Commissie van Geschillen Pag. 53Middelharnis De vermelding Meyer Theater veranderen in: Mei/er Theater. Het adres Vingerling 53 ver anderen in: Hof laan 61. Schrappen het woord Bioscoopexploitatie. De telefoonnummers 2004 en 2704 veranderen in: 2738 en 2658. Pag. 55: Nieuw Heivoet, Tivoli Deze vermelding schrappen op blz. 55 en ge heel overbrengen naar pag. 43 onder Hellen- doorn en wel als volgt: Hellevoetsluis (Afd. Westen) 0 1883 Tivoli Bioscoop, Rijksstraatweg 42, tel. 608, (W. G. Schipper, leider), M. v. d. Wagt. (De plaatsnaam Nieuw Heivoet is vervallen en het huisnummer van de bioscoop is veranderd.) Pag. 59: Oude Tonge, Verenigingsgebouw Schrappen: „Bioscoopexploitatie". Het adres Vingerling 53 veranderen in: Hof laan 61. Tel. nr. 2004 veranderen in: 2738 en 2658. Pag. 62: Rotterdam Toevoegen tussen Metro en Lumière: Kriterion Theater, Groot Handelsgebouw, in gang A, Stationsplein 45, tel. 128615, N.V. Romef, corr.-adres: Marnixstraat 404, Amster dam, tel. 0 20 - 37058, P. Kijzer en Mr. P. A. Meerburg, directeuren. Pag. 73Wassenaar Astra Schrappen alles wat vermeld is na tel. 3269. Toevoegen C. A. Broekmeulen. corr.-adres: Postbox 16 (zie ook onder Born.) Pag. 80: Reisbioscopen; Firma Kaptein De vermelding Firma Kaptein Bioscoopexploi tatie t/m tel. 2004 als volgt veranderen: Meijer's Bioscoopexploitatie, Firma Kaptein, Hoflaan 61, Middelharnis, tel. 0 1870-2738 en 2658. Pag. 81Okaphone B. Branbergen wijzigen in: Erven B. Branber- gen. Pag. 82: Amstel Film Deze vermelding als volgt wijzigen: Amstel Film, afd. Verhuur en Booking: Am- stelstraat 24, Amsterdam, tel. 020 - 66895, di rectie: Leidseplein 12, Amsterdam, tel. 020 - 247696, boekhouding: tel. 64675, (C. J. P. M. Vendrik en S. Barnstijn, leiders), N.V. Mij. voor Cinegrafie (W. Hulshoff Pol, directeur en D. Vriesman, Ged. Commissaris en leider) Filmverhuurkantoren. Corona. Fikro N. Het telefoonnummer 31834 veranderen in: 241886. N.V. City Film Schrappen: D. C. J. M. Peeters, leider. Pag. 83 Toevoegen tussen Gof ilex en Bert Haanstra Louis Groen, Filmagency, Churchill-laan 308, Amsterdam, tel. 020 - 728857, L. Groen. Pag. 87: Zoutkamp, De Lauwers B. Branbergen wijzigen in: Erven B. Bran bergen. Pag. 89: Filmproductiezaken. Toevoegen tussen Sapphire en Walter Smith: Jan Schefer, Oosteinde 23, Voorburg, telefoon 070 - 728818. Pag. 91Donateurs. L. B. Kagenaar De telefoonnummers 34775 en 35943 verande ren in: 36041. Het adres Utrechtseweg 405 etc als volgt veranderen: Julianaweg 137, Biltho ven, tel. 0 3402 - 5283. Dezelfde wijziging op nemen op pag. 94. Let op verandering kengetal Pag. 92: Phidesa Het adres Jekerstraat 82 veranderen inHen- riëtte Bosmansstraat 9. Pag. 92Westdeutsche Sitzmöbelfabrik Alles schrappen na West Duitsland en toevoe gen: corr.-adres uitsluitend Hoving Co. N.V., Valkenburgerstraat 7-9, Amsterdam, tel. 020 - 243019, vertegenwoordigster voor Nederland. Bioscoopreclame-Exploitanten. Cloeck Moedigh Toevoegen na het telefoonnummer: (G. A. K. Eerdmans, leider van de afdeling reclame) 97: DE COMMISSIE VAN GESCHILLEN (DERDE KAMER) van de Nederlandsche Bioscoop-Bond theeft het volgend arbitraal von nis gewezen in zake: N.V. NETHERLANDS FOX FILM CORPORATION, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aldaar Leidseplein 29, eiseres, contra N.V. NETROV FILM SHIPPING DEPARTMENT, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aldaar Keizersgracht 608, ge- De Commissie van Geschillen (Derde Kamer) van de Nederland sche Bioscoop-Bond, volgens de Statuten en het Arbitrage Bonds reglement van die Bond benoemd en aangewezen als arbitrage college voor de beslechting van geschillen tussen leden en dona teurs van de Bond; IN AANMERKING NEMENDE: dat eiseres bij request d.d. 10 januari 1961 een geschil contra gedaagde heeft aanhangig gemaakt, van welk request een afschrift aan dit vonnis is gehecht en dat beschouwd wordt als hier te zijn ingelast dat eiseres dit request heeft aangevuld met een brief d.d. 9 maart 1961, waarvan een afschrift aan dit vonnis is gehecht en welke brief beschouwd wordt als hier te zijn ingelast; dat de Commissie partijen tijdig heeft opgeroepen tot haar zitting, gehouden op maandag 20 maart 1961 op het Bureau van de Neder landsche Bioscoop-Bond te Amsterdam; dat aldaar verschenen zijn A. D. Werkheim, onderdirecteur van eiseres en J. M. Bruno, directeur van gedaagde, alsmede diens assistent, H. C. J. Schaap; dat de Commissie op verzoek van eiseres als getuige heeft ge hoord de heer M. J. W. Middendorp, procuratiehouder van de N.V. Aeronaut te Amsterdam, een expediteursonderneming; dat de heer J. M. Bruno namens gedaagde in hoofdzaak heeft verklaard, dat het gedaagde aanvankelijk niet gebleken was, dat het eiseresses bedoeling was, dat gedaagde aan de N.V. Aeronaut, die voortaan de expeditiewerkzaamheden voor eiseres zou verrich ten, de beschikking zou geven over de films en het bijbehorende materiaal, dat eiseres aan gedaagde in bewaring had gegeven; dat eiseres immers nog met haar brief van 22 juli 1960 aan gedaagde verzocht heeft enige met name genoemde trailers aan Aeronaut over te dragen, zonder dat daarbij melding is gemaakt van al het overige materiaal; dat gedaagde toen haar de bedoelingen van eiseres eenmaal duidelijk waren geworden omstreeks half decem ber 1960 aan Aeronaut een zogenaamd volgbriefje heeft doen toe komen, vermeldende de vereiste gegevens omtrent het over te dra- 97

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 25