Jaarlijkse Ledenvergadering Openingsrede Bondsvoorzitter Zij, die heengingen Reclamecampagne De Nederlandsche Bioscoop-Bond heeft op maandag 10 april in de Casino Schouwburg te 's-Hertogenbosch zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De ver gadering waarvoor grote belangstelling bestond: 339 zaken waren vertegenwoordigd had in sterke mate het karakter van een feestelijke bijeenkomst dank zij het feit. dat het bestuur van de Afdeling Het Zuiden de gelegen heid had aangegrepen om het dertigjarig bestaan van de Afdeling te vieren. Reeds in de ochtenduren waren zeer veel bedrijfsgeno- ten naar 's-Hertogenbosch gekomen om deel te nemen aan de geanimeerde ontvangst, die het Afdelingsbestuur in de zalen van het Casino had georganiseerd. Na de ontvangst was er een voortreffelijk koud buffet, dat de prettige sfeer nog aanzienlijk verhoogde. Omtreeks half drie opende de voorzitter van de Neder landsche Bioscoop-Bond, de heer Joh. Miedema uit Sneek, de jaarlijkse ledenvergadering. In zijn openingsrede ver klaarde de Bondsvoorzitter, om drieërlei reden verheugd te zijn de leden welkom te kunnen heten. In de eerste plaats, omdat de vergadering plaatsvindt in de goede stad Den Bosch, met haar eerbiedwaardige historie en haar rijkdom aan schone gebouwen. Den Bosch is zeker geen stad, die alleen teert op haar verleden. Zij is springlevend, de- tuige haar onstuimige ontwikkeling van de laatste jaren. Het is ook de stad van onze goede leden, de heren Mar- tens en Top, van wier prestaties op het gebied van het culturele bedrijf bioscoop, toneel, kleinkunst en carnaval zo'n goede roep uitgaat. Een andere reden om verheugd te zijn vond de heer Miedema in het feit. dat de Afdeling Het Zuiden haar uitgestelde dertigjarig jubileum viert; hij hoopte later op de dag gelegenheid te vinden om de Zuidelijke Afde ling met haar jubileum geluk te wensen. En tenslotte verheugt het mij, aldus de Bondsvoorzitter, dat de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvindt, omdat het Hoofdbestuur daardoor kan voldoen aan zijn statutaire plicht om verslag uit te brengen van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar en zich met de leden kan bezinnen over de gang van zaken in de organisatie en de toekomst van het bedrijf. Alvorens hierop dieper in te gaan verzocht de heer Mie dema de aanwezigen zich van hun zetels te verheffen en met hem enige ogenblikken stilte in acht te nemen om de bedrijfsgenoten te herdenken, die sedert de vorige leden vergadering aan de Bond zijn ontvallen: Th. Desmet, exploitant van het City Theater te GeldropW. A. van Dun, vroeger exploitant van enige bioscopen te Tilburg; ds. K. O. Finkensieper, president-directeur van de Ver eniging „De Heldring Gestichten", exploitanten van de bioscoop 't Trefpunt te Zetten; A. de Hoop. exploitant van het Novum Theater te Bussum en het filmverhuurkantoor Munt Film te Amsterdam; A. H. der Kinderen, exploitant van de bioscoop Biobest te Best; Leo Marlens, lid van de Firma Martens en Top te 's-HertogenboschP. L. Ooms, vroeger directeur van D.L.S.-Film Holland N.V. te Am sterdam; mevrouw A. Pen-Nijk. exploitante van het Texels Bioscooptheater in Den Burg; mevrouw H. S. Snethlage- Bunk, firmante van de Firma Minerva Theater te Apel doorn; A. C. Ch. Top, firmant van de Firma Martens en Top te 's-Hertogenbosch; A. H. L. Zumdick, exploitant van het Royal Theater Irene te Venlo en mevrouw D. Desmet, directrice van het Palace Theater te Haarlem. Vervolgens sprekende over het jaarverslag merkte de Bondsvoorzitter op, zich bij de inhoud daarvan gaarne aan te sluiten. Enige aangelegenheden, die naar zijn me ning bijzondere betekenis hebben, stelde de heer Miedema nog in het licht. De goede cijfers over het laatste trimester van 1960 hebben ons weer een straaltje hoop gegeven. In het begin van 1961 waren de bedrijfsuitkomsten echter weer wat minder goed. De netto-recettes over de eerste twaalf weken van het jaar vertonen landelijk een teruggang van onge veer 2,5 procent. Hoewel hieruit voor het gehele jaar wei nig te zeggen valt, moeten wij er nochtans rekening mee houden, dat het bedrijf zeker geen gemakkelijke tijd tege moet gaat. Ondanks de huidige moeilijkheden hebben vele leden door het vernieuwen van hun bedrijven of door andere activiteiten het bedrijf in het afgelopen jaar in menig op zicht tot verdere ontwikkeling gebracht. Voor deze presta ties bracht de Bondsvoorzitter hun gaarne hulde. In alle bescheidenheid mag het Hoofdbestuur erop wijzen, dat ook de organisatie aan deze ontwikkeling haar deel heeft bijgedragen. Alle colleges en diensten in de Bond hebben in 1960 haar werkzaamheden krachtig voortgezet en uit gebreid. In het bijzonder, aldus de heer Miedema. denk ik daar bij aan onze reclamecampagne, die dank zij het votum van de vorige jaarvergadering tot stand is gekomen. Het is nog veel te vroeg om te kunnen uitmaken, in hoeverre deze campagne vruchten zal afwerpen. Te constateren valt slechts, dat onze campagne een goede pers heeft en dat zij bij het publiek goed is aangeslagen. Ongetwijfeld heeft zij ook grote betekenis als aanvulling op de individuele reclame van de leden. Wegens de beperkte geldmiddelen kan de campagne misschien niet de omvang krijgen, die wij er graag aan gegeven zouden hebben. Bij de hervatting van de cam pagne in het najaar zal zo mogelijk naar grotere intensi teit van de plaatsing der annonces worden gestreefd. In dit verband wilde de Bondsvoorzitter het stelsel der ge schenkbonnen niet onvermeld laten. De omzet van deze bonnen is in dit jaar meer dan verdubbeld, vergeleken met dezelfde periode van 1960. Dit bewijst, dat het stelsel in een behoefte van het publiek voorziet. Met het oog op de propagandistische waarde ervan deed de Bondsvoorzit ter een beroep op de leden om de verkoop van de bonnen krachtig te stimuleren. Met de actie tegen de vermakelijkheidsbelasting is het vorig jaar een nieuwe richting ingeslagen, hoewel wij nog doende zijn met het liquideren van de abnormale tarieven, die in enige gemeenten worden gehandhaafd. In het jaar verslag is daarover reeds het nodige vermeld. In dit ver band noemde de heer Miedema Delft, waar de leden bioscoopexploitanten genoodzaakt waren een sluitingsactie te voeren, waarbij zij zich van de volle steun van het Hoofd bestuur verzekerd wisten. 76

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 6