GEREED: „Fokker F 2 7 Operatin g". een 16 mm kleurenfilm in opdracht van Unie- film. Productie: Paul Steenbergen. Regie: Nol Bollongino. Camera: Ruurd Fenenga. Laboratorium: N.V. Cinecentrum. „S amen Ster k", een 16 mm kleu renfilm in opdracht van de Noord-Bra- bantse Christelijke Boerenbond te Tilburg. Productie: J. Jansen. Regie: .1. Moorren.- Camera: M. Bosboom. Laboratorium: N.V. Cinecentrum. „Opbergen op b o e r d e r ij e n* een 16 mm zwart-wit-film in opdracht van bet Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Regie: Paul Steenber gen. Camera: T. van Maanen. Laborato rium N.V. Cinecentrum. Rex Film „Geheim van de Zwarte Roof- r i d d e r", 35 mm zwart-wit, lengte 90 min. Jeugdfilm. Lab.: Cinetone Studio's. Regie en camera: H. v. d. Linden. (Werk titel was: Schat v. d. Zwarte Piraat). Spectrum Film „D u r a-C o i g n e t", de film behandelt noodzaak van geïndustrialiseerde woning bouw, in hoofdzaak volgens systeem Coig- net. Balladen: Jan Vrijman. Scenario, ca mera, regie, productie: Louis A. van Gas teren. Vertoningsduur 20 min., zwart wit. „Gebuit e i n e r Grossstadt". Een film over stedenbouw van 30 min. in Eastmancolor, in opdracht van een Duitse gemeente. Voor de commerciële distributie een film van 10 min. in Eastmancolor over de bouw van een stadhuis. 4 films van elk 30 min. 16 mm zwart wit voor liet betreffende gemeente archief. Scenario, regie en productie: Louis A. van Gasteren. Camera: Ton Lefèvre. „Reddingsweze n", in opdracht van de N.T.S., als Nederlandse inzending voor de Prix d'Italia 1961. Scenario, regie en productie: L. A. van Gasteren. Camera: T. Lefèvre. Vertoningsduur ca. 20 min., 16 mm zwart/wit. Starftlm N.V. Documentaire in kleur, lengte ca. 20 min. 2 min. kleurenfilm voor banden. Kleurenfilm 30 nitr. 60 mtr. versie voor toiletartikelen. Kleurenfilm voor gecond. melk, 60 mtr. 4 Theaterfilms in kleur elk ca. 3 min. voor sigaretten. 1 min. theaterfilm in kleur voor gebruiks artikel. Kleurenfilm, lengte ca. 350 mtr. Kleurenfilm, lengte 50 mtr. voor zeep. Diverse TV spots voor Duitsland en En geland. Harten Toonder Film \.V. „E c h o 1 o o d", een voorlichtingsfilm in kleur in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Lengte: 20 minu ten. Storyboard en regie: Han van Gelder. Achtergronden: T. Kooreman. Animation: B. Petersen. Camera (trucages): H. Klar- die. Canada (life-action)Th. Hogers en H. Menke. Labaratoria: Cinecentrum en Colour Film Service. „Gr oenten en F rui t". Een film in kleur, in opdracht van het Productschap voor Groenten en Fruit. Lengte: 8 minu ten. Storyboard en regie: Han van Gelder. Achtergronden: T. Kooreman. Animation: H. Mook. Laboratoria: Cinecenlrum en Colour Film Service. „The Wizard~öf O z". Een teken film in kleur. Lengte 15 minuten. Te ver vaardigen in co-productie met een Ame rikaanse filmproductiemaatschappij. Voorlichtingsfilm „Rattenbestrijding", in opdracht van het Ministerie van Land bouw en Visserij. Lengte: 10 minuten. Draaiboek en regie: Han van Gelder. Camera: Th. Hogers en H. Menke. Labo ratorium: Haghefilm. 1 serie van 4 TV-spots voor Duitsland. Regie en animation: B. Ring en B. Frank. Achtergronden: C. van de Weert. Camera: J. Waldhober. 2 TV-spots voor Duitsland. Animation: R. Bijlsma. 