In en buiten cl e 'studio's IN PRODUCTIE: IV".V. Anglo Dutch Group 6 T.V. spots 20 sec. - 1 min. voor Duitsland, Engeland, Nederland. Carillon Films N.V. (Ted de Wit en Gerard J.Raucamp) „The C a p t a i n's C 1 o c k". Prestige- film in kleuren van 30 minuten in op dracht van Caltex New York over de wereld-tankvaart. Productie: Gerard J. Raucamp. „C a n d i d E u r o p e" een toeristische kleurenfilm van 28 minuten over Europa, in opdracht van de K.L.M. Productie en regie: Gerard J. Raucamp. „M are Liberu m" een goodwill kleurenfilm in 35 mm voor de Koninklijke Marine. Vertoningsduur circa 30 minuten. Productie en regie: Ted de Wit. Deltafilm (Jaap S. rVieuwenhuis) „W aterloopkundig Laborato rium" (werktitel). In opdracht van de Nederlandse Televisie Stichting voor de Eurovisieserie „Scientific curiosities". Sce nario, regie, opnamen, montage: Jaap S. Nieuwenhuis. „Original Heidelberger Cy- linder" (werktitel). In opdracht van de Lettergieterij „Amsterdam". „Original Heidelberger Cy- 1 in der" (werktitel). In opdracht van de Tijdnormendienst voor de Grafische In dustrie. „Emigratiereis" (werktitel). Een kleurenfilm in opdracht van de N.V. Trans- Oceaan. Draaiboek, regie, opnamen en montage: Jaap S. Nieuwenhuis. Joop Geeslnk's Hollywood Paperdollfilm in kleur, lengte ca. 280 mtr. Kleurenfilm over verbrandingsstof, leng te ca. 280 mtr. Kleurenfilm over radio's, lengte 60 mtr Poppenfilm, voor een drank, 2 min. in kleur. Poppenfilm in kleur over thee, lengte 60 meter. Poppenfilm voor koffie, 60 mtr., kleur. Poppenfilm voor een poederkoffie, 60 ft., kleur. Series TV spots voor Duitsland, Enge land en Amerika. N.V. Forum Filmproductie „Het is Uw eigen belan g", een film in opdracht van de Legervoorlichtings dienst, zwart/wit - 35 mm; scenario: Willem J. v. d. Poel; camera: Peter Staugaard; productie: Piet van Moock. Bert Haanstra Filmproductie „Veer e dam" (voorlopige titel), een kleurenfilm 35 mm 15 min.) i.o.v. de Rijksvoorlichtingsdienst, over de sluiting van het Veerse Gat. Camera: Fred Tam mes, assistent Kees Hin. Productie en regie: Bert Haanstra. IV.V. Haghefllm „A utomatic Batchin g", een 16 mm zwart-wit-instructiefilm met een ver toningsduur van 10 minuten in opdracht van Philips. Camera en regie: Jo de Haas. Geluid: Max Berg. Laboratorium: Haghe- film. „Schipholflitsen, een 35 mm zwartwit film met een vertoningsduur van 12 minuten, ten dele samengesteld uit oude archiefopnamen van Haghefilm. Herman Tan der Horst „Amsterda m", documentaire in kleuren, ca. 18 mnuten. Charles Huguenot van der Linden ,,B i g C i t y B 1 u e s" (werktitel), speel film van omstreeks 15 min, zwart-wit, wide screen, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. „M ens en ruimt e", documentaire van 20 minuten. 35 mm Eastmancolor, in opdracht van N.V. Philips' Gloeilampen- fabrieken en in samenwerking met de Stichting Goed Wonen. N.V. Multlfilm „De bouwput in het Haring- v 1 i e t", een 35 mm zwart-wit film in op dracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Regie: W. Gerdes. Lab.: N.V. Cinecentrum. „De sluiting van het Veer se G a t", een 35 mm zwart-wit film in op dracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Regie: H. Hoving. Lab.: N.V. Cinecentrum. „P 1 u i m v e ezi e k t e n", een 16 mm kleurenfilm, in opdracht van het Ministe rie van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening te Den Haag. Regie: Ch. Breyer. Camera: P. Alsemgeest. „Landschapsverzorgin g", een film in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te Den Haag. Ontwerp: J. Wiegel. „Z e i 1 e n", een 35 mm kleurenfilm in samenwerking met het Ministerie van O., K. en W. Regie: H. Hoving. Camera: P. Heytman. „Glazenier s", een 35 mm kleuren film in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Regie: Frans Dupont. Camera: P. Heyt man. Laboratorium: N.V. Cinecentrum. „R e v a 1 i d a t i e", een 35 mm zwart- wit-film in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Ontwerp: W. Gerdes. Regie: J. Wiegel. Camera: P. Alsemgeest. Lab.N.V. Cinecentrum. „Z e e b o r i n g", een 35 mm zwart-wit- film in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Regie: F. Dupont. Laboratorium: N.V. Cinecentrum. „A f r i k a", een drietal 16 mm zwarti wit televisiefilms over Guinea, Nigeria en Ghana. Regie: F. J. Dupont. Camera: R. W. Naumann. Geluid: C. Koenders. Pro ductieleiding: G. F. de Clerck. Lab.: N.V. Cinecentrum. Nederlandse Fllmonderneming „VISIE" (Max de Haas) „Food from Hollan d", kleuren film voor de Economische Voorlichtings dienst. „Destination Prosperit y", zwart/wit, voor de Economische Voorlich tingsdienst. „Openbaar o n d e r w ij s" (werkti tel). Voorlichtingsfilm in opdracht van de Vereniging Volksonderwijs en de Neder landse Onderwijzers Vereniging. „A 11 a n t i e's paradis e", 15 min. „Co mm on market: an investi- g a t i o n". Acht TV spots van elk 30 sec. voor Ne derlandse en buitenlandse opdrachtgevers. Filmproductie Otto Tan NejjenhofF „So uvenirs of Hollan d", in op dracht van de Zuid-Hollandse Bierbrouwe rij, 35 mm kleurenfilm. Script, regie en productie: Otto van Neijenhoff. Polygoon—Profllti—Productie „Stalen Spiere n", een 16 mm be drijfsfilm, zwart/wit, in opdracht van de N.V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfa- briek v/h J. C. de Haan te Gorinchem. Scenario: M. v. d. Meeberg. Productie: J. Jansen. Camera: T. van Maanen. Labora torium: N.V. Cinecentrum, Hilversum. „De Laatste Schake 1", 35 mm kleurenfilm, 20 min. Opdrachtgever: Het Nederlands Zuivelbureau, Rijswijk. Scena rio: M. v. d. Meeberg. Productie: J. Jan sen. Regie: N. Bollongino. Camera: R. Fenenga. „Trekpaarden", een 16 mm kleu renfilm, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning. Regie: W. Smith. Camera: T. van Maanen. „W elzijn ten platteland e", een 35 mm zwart/wit-film in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Scenario: A. Koolhaas. Productie: J. Jansen. Regie: W. Smith. Camera: R. Fenenga. „Alpha muurverve n", een 16 mm kleurenfilm in opdracht van Sikkens In ternational. Productie: P. Buis. Regie: N. Bollongino. Camera: T. van Maanen. „Pakhuismeestere n", een 35 mm zwart-wit-film in opdracht van Pak huismeesteren N.V. te Rotterdam. Regie: J. Moonen. Camera: R. Fenenga. Enkele reclamefilms 35 mm Eastman color voor rijwielen en textiel. 100

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 28