Jubileumviering Afdeling Het Zuiden De Casino Schouwburg te 's-Hertogenbosch vormde op maandag 10 april een waar ontmoetingscentrum voor het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf. Van de ochtenduren tot laat in de middag speelden zich in de zalen van het Casino verschillende gebeurtenissen af, die allen in het teken van film en bioscoop stonden. Vanuit organisato risch oogpunt het belangrijkste was zonder twijfel de jaar vergadering van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, waar van elders in dit blad uitvoerig verslag wordt gegeven. Maar de ontvangst 's ochtends, het aperitief en de koude lunch, de filmvoorstelling voor de dames in de namiddag en tenslotte de receptie van het bestuur van de Afdeling Het Zuiden ter viering van het dertigjarig bestaan van de Afdeling waren als symptomen van de betekenis, die de Nederlandsche Bioscoop-Bond voor zijn leden heeft, van niet minder belang. Het hoogtepunt van de festiviteiten vormde uiteraard de receptie van het Afdelingsbestuur, waarvoor een over weldigende belangstelling bestond. Het bestuur, bestaande uit de heren M. Desmet te Eindhoven, M. J. W. Peters te Venlo, J. E. F. de Nijs te Breda. P. Vink jr. te Deurne en en drs. J. A. M. Bouts te Lutterade. heeft vele handen moeten drukken van collega's en relaties, die hun geluk wensen kwamen aanbieden. De receptie kreeg een bijzonder relief toen het bestuur plaats nam op het toneel van een van de zalen van de schouwburg en de Afdelingsvoorzitter, de heer M. Desmet, het woord nam. De heer Desmet herinnerde eraan, dat hij eerst grote bezwaren had geopperd, toen men hem vijftien jaar geleden vroeg het voorzitterschap van de Afdeling op zich te willen nemen, omdat hij namelijk niet ervan overtuigd was voor deze functie over voldoende capaci teiten te beschikken. Maar hij voegde er onmiddellijk aan toe, dat hij zich tot op heden altijd met genoegen van zijn taak heeft ge kweten, hetgeen mede te danken is aan de medebestuur ders. De heer Desmet betuigde zijn dank aan het adres van degenen, die met hem deel van het bestuur uitmaken, aan de leden van de Afdeling voor hun belangstelling en mede werking en voorts aan al diegenen, die blijk hebben ge geven van hun sympathie voor de Afdeling Het Zuiden. Hij zag in de gebeurtenis van deze dag een prachtige de monstratie van de eenheid, die de Nederlandsche Bioscoop- Bond kenmerkt en die tot uiting komt in het vruchtbare werk. dat wordt verricht door het Hoofdbestuur, het Bondsbureau en talrijke andere colleges en functionaris sen. In het bijzonder bracht de heer Desmet hulde aan de Bondsvoorzitter voor het grote aandeel, dat hij in het Bondswerk heeft. De Voorzitter van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, de heer Joh. Miedema uit Sneek, wenste vervolgens de Afdeling Het Zuiden namens het Hoofdbestuur geluk met het dertigjarig jubileum. Weliswaar moest de viering daarvan worden uitgesteld, maar toch zijn allen bezield met dezelfde gevoelens als wanneer men een jaar eerder bijeen was gekomen. Naarmate de Bond ouder wordt komen er meer jubilea. Daardoor ontstaat het gevaar, dat men dergelijke automa tisch voorkomende jubilea gaat bagatelliseren. Dat zou ten onrechte zijn, aldus de heer Miedema, omdat elke af deling haar eigen karakter en geschiedenis heeft. Belangwekkend is de geschiedenis van de Afdeling Het Zuiden. Het Zuiden heeft de klaroenstoot gegeven, die de oprichting van de Nederlandsche Biocoop-Bond heeft ver sneld. In het Bondsleven speelt de Afdeling een bijzondere rol. Het is de grootste afdeling met omstreeks 150 zaken. Ook heeft de Afdeling Het Zuiden in de loop der jaren vele grote figuren geleverdW. Peters sr. en M. Vermin, die nog altijd met ere worden genoemd. Voor hun werk zijn wij nog steeds dankbaar, aldus de heer Miedema. De Bondsvoorzitter, de heer Joh. Miedema, overhandigt de heer Desmet het geschenk van het Hoofdbestuur. 81

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 11