Liquidatie waarborgsom Installatie en samenstelling Arbitragecolleges Ledenvergaderingen van de Bedrijfsafdeling Filmverhnnrders De heer J. van Bentum erelid van de Afdeling Het Westen Koninklijke onderscheiding voor Mr. Dr. G. M. Grenp In verband met de beëindiging van het lidmaatschap van wijlen de heer A. de Hoop. voorheen exploitant van het Novum Theater te Bussum en van Filmverhuurkantoor Munt Film te Amsterdam, van de heer P. Vink Sr., voor malig exploitant van Bio Vink Deurne en de CV. Adex. voormalig exploitante van de Cinema Du Midi te Am sterdam, worden de leden van de Bond en van de Neder- landsche Vereeniging van Bioscoopreclame-Exploitanten uitgenodigd, eventuele vorderingen binnen acht dagen na de verschuiling van deze publicatie schriftelijk b'j het Bondsbureau in te dienen. Krachtens artikel 9 van het Arbitrage Bondsreglement treden de leden van de Raad van Beroep en de Commissie van Geschillen ieder jaar na de jaarlijkse algemene leden vergadering af. Met het oog op dit periodieke aftreden heeft lul Hoofdbestuur de Bondsarbitragecolleges op nieuw samengesteld. De zitting hebbende leden van de Raad van Beroep en de Commissie van Geschillen sijn door het Hoofdbestuur allen voor het zittingsjaar 1961/1962 herbenoemd. Op 25 april zijn de herbenoemde leden der beide col leges door de Bondsvoorzitter, de heer Joh. Miedema, ge ïnstalleerd. Tevens zijn bij die gelegenheid de Kamers van de Raad van Beroep en de Commissie van Geschillen sa mengesteld, hetgeen ingevolge artikel 12 van het Arbitrage Bondsreglement door loting geschiedde. De Raad van Beroep heeft voor de nieuw-e zittingsperiode de volgende samenstelling: R. Uges. voorzitter; D. J. van Leen. plaatsvervangend voorzitter; H. S. Boekman. M. Desmet, L. W. R. Meyer en B. W. G. van Royen. Eerste Kamer; W. F. Dubbelde- man, J. L. Paerl. E. J. Verschueren en A. F. Wolff, Twee de Kamer. De samenstelling van de Commissie van Geschillen is als volgt: C. van Willigen, voorzitter; J. de Wilde, plaatsvervan gend voorzitter; J. Nijland Jr. en J. P. M. A. Smulders, Eerste Kamer; W. J. F. van Ewijk en H. Zondervan, Tweede Kamer; J. v. d. Horst en K. F. J. Wijsmuller, Derde Kamer. Tijdens de op 7 april gehouden ledenvergadering zijn de agenda en de daarbij behorende stukken van de jaar lijkse ledenvergadering van de Bond besproken.. Bij deze behandeling is bijzondere aandacht besteed aan de reclame-campagne en de aanstaande Filmweek te Arnhem. Uit de vergadering is een commissie benoemd, die de opdracht kreeg de mogelijkheden van een gezamenlijke manifestatie van de leden van de Bedrijfsafdeling tijdens de Filmweek Arnhem te bestuderen. Tenslotte is uitvoerig van gedachten gewisseld over de te verwachten voorstellen van het Hoofdbestuur tot wijziging van de verhuurcon- dities. De heren E. Alter, L. W. R. Meijer, P. J. N. R. Ooms en J. de Wilde zijn in de volgende vergadering der Afdeling, gehouden op 28 april, bij enkele candidaatstelling her benoemd tot leden van de Ledenraad. De vergadering keurde een voorstel van het Bestuur goed tot het vaststellen van een Afdelingsbesluit inzake Tweede Monopole- en Re-issuerechten. De vergadering heeft de voorstellen van de commissie, benoemd in de voorgaande vergadering, goedgekeurd. De voorstellen van het Hoofdbestuur tot het wijzigen van een aantal reglementen zijn besproken in de derde vergadering der Bedrijfsafdeling, gehouden op 25 mei. Enige door het Bestuur voorgestelde amendementen werden na een uitvoerige discussie goedgekeurd. Tenslotte is ruime aandacht besteed aan de resultaten van de besprekingen, die het Bestuur met het Dagelijks Bestuur van de Afdelingsraad over de levering en het gebruik van het reclamemateriaal heeft gevoerd. De Afdeling Het Westen van de Nederlandsche Bio scoop-Bond heeft op voorstel van het bestuur besloten de heer J. van Bentum, oud-voorzitter van de Afdeling, te benoemen tot erelid van de Afdeling Het Westen. De heer Van Bentum, die thans het bedrijf heeft verlaten, is vanaf 1947 voorzitter van de Afdeling Het Westen geweest. In de jaren 1939 en 1940 is de heer Van Bentum met het secretariaat van de Afdeling belast geweest. De heer Van Bentum exploiteerde vanaf 1932 tot aan de opheffing in 1955 het Flora Palace te Aalsmeer. Om streeks 1937/1938 richtte hij de Centraal Biosoop te Was senaar op, die thans de naam Astra Theater draagt. Behal ve functies in het bestuur van de Afdeling Het "ft esten heeft de heer Van Bentum ook de functie van penning meester van de Afdeling Het Centrum uitgeoefend. In 1939 werd de heer Van Bentum lid van de Afdelings raad; in 1953 werd hij in het Dagelijks Bestuur van dit College opgenomen. In 1952 deed de heer Van Bentum voorts zijn intrede in de Ledenraad. Sedert 1950 had de heer Van Bentum als plaatsvervangend lid zitting in de Commissie Nieuwe Zaken; in 1955 werd hij lid van de Commissie Nieuwe Zaken. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, welk jubi leum enige tijd geleden is gevierd, is mr. dr. G. M. Greup, algemeen secretaris van de Kamer, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Bondsvoorzitter, de heer Joh. Miedema en de Bonds directeur, de heer J. G. J. Bosman, waren op de receptie aanwezig teneinde mr. Greup te feliciteren. Mr. Greup is voorzitter van de Commissie Nieuwe Zaken van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, in welke functie hij reeds in 1936 werd benoemd. Afgezien van de oorlogs jaren heeft mr. Greup het voorzitterschap van de Com missie Nieuwe Zaken ononderbroken vervuld. Bij de vele gelukwensen, die mr. Greup ter gelegenheid van deze koninklijke onderscheiding ongetwijfeld zullen hebben bereikt, voegen wij gaarne de onze. 83

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 13