Buitengewone ledenvergadering van de U.I1C. Openingswoord van de President Agendapunten Onder leiding van hun president, de heer Joh. Mie- dema, kwamen de vertegenwoordigers der bij de Inter nationale Unie van Bioscoopexploitanten (Union Inter nationale de 1'Exploitation Cinématographique) aange sloten organisaties op 5 en 6 November j.1. te Madrid in buitengewone ledenvergadering bijeen ter bespreking van een reeks van vraagstukken op het gebied der inter nationale filmexploitatie. De Nederlandse delegatie be stond uit de heren Job. Miedema, Voorzitter van de Nederlandsche Bioscoop-Bond en President van de U.I.E.C, W. K. G. van Boven, lid van het Dagelijks Bestuur en J. G. J. Bosman. Directeur van de Bond. Dinsdagmorgen 5 November opende de heer Job. Mie dema de buitengewone ledenvergadering met een woord van welkom, waarbij hij in het bijzonder de Minister van Voorlichting, die de opening bijwoonde, begroette en hem namens de gehele vergadering deelneming be tuigde met de ramp, welke Valencia en omgeving ge troffen had. In de aanwezigheid van de Minister zag de heer Miedema niet alleen een bewijs van diens belangstelling voor de Unie, maar vooral ook van de grote betekenis, welke de Minister en de in diens persoon vertegenwoor digde Overheid aan de film toekent. Het is immers be kend hoe de Begering er naar streeft om de bloei van het Spaanse filmbedrijf te bevorderen en inzonderheid hoe zij de eigen productie van films stimuleert. Dat zij daarin slaagt, bewijst de snelle groei van het Spaanse filmwezen in het laatste decennium. Vervolgens wees de heer Miedema er op. dat de Unie zich onder meer tot taak stelt de aangesloten organisaties in de gelegenheid te stellen alle vraagstukken, welke zich bij de uitoefening van het beroep van bioscoopexploilant in de respectieve landen en in het internationale verkeer voordoen gemeenschappelijk te bestuderen, zulks ter be vordering van de nationale zo goed als van de interna tionale exploitatiebelangen. Zij pleegt de resultaten van dit internationale overleg vast te leggen in resoluties, welke in feite een formulering zijn van de communis opinio der delegaties, die tot richtsnoer kan dienen bij de behandeling van de betrokken problemen in de onder scheiden landen. Zo heeft de Unie met nadruk de aandacbt gevestigd op de noodzakelijkheid films te produceren van zodanige technische, artistieke en morele kwaliteiten, dat een steeds talrijker publiek naar de bioscopen wordt getrokken en inzonderheid films, waarvan de jeugd terecht kan ver langen, dat zij in de bioscopen worden vertoond. Zij beschouwt bet als een plicht van de bedrij f sgenoten in het filmwezen om de publiciteit voor de films zodanig te doen zijn. dat zij niet in strijd is met de normen van goede smaak en goede zeden. Zij beraadt zich over middelen en wegen om het hoofd te bieden aan de zich scherper aftekenende concurrentie door nieuwe amusementsvormen. in het bijzonder door de televisie, zulks in de overtuiging, dat de bioscoop haar taak als maatschappelijk instituut moet blijven voortzetten en aan vele millioenen bezoekers de ontspanning moet blijven bieden, welke zij verlangen. Zij realiseert zich. dat de bioscoopexploitatie in de landen, waarin zij zich in een ongunstige fiscale uitzon deringspositie bevindt, ten gevolge van de toenemende concurrentie van de televisie in grote moeilijkheden komt Ie verkeren en acht het mede daarom vooral haar taak o]) alle mogelijke wijzen de fiscale gelijkstelling van de film met andere amusementsmedia na te streven. Vóór alles echter is de Unie er zich van bewust, dat de vrijmaking van de uitwisseling van films een factor van essentieel belang is ter verwezenlijking van de ver breiding der culturele uitwisseling en daardoor ter be vordering van een steeds betere verstandhouding lussen de volkeren. Hier ligt een van de schoonste taken van de internationale bioscoopexploitatie. Nadat vervolgens ook het hoofd van de Direccion Ge neral de Cinematografia y Theatro de gedelegeerden in Madrid welkom had geheten en hun een vruchtbare ver gadering had toegewenst, en de President, de heer Joh. Miedema, hulde had gebracht aan de nagedachtenis van Dr. Schleussner, lid van het Presidium van het Zentral- verband der Deutschen Filmtheater en gedelegeerde dezer organisatie in de vergaderingen der Unie. werd de agenda der te behandelen punten vastgesteld. De heer Miedema herinnerde er aan. dat de in Juni j.1. te Scheveningen gehouden jaarlijkse ledenvergadering zich onder meer- beraden had over het vraagstuk der filmvoorziening van het bioscoopbedrijf, in welk opzicht de Unie het ge wenst achtte, dat de publieke belangstelling gestimuleerd zou worden door de opvoering van het peil der films, en zich voorts uitgesproken had voor een uitbreiding van de jeugdvoorstellingen in de bioscopen, hetgeen onder meer te bereiken zou zijn door een grotere productie van films, welke voor de jeugd geschikt zijn. Teneinde te onderzoeken, op welke wijze de exploi tanten hun invloed zouden kunnen aanwenden ter ver wezenlijking van deze doeleinden, werd een studiecom missie in het leven geroepen. Deze commissie, welke door de jaarvergadering werd benoemd ter bestudering der vraagstukken ter zake van een eventuele stimulering respectievelijk deelneming van de bioscoopexploitatie in de filmproductie, had bij de onderscheiden leden-vereni- gingen een enquête ingesteld over de voorwaarden, waar op een dergelijke actie zou kunnen worden gevoerd. Op deze enquête waren verschillende antwoorden ontvangen en de president betreurde het, dal deze nog niet met de stukken voor deze vergadering konden worden rondge zonden. De commissie, welke in Augustus j.1. te Parijs bijeen is gekomen, zal te zijner tijd een advies uitbren gen aan de vergadering, welke zich dan zal kunnen be raden over een eventueel gemeenschappelijk standpunt. Onderwerpen, welke in de loop van deze vergadering aan de orde kwamen, waren onder meer: een wijziging der statuten, welke met algemene stemmen werd aan vaard de benoeming van een nieuwe Penningmeester ter vervulling van de vacature ontstaan ten gevolge van het

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 9