Toepassing van artikel 15 der Statuten INSCHRIJVING II\ HET NAAMREGISTER - Het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond heeft op grond van artikel 15 der Statuten besloten de Bioscoopstichting te Nuth de straf van boete op te leggen ten bedrage van driehonderd gulden en deze straf te publiceren wegens het feit: dat de Bioscoopstichting bij de exploitatie van het Veron Theater te Nuth door gebruik te maken van entreebewijzen voor een andere rang dan waarvoor zij bestemd zijn en door het niet-verantwoorden van filmhuur, contributie en Buma- gelden over een deel van de der bezoekers ontvangen toegangs gelden heeft gehandeld in strijd met artikel 3E van het Regle ment Recette-Controle, artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van Verhuur en Huur van Films, het Contributiebesluit en het Bumabesluit. Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overwe gingen: dat op 13 maart 1961 in het door de Bioscoopstichting geëxploi teerde Veron Theater te Nuth een zaalcontrole is ingesteld door de Recette-Controledienst, waarbij is gebleken, dat door haar geen aparte entreebewijzen werden verstrekt voor de balconrang en dat de bezoekers van het balcon een entreebewijs ontvingen, hetwelk bestemd was voor de eerste rang alsmede een suppletiebewijs van dat voorts aan het licht is gekomen, dat over deze suppletie- bewijzen nimmer door haar filmhuur, contributie en Bumagelden zijn afgedragen; dat de Bioscoopstichting daardoor in strijd heeft gehandeld met het Reglement Recette-Controle, de Bondsvoorwaarden. het Contri butiebesluit en het Bumabesluit. weshalve het Hoofdbestuur haar voor verhoor op grond van artikel 15 der Statuten heeft opgeroe pen; dat zij bij dit verhoor, hetwelk op 4 april 1961 heeft plaatsge vonden, de overtredingen in kwestie heeft erkend: dat zij weliswaar heeft aangevoerd, dat het suppletiebedrag dient te worden beschouwd als een vergoeding voor plaatsbespreken, doch dat dit argument niet steekhoudend is. aangezien deze vergoeding ongeacht het tijdstip van binnenkomst der bezoekers werd gevraagd en verkregen en van reserveren van plaatsen in eigenlijke zin ook overigens geen sprake is geweest: dat de omstandigheid, dat de onderwerpelijke suppletie uitslui tend door de bezoekers van het balcon werd betaald, nog duide lijker doet uitkomen, dat zij als een onderdeel van de entreeprijs moet worden aangemerkt, waarover dus op de voorgeschreven wijze dient te worden afgerekend; dat het bovendien niet is toegestaan voor een rang entreebewij zen te gebruiken, die voor een andere rang gelden: dat derhalve vaststaat, dat zij in strijd heeft gehandeld met arti kel 3E van het Reglement Recette-Controle, artikel 8 van de Bonds voorwaarden, het Contributiebesluit en het Bumabesluit: dat deze overwegingen van ernstige aard zijn, zodat het Hoofd bestuur mede gelet op het tijdvak, waarin de bewuste methode door haar is toegepast, heeft besloten, haar ingevolge artikel 15 der Statuten een straf van boete ten bedrage van 300,op te leggen. Ingevolge artikel 2 van het Reglement op het Naamregister zijn de navolgende filmtitels in het Naamregister ingeschreven. Deze titels werden per circulaire ter kennis gebracht aan de leden filmverhuurders, -filmfabrikanten en -filmproducenten. Datum waarop Titels waaronder de films in Naam houder inschrijving Nederland worden uitge exploitatie verzocht is: bracht: rechten 27 Februari 1961 Per raket naar Venus Centra Obsessie Meleor Berucht 28 Het huis der 13 spoken Een cadeautje voor de baas Columbia Wilde onschuld Rank 1 Maart 1961 Dieven hebben het ook moeilijk Standaard Datum waarop Titels waaronder de films in Naam houder inschrijving Nederland worden uitge exploitatie verzocht is: bracht: rechten 6 Maart 1961 De stad der doden Rank 7 In troebel water Meteor 8 Conny zoekt het geluk Ufa-Filme\ 9 Verleiding De liefde in het bloed Nederland Het web van de spin Nova De ontwrichten De danseres en de vampier 10 Canadese speurders Fox Het monster in Dr. Jekyll Columbia 14 Er op of er onder Centra 15 De plunderaars Flank 16 Jerry als picolo Paramount 17 Aan de justitie ontkomen Paw, het kind van twee City- werelden Nederland 18 Het mysterie der twee vrouwen Meteor 20 Een duivelse uitvinding Amstel 21 Slavinnen van de Oriënt Standaard 22 Uit Hollywood's lachfabriek Het raadsel der verdwenen Fox vrouwen Centra De jacht op Adolf Eichmann Rank De terreur van de rode draak Columbia 23 Het oog van de duivel DLS 28 Blanke vrouw in de jungle Hands up! F.B.I. Warner Ontvoering uit Boedapest Universal I.F.N. 29 De Perzische maagdenroof Fox 30 Beat girl Nederland Duivelse hartstochten Spiendal Met het mes op de keel Standaard 31 Lokkende horizon Warner 4 April 1961 Big Sam Huwelijk zonder moraal Fox Primitieve driften Citv Slavenopstand in Atlantis M.G.M. De bloem van Molokai Centra 5 Winter 1944 Het huwelijk ran Mr. Mis- Corona sissippi Universal F.A. 6 Het uur der vergelding Universal I.F.N. De hele stad is tegen mij Warner 9 Ontluikende liefde Ja, ja, die Liebe in Wien Wegens verleiding van minderjarigen De ondergang van het huis Usher Centra 10 Taras Bulba Nova 12 Voetstappen zonder spoor Standaard 13 De laatste dagen van Sodom en Gomorra Rank 14 The magnificent seven Elmer Gantry. de uitbundige zondaar The Alamo Exodus Nova 15 Le panier a crabes Amstel 17 Latour, de stoutmoedige Musketier Spiendal 18 Vrijen in je vrije tijd 19 De wilde deserteur Nova 20 Tarzan en de luipaard koningin Fox 21 Achter gesloten deuren M.G.M. Sag mir adieu! Centra Dol op lange mannen Filmtrust 24 Zaterdagavond... Zondag morgen Warner 25 Sappho, Venus van Lesbos Nederland Mannequins en miljonairs Columbia 26 Baby's groeien nooit aan een boom City 27 De dreigende strop Nederland 28 De eerste man op de maan Fox Het offer der maagden Rank De slavin van Rome Nova 99

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 27