Wijziging van de Statuten Algemene vraagstukken In de fase van de strijd, waarin wij thans zijn gekomen, streven wij principieel naar afschaffing van de bioscoop belasting. Ik moet u echter voor ogen houden, aldus de Bondsvoorzitter, dat deze weg lang en moeilijk zal zijn. In ieder geval heeft ons lastenvraagstuk de aandacht van de competente staatssecretaris, die ons misschien dit jaar nadere mededelingen omtrent zijn bevindingen zal kunnen doen. Maar daarmede zijn wij er nog lang niet. Integen deel, wat wij willen bereiken, totale afschaffing van de vermakelijkheidsbelasting, eist een grote krachtsinspan ning, die zich naar ik vrees over jaren zal uitstrekken. Over het voorstel van het Hoofdbestuur tot wijziging van de Statuten en het Algemeen Bondsreglement zei de heer Miedema, dat dit een noodzakelijk gevolg is van onze activiteiten op het gebied van de lonen en de andere arbeidsvoorwaarden van het bioscooppersoneel. Aanvan kelijk konden wij volstaan met onderhandelingen via de Sociale Commissie met de werknemersorganisaties. Deze resultaten werden steeds gesanctionneerd door het Col lege van Rijksbemiddelaars krachtens het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Op deze wijze is de eerste bindende loonregeling in het bioscoopbedrijf tot stand gekomen, gevolgd door verschillende wijzigingen en aanvullingen. Het College van Rijksbemiddelaars heeft thans te ken nen gegeven, dat wij niet langer op voortzetting van dit systeem kunnen rekenen. Het College streeft ernaar de bindende loonregelingen voor alle bedrijfstakken te laten plaatsmaken voor collectieve arbeidsovereenkomsten, die, steeds voor een bepaalde tijd, worden aangegaan door de organisaties van werkgevers en werknemers. Daarbij kan veel meer dan bij het systeem van de bindende loonrege lingen die formeel immers beschikkingen van het Col lege van Rijksbemiddelaars, dat is dus de overheid zijn rekening worden gehouden met de bijzondere omstandig heden in elke bedrijfstak afzonderlijk. Onze statuten bevatten geen bepalingen, die gericht zijn op het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten. Wij komen echter eerlang voor de noodzaak van het aan gaan van een dergelijke overeenkomst te staan. Vandaar dit voorstel tot statutenwijziging, dat dus beoogt de statu taire grondslag voor het afsluiten van collectieve arbeids overeenkomsten te verschaffen. De Bondsvoorzitter stond voorts stil bij enige algemene vraagstukken, die het film- en bioscoopbedrijf ten nauw ste raken. Allereerst is daar het dit jaar door de regering ingediende ontwerp tot wijziging van de Bioscoopwet. Het Hoofdbestuur heeft met betrekking tot deze voorstellen enige bezwaren, waarover in het Bondsorgaan reeds uit voerig is geschreven. Het heeft zich terzake met een nota gewend tot de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer, waarin de bezwaren zijn omschreven en gemoti veerd. Ook met de afzonderlijke Kamerfracties wordt na der contact opgenomen. Een tweede kwestie is het televisievraagstuk. In de min derheidsnota van de Radioraad, die bij de nota van de staatssecretaris met betrekking tot de plannen van de re gering aangaande de commerciële televisie aan de Kamer is overgelegd, wordt onze organisatie aangewreven, dat zij op twee paarden wedt. Enerzijds hebben wij immers via de hearings van de Radioraad bezwaren ontwikkeld tegen het toelaten van een commerciële exploitatie van televisie uitzendingen, anderzijds hebben wij deelgenomen in een maatschappij, die een concessie voor commerciële tele visie heeft aangevraagd. Had men verwacht, dat wij ons als lammeren naar de slachtbank zouden laten leiden? Moeten wij lijdelijk toezien, dat wij opzij gedrukt worden door een concurrent, die profiteert van enorme investerin gen van rijkswege en die vrijgesteld is van alle lasten, die ons het bestaan zo moeilijk maken? Het is toch niet meer dan realistisch, dat wij trachten er bij te zijn om aldus tot een redelijke relatie met het nieuwe medium te komen, Een overzicht van een deel van de schouwburgzaal in het Casino te 's-Hertogenbosch, waar de leden van de Neder- landsche Bioscoop-Bond 's och tends met een kopje koffie werden ontvangen. 77

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 7