Algemeen Zich richtende tot de heer Desmet, merkte de Bonds voorzitter op, dat deze de Afdeling leidt op een wijze, zo als alleen hij kan doen. Wanneer men dat presteert na zo'n leven vol harde arbeid en strijd dan kan dat alleen geboren zijn uit liefde voor het werk. Het Hoofdbestuur en de Nederlandsche Bioscoop-Bond zijn de heer Desmet ook bijzonder veel dank verschuldigd voor het vele werk, dat hij als lid van het Hoofdbestuur heeft verricht. De heer Miedema maakte daarop bekend, dat het Hoofdbestuur diezelfde ochtend in een spoedvergadering had besloten om de heer Desmet in de eerstvolgende ledenvergadering voor te dragen voor het erelidmaatschap van de Bond in de verwachting, dat de vergadering dit erelidmaatschap zal bevestigen. Het ovationele applaus, dat op deze mededeling volgde, liet geen twijfel bestaan omtrent de gevoelens, die de leden van de Bond ten aanzien van dit voorstel koesterden. Ten slotte overhandigde de heer Miedema als stoffelijk blijk van waardering aan het Afdelingsbestuur een zilve ren sigarettendoos. De heer H. S. Boekman haalde vervolgens in zijn func tie van Voorzitter van de Bedrijfsafdeling Filmverhuur ders herinneringen op over de gulle ontvangst, die de ver huurders bij de exploitanten in het Zuiden steeds ten deel valt. Hij wenste dé Afdeling geluk met het jubileum en de heer Desmet met zijn benoeming tot erelid. De Voorzitter van de Afdelingsraad, de heer C. van Willigen, bracht de gelukwensen van dit College over. de heer J. Nijland jr., Voorzitter van de Afdeling Het Oosten. bood namens zijn Afdeling schrijf mappen voor het bestuur aan en tenslotte deed de heer P. J. Burbach. Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Bioscoopreclame- Exploitanten, zijn gelukwensen vergezeld gaan van een voorzittershamer. Ontroerd door de vele blijken van waardering en ge negenheid, die hem en het Afdelingsbestuur deelachtig waren geworden, sprak de heer Desmet woorden van dank. In een prettige sfeer bleef men daarop nog geruime tijd in het Casino bijeen. De viering van het dertigjarig jubileum van de Afde ling Het Zuiden heeft op waardige wijze plaatsgevonden; velen zullen er nog lang prettige herinneringen aan be waren. Het Hoofdbestuur heeft in zijn laatstelijk gehouden ver gaderingen besloten toestemming te verlenen als bedoeld in het Algemeen Bedrij f sreglement aan de Firma G. Schepel Co. te Delfzijl tot het verplaat sen van de te haren name in het Bedrijfsregister ingeschre ven permanente biosoop-ACity Theater aan de Markt straat 55 te Delfzijl, naar het daartoe nieuw gebouwde pand aan de Molenberg 17 aldaar; de heer C. A. Broekmeulen te Born, tot het gaan exploi teren van de permanente bioscoop-A: Astra Theater te Wassenaar, welke bioscoop tot dan toe in het Bedrijfs register stond ingeschreven ten name van de heer J. van Bentum aldaar; de Firma Bio Vink te Deurne, tot het gaan exploiteren van de permanente bioscoop-ABio Vink aldaar, welke zaak tot dan toe in het Bedrijfsregister stond ingeschreven ten name van de heer P. Vink Sr: de NV. Zuid Nederlandse Theater Maatschappij te 's-Hertogenbosch, tot het gaan exploiteren van de perma nente bioscoop-A: Parade Bioscoop, aldaar, welke zaak tot dan toe werd geëxploiteerd door de Firma Martens Top; de NV. Midex i.o. te Amsterdam, tot het gaan exploi teren van de permanente bioscoop-A. Cinema Du Midi al daar, welke bioscoop tot dan toe ten name van de CV. Adex in het Bedrijfsregister stond ingeschreven. Het Hoofdbestuur heeft voorts besloten de gevraagde toestemming te weigeren aan de heer J. W. A. Weber te Alkmaar, die een hernieuwd verzoek om toelating tot het lidmaatschap van de Bond en toestemming tot het exploiteren van de permanente bio scoop-A: Victoria Theater te Alkmaar, welke bioscoop voorheen door Mevrouw T. Fopma-Van Zonen werd geëx ploiteerd, had ingediend. De Commissie Beroep Nieuwe Zaken heeft in haar zit ting van 24 februari 1961 behandeld een hoger beroep, in gediend door de Firma Elverding Duiveman tegen de beslissing van de Commissie Nieuwe Zaken, waarbij haar de gevraagde toestemming tot het gaan exploiteren van een permanente bioscoop-A in gebouw Junushoff te Wage- ningen was geweigerd. De Beroepcommissie vernietigde de beslissing als hiervoorbedoeld en besloot de gevraagde toestemming alsnog te verlenen. Aanmelding lidmaatschap Voor het lidmaatschap heeft zich aangemeld de Firma Elverding Duiveman, waarvan firmanten zijn de heren K. W. Elverding en G. Duiveman. corr.- adres: Hermelijnstraat 1 te Nijmegen, toekomstig exploi- tante van een nieuwe permanente bioscoop-A in gebouw Junushoff te Wageningen. Toelating lidmaatschap Tot het lidmaatschap zijn toegelaten: de heer L. Groen, Churchilllaan 308 te Amsterdam, ex ploitant van een nieuw filmverhuurkantoor voor de be drijfstak a, aldaar; de heer J. Schefer, Oosteinde 23 te Voorburg, exploitant van een filmproducliezaak voor de bedrijfstakken e en f. Tot het lidmaatschap zijn voorts toegelaten op voor waarde, dat hiertegen binnen acht dagen na de verschijning van deze publicatie geen gegronde bezwaren worden inge diend de Firma Bio Vink, waarvan firmanten zijn. de heren P. Vink Sr. en P. Vink Jr.. exploitante van Bio Vink te Deurne; de NV. Zuid Nederlandse Theater Maatschappij. Du- hamelstraat 5, te 's-Hertogenbosch, waarvan directeuren zijn de heren P. C. H. Martens Sr. en P. C. H. Martens Jr., exploiterende de Parade Bioscoop aldaar; de NV. Midex i.o., Apollolaan 4 te Amsterdam, direc teuren: M. Gerschtanowitz, J. P. M. A. Smulders en E. F. W. Trijssenaar, exploiterende de Cinema Du Midi aldaar. Beëindiging lidmaatschap Wegens verlies der vereisten zijn van het lidmaatschap van de Bond vervallen: de heer J. van Bentum. voormalig exploitant van het Astra Theater te Wassenaar; de heer P. Vink Sr., voormalig exploitant van Bio Vink te Deurne; de CV. Adex. voormalig exploitante van de Cinema Du Midi te Amsterdam. 82

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 12