de N.V. Haghefilm te s-Gravenhage tot het gaan exploiteren van de bedrijfstak c van een filmverhuurkantoor (het verhuren aan biosco pen van Nederlandse journaalfilms). De Beroepcommissie bevestigde de beslissing der Cojïi. missie Nieuwe Zaken en bekrachtigde derhalve de aan de Firma Triofilm en de N.V. Haghefilm verleende toestem ming als hiervoor omschreven. Toelating lidmaatschap Tot bet lidmaatschap van de Bond zijn toegelaten: de heer K. Hornecker te Voorburg, exploiterende een filmproductiezaak aldaar onder de naam Filmproductie Hudi Hornecker. gevestigd aan de Parkweg 193; de Standaardfilms Productie Maatschappij N.V. te Am sterdam, exploiterende een filmproductiezaak, gevestigd aan de Oranje Nassaulaan 1719. Tot het lidmaatschap van de Bond is toegelaten op voorwaarde, dat hiertegen binnen acht dagen na de ver schijning van deze publicatie geen geldige bezwaren zijn ingediend: de Firma Van "t Hoft en Kooiman, Rijksstraatweg 97 te Leersum. exploitante van de bioscoop Het Centrum aldaar; de heer C. A. Gijsbers, Hof 52, Bergeijk, exploiterende de permanente bioscoop-B: Campina Theaater, aldaar. Toelating donateurschap Voor het donateurschap is toegelaten op voorwaarde, dat binnen acht dagen na de verschijning van deze publi catie geen gegronde bezwaren bij het Hoofdbestuur zijn ingebracht: de heer G. Dijksman, Zilvergeldstraat 36 te Utrecht, exploiterende de verkoop van buitenlandse producten onder de naam Import-'Export G. Dijksman. Na een landurige ziekte is te Brielle in de ouderdom van 74 jaar overleden de heer M. J. Philipse, exploitant van het Luxor Theater aldaar. De heer Philipse vestigde deze bioscoopexploitatie om streeks het begin van 1937 en was dus ruim 20 jaar lid van de Bond. Het Hoofdbestuur heeft aan de familie Philipse schrif telijk van zijn deelneming met haar verlies doen blijken. De teraardebestelling vond plaats op Woensdag 25 September op de Algemene Begraafplaats te Brielle. De heer Philipse ruste in vrede. In zijn kwaliteit van secretaris der Sociale Commissie voor het Bioscoopbedrijf heeft de beer H. W. Hagenberg op 29 October j.l. op uitnodiging van een der werknemers organisaties in de foyer van bet Arena Theater te Rotter dam een inleiding gehouden over bet bedrijfspensioen fonds. Aan de tot het personeel van alle Rotterdamse bioscopen gerichte uitnodiging badden een vijftigtal per sonen gevolg gegeven. De inleiding werd met grote belangstelling gevolgd. Ook van de daarna geboden gelegenheid tot hel stellen van vragen werd druk gebruik gemaakt.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 8