In memoriam Twaalfde Reclamefilmdag Internationale Oecumenische Fil mconfer entie Onverwacht is op 11 april in de ouderdom van 73 jaar te Groningen overleden de heer B. Branbergen, exploi tant van de reizende bioscooponderneming Okaphone, die hij in 1937/38 te Groningen vestigde. Na de oorlog wer den in plaatsen als Leens en Zoutkamp vaste exploitaties gesticht, terwijl in sommige gemeenten, als Zuidhorn, de frequentie van het aantal voorstellingen zodanig werd op gevoerd, dat zij het karakter van permanente bioscopen benaderden. Van de ingeschreven permanente bioscopen kon echter alleen „De Lauwers" te Zoutkamp op den duur gehandhaafd worden. Het Hoofdbestuur heeft de familie Branbergen schrifte lijk van zijn deelneming doen blijken. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot ge schiedde op zaterdag 22 april op de begraafplaats Sel- werderhof te Groningen. Het Hoofdbestuur en het Be stuur van de Afdeling Het Noorden van de Bond waren vertegenwoordigd door mevrouw F. F. de Vries-Evenhuis. Vice-Voorzitster van het Afdelingsbestuur. Namens Bond en Afdeling waren tevens bloemen gezonden. Mogen zij in vrede rusten. Op 19 maart is in de leeftijd van 55 jaar te Best over leden de heer A. H. der Kinderen, exploitant van de Bioscoop Bio-Best aldaar, welke zaak hij kort na de oor log opende. De begrafenis van het stoffelijk overschot had plaats op 23 maart na een plechtige uitvaartdienst in de parochie kerk van de H. Odulphus te Best. Het Hoofdbestuur van de Bond en het Bestuur der Afdeling Het Zuiden waren vertegenwoordigd door de heer P. Vink Jr. uit Deurne, die namens deze colleges deelneming betuigde. Door de Afdeling Het Zuiden waren H.H. Missen verzorgd in de plaaïs van bloemen. De plechtigheden werden ook bijgewoond door enig col lega's van de overleden uit de omtrek alsmede vertegen woordigers van verscheidene filmleveranciers. die de overledene een laatste groet kwamen brengen. Enkele tientallen jaren geleden was de film voor velt Protestantse Kerken nog taboe. Welk een verandering zich sedertdien voltrokken heeft bleek nog eens duidelijk ge durende de internationale oecumenische filmconferentie, die van 21 tot 23 april te Utrecht gehouden is. Deze con ferentie ging uit van het Internationaal Oecumenisch Filmcentrum, dat in 1955 in Parijs in het leven is ge roepen en waarin de kerkelijke organisaties op filmge- bied uit een tiental Westeuropese landen samenwerken. Ook de Wereldraad van Kerken neemt aan deze interna tionale organisatie deel. De conferentie begon op vrijdagmorgen 21 april met een openingsbijeenkomst in de St. Michaelskapel in de Domtoren. In deze historische ïuimte werden de ruim 60 deelnemers, die 14 verschillende landen en 21 Protestant se Kerken vertegenwoordigden, welkom geheten door prof. dr. P. Boendermaker, vice-voorzitter van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. Vervolgens hield dr. F. Hochstrasser (Zwitserland), voorzitter van het Interna tionaal Oecumenisch Filmcentrum, een rede, waarin hij de doelstellingen van deze organisatie uiteenzette en nieuwe plannen voor de toekomst ontwikkelde. Daarna werd voor het eerst de Oecumenische Filmprijs voor de Speelfilm toegekend en wel aan Ingmar Bergman voor „Wilde Aard beien". Nog dezelfde middag bekeek en bediscussieerde de con ferentie een aantal kerkelijke films. Tot toekenning van de tweede Oecumenische Filmprijs, die voor een film in dienst der Kerk, kon men echter niet komen. Geen van de ingezonden films kon aan de hoge eisen van de jury vol doen. Een experimentele film van de Zweedse student Per Söderberg kreeg een eervolle vermelding. Op zaterdag 22 april concentreerde de conferentie zich op de bestudering van een rapport over het filmapostolaat, dat was uitgebracht door een werkgroep van de Stichting Filmcentrum, de organisatie, die in Nederland het Inter nationaal Oecumenisch Filmcentrum vertegenwoordigt. Rapporteurs van de discussiegroep waren een predikant en een leraar uit Tanganyika en een Duitse journaliste. Het Nederlandse rapport is in dit internationale gezel schap zeer gunstig ontvangen. De internationale oecumenische filmconferentie werd afgesloten met een oecumenische kerkdienst in de Dom op zondag 23 april. Naast twee Nederlandse predikanten gin gen een Duitse, een Franse en een Afrikaanse predikant in deze bizondere dienst, waaraan ruim 800 mensen deel namen, voor. In zijn preek wees ds. A. Dronkers op de nieuwe houding van de kerken tegenover de film, die ook vraagt om een nieuwe instelling van de leden der kerken. Het Internationaal Oecumenisch Filmcentrum kan terug zien op een geslaagde conferentie. In het bijzonder de aan wezigheid van vele niet-Europese deelnemers heeft een stimulerende werking op het verloop van de conferentie gehad. Besloten werd tot oprichting van een Wereldcomité voor Kerk en Film, van een Oecumenisch Filmarchief en van een Internationaal Documentatiecentrum. Dr. F. Hochstrasser werd herkozen als voorzitter, Pasteur H. de Tienda (Parijs) werd gekozen als vice-voorzitter en J. A. Hes (Filmcentrum - Nederland) tot secretaris-penning meester. Op 10 mei heeft het Genootschap voor Reclame in het Flora Theater te Amsterdam zijn twaalfde Reclamefilm dag gehouden. De belangstelling van de zijde van het be drijfsleven voor deze manifestatie neemt jaarlijks toe. Ruim 500 personen woonden ditmaal de Reclamefilmdag bij. Van deze toenemende belangstelling maakte de Voor zitter van het Genootschap, Jhr. W. van Andringa de Kem- penr.ar, gewag in zijn openingsrede, die overigens gewijd was aan de bijzondere eisen, waaraan de reclame in deze tijd van sterk gestegen welvaart moet voldoen. \ervolgens werden vertoond de vijftien aan de jury voor de filmprijzen 1960 ter beoordeling ingezonden films. Al deze reclamefilms hadden in 1960 een normaal roulement in de bioscopen gehad. De jury bestond uit: M. Aronson, Nederlandse Vereniging voor Erkende Ad- vertentiebureaux Mevr. M. Berkel-Weyh, Voorzitter Genootschap voor Reclame; H. W. Hagenberg, Nederlandsche Vereeniging van Bios coopreclame-Exploitanten F. Joustra, Bond van Adverteerders; L. W. R. Meyer, Bedrijfsafdeling Filmfabrikanten en Filmproducenten van de Nederlandsche Bioscoop-Bond 94

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 22