Internationale Filmweek Arnhem 1961 NEDERLANDS FILMMUSEUM AMSTERDAM Zoals reeds in de pers is gepubliceerd is het pro- gramma van de Internationale Filmweek Arnhem 1961 gereed. Gezien de grote hoeveelheid factoren waarmede bij de samenstelling van het programma rekening dient te worden gehouden, het gebrek aan be voegdheden, dat de betrokken commissie uiteraard heeft en de beperkingen, die zich bij de keuzemogelijkheden voordoen, menen wij te mogen zeggen, dat de organi satoren er dankzij de medewerking van welhaast het gehele Nederlandse film- en bioscoopbedrijf in geslaagd zijn een alleszins waardige representatie tot stand te brengen van hetgeen de film als verschijnsel in het cultu rele leven betekent. De belangstelling, die allerwegen zowel door autoriteiten, bedrijf, pers als publiek aan de dag wordt gelegd, biedt grond voor deze veronderstelling. Natuurlijk blijft er te wensen over, maar men mag zich afvragen, of het hier niet de vrome wensen betreft, die nimmer vervuld zullen worden. Ongetwijfeld zal er wederom in de loop van de week veel discussie zijn rond de film, inzonderheid ook rond hetgeen de Nederlandse filmers hebben gepresteerd, van wie niet minder dan negen oeuvres in het programma zijn opgenomen. Zonder twijfel zal wederom het gesprek op gang komen over actuele vraagstukken en aspecten van ons bedrijf. Een en ander zal mede bevorderd worden door de bijeenkomsten, die de Stichting Filmcentrum en de Katholieke Film Actie tijdens de Filmweek zullen organiseren en in het bijzonder ook door het bijeenzijn van grote groepen speciaal bij film en bioscoop geïnte resseerden. Het initiatief van het Nederlands Filminstituut tot het uitschrijven van een scenariowedstrijd voor de school jeugd heeft de groeiende belangstelling op de scholen voor film en bioscoop, vooral wat betreft de verdieping van de belangstelling, bevorderd. Dit geldt tevens voor de expositie van filmfoto's en filmmateriaal, die de pro ducenten in het Rembrandt Theater houden. De interessante activiteit van het Nederlands Film museum het geven van voorstellingen met oude film- documenten in een reconstructie van een reisbioscoop uit de beginjaren van deze eeuw geeft voorts een boeiende kijk op de wordingsgeschiedenis van het bedrijf, die nog maar zo kort achter ons ligt en die bij de jongeren weinig bekendheid geniet. De grote verschillen tussen het heden en het recente verleden komen daarbij sterk naar voren. Hoewel te Arnhem in internationale zin geen wedkamp plaatsvindt krijgt de Filmweek toch een bijzondere leven digheid door de nationale wedstrijd om de Staatsprijs Filmkunst 1961, door de uitreiking van de Zilveren Roos van de Nederlandsche Bioscoop-Bond en door de uitrei king van de Filmprijs van de Raad van Europa. 73

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 3