2 TV-spots voor Duitsland. Animation: B. Ring en P. Lygum. Triofilm ,.H e r s t e 1 Walcheren" (voorlopige titel), kleurenfilm. Een aantal 35 mm TV-spots (30 sec). Een 16 mm zwart/wit geluidsfilm (titel nog niet bekendl in opdracht van de Ver eniging ..Blinden-Penning" te Amsterdam. Lengte ca. 20 minuten. Produktie: B. Roo- zemond. Scenario: B. Roozemond. Camera: F. Otsen. Een serie van 13 TV-spots voor Enge land. Een 35 mm zwart/wit documentaire met geluid „Amsterdam vroeger en nu", lengte ca. 30 minuten. Produktie: B. Roozemond. Scenario: B. Roozemond. Camera-r F. Ot sen. Herman Wassenaar"» Filmproductie „Voorlichting" (werktitel), een 16mm zwart/wit film in opdracht van een transportbedrijf. Vertoningsduur circa 20 min. ,.H o 11 a n d" (werktitel). 35 mm East mancolor film, in opdracht van een Tou- ristenorganisatie. Vertoningsduur: 20 min. N.V. Anglo Dutch Group 3 TV-spots 45 sec. Engeland. 1 Reclamefilm „Heineken's Bier", 20 sec. België. Carillon Films N.V. (Ted de Wit en Gerard J. Raucamp „Profiel van een Industrie" (Titel van de oorspronkelijke Engelse ver sie: „Ahatomy of an Industry"), 35 mm Technicolor voor de N.V. Philips' Gloei- lampenfabrieken. Vertoningsduur circa 30 min. Algemene leiding en regie: Ted de Wit. Productie: Guus v. d. Steen. Scena rio: Munroe Scott, Guus v. d. Steen en Ted de Wit. Muziek: Laguestra. Geluid: P. Konings. Chef cameraman: Prosper De- keukeleire. Assistenten: H. Friemel en Joh. Bangma. Speciale effecten: Nic. van Baar- Ie. Trucage: André de Vries. Commentator: Guus v. d. Steen. Montage: Eva van Be verwijk en Ted de Wit. Lab.: Technicolor. Joop Geesink's Dollywood „W h i s k e y", theaterfilm ca. 55 mtr. Lab.: T.C. Art. Dir.: H. Kabos. Animators: ..C Icke en J. Misik. „Kool"' film, 60 mtr. Lab.: T.C. Art. Dir.: J. Coolen. Animator: J. Huisman. Series TV spots voor Duitsland, Amerika. Engeland. Charles Huguenot van der Linden „Stretta", speelfilm van 13 min., 35 mm zwart/wit, in opdracht van het Mini sterie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. Geschreven en geregisseerd door Jan Wiertsema: Productie: Martina van der Linden. Camera: Charles Breyer. Mu ziek: Rudolf Karsemeijer. Geluid: Tom Tholen. Afwerking: Cinecentrum. Met Si- grid Koetse, Barbara Jane, Leen Spieren burg, Rita Boon. „S t a d t i m A 11 a n t i s c h e n L i c h t" en „S a u d a d e", twee impressies van Lis sabon van elk 10 min., 35 mm Eastman color. Productie: Martina van der Linden. Regie en montage: Charles van der Lin den. Assistent: Jan Wiertsema. Camera: Charles Breyer eri Werner Zimpel. Geluid: Tom Tholen. Muziek: Rudolf Karsemeijer. Commentaar: Kurt Freund. Afwerking: Cinecentrum. Spectum Film „Het Huis" l vroegere titel: „Opont houd der spartelnaakten"), een korte speel film naar een scenario van Jan Vrijman. Regie en productie: Louis A. van Gaste ren. Vertoningsduur ca. 30 minuten, zwart wit. Starfilm N.V. Zuivel I en II, theaterfilms elk ca. 80 mtr. Lal).: T.C. Regie: B. Chrispijn. Camera man: H. Hazelaar. Instructiefilm 10 min. Lal).: Cinetone. Regie: R. Erends. Camera: T. Lefèvre. Goldax theaterfilm, 30 mtr. Lab.: T.C. Regie: B. Chrispijn. Camera: H. Hazelaar. TV spots voor Duitsland en Engeland. Marten Toonder Film N.V. ..Autoradio"', reclamefilm in kleur. Lengte: 1 min. Opdrachtgever: Philips. Goodwill-film in kleur. Lengte: 1 min. Opdrachtgever: Philips. 1 serie van 7 TV-spots voor Duitsland. Regie en animation: B. Ring. Geluid: J. van der Meulen. Laboratorium: Cine centrum. 1 serie van 6 TV-spots voor Duitsland. Regie en animation: B. Ring en B. Frank. Laboratorium: Cinetone. 2 TV-spots voor Duitsland. Regie: B. Frank. Animation: P. Lygum en R. Bijls ma. Laboratorium: Cinetone. TrioBlm Een 16 mm zwart/wit film in opdracht van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem. Productie: B. Roozemond. Scena rio: B. Roozemond. Camera: F. Otsen. La boratorium Triofilm-Amsterdam. 101

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 29