Statistiek van het bezoek aan vermakelijkheden AigesKeeais Bedrij f§ regiem«*n| Liquidatie waarborgsommen Het Hoofdbestuur heeft besloten toestemming te verlenen als bedoeld in het Algemeen Bedrijfsreglement aan: De N.V. Jahawi, Zeestraat 86 te 's-Gravenhage tot in schrijving te haren name in het Bedrijfsregister van de permanente bioscoop-A: Rembrandt Theater te 's-Graven hage, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door de heer E. Hirschberg aldaar; mevrouw de wed. H. A. Reinigert-Kolle, Stationsweg 160 te Appingedam tot inschrijving te haren name in het Bedrijfsregister van de permanente bioscoop-A: Luxor Theater te Appingedam, welke bioscoop voorheen was in geschreven ten name van wijlen de heer W. Reinigert; de heer C. M. van Berkel, Putstraat 2 te Waalwijk tot inschrijving te zijnen name in het Bedrijfsregister van de permanente bioscoop-A: Luxor Bioscoop te Waalwijk, welke bioscoop tot dan toe was ingeschreven ten name van de Firma Gebrs van Berkel; de Firma D. Bruin en Zonen, Dorpsstraat A 88 te Vlieland tot inschrijving te haren name in het Bedrijfs register van de permanente bioscoop-B: Bruins Bioscoop te Vlieland, welke bioscoop tot dan toe was ingeschreven ten name van de heer D. Bruin; de Firma N. G. Mulder, Westhavenkade 42 te Vlaar- dingen tot inschrijving te haren name in het Bedrijfs register van de permanente bioscopen-A: Luxor Theater te Maassluis en Luxor Theater te Vlaardingen, welke zaken tot dan toe waren ingeschreven ten name van de CV. Melk Mulder; de heer J. L. M. Bruglemans, Brugstraat 46-48 te Roo sendaal tot inschrijving te zijnen name in het Bedrijfs register van de permanente bioscoop-A: City Theater te Roosendaal welke bioscoop tot dan toe was ingeschreven ten name van de Firma City Theater aldaar. Met ingang van 1 januari is van de Lijst van Geen Bezwaar afgevoerd de bioscoopexploitatie Bat'a Best, aan gezien die niet meer wordt geëxploiteerd. Toelating lidmaatschap Tot het lidmaatschap van de Bond zijn toegelaten, onder andere op voorwaarde, dat tegen de desbetreffende beslis sing binnen acht dagen na de verschijning van deze publi catie geen gegronde bezwaren zijn ingediend: De N.V. Jahawi tot het voortzetten van de exploitatie van het Rembrandt Theater te 's-Gravenhage; mevrouw de wed. H. A. Reinigert-Kolle, tot het voort zetten van de exploitatie van het Luxor Theater te Ap pingedam; de heer C. M. van Berkel tot het voortzetten van de exploitatie van de Luxor Bioscoop te Waalwijk; de Firma D. Bruin en Zonen, waarvan firmanten zijn de heren D. Bruin Sr, D. Bruin Jr, P. D., H. C, en A. Bruin, tot het voortzetten van de exploitatie van Bruins Bioscoop te Vlieland; de Firma N. G. Mulder, waarvan firmanten zijn de heren N. en G. Mulder, tot het voortzetten van de exploi tatie van de bioscopen Luxor Theater te Maassluis en Luxor Theater te Vlaardingen; de heer J. L. M. Bruglemans tot het voortzetten van de exploitatie van het City Theater te Roosendaal. Beëindiging lidmaatschap Wegens verlies der vereisten is het lidmaatschap ge ëindigd van: de Firma Gebrs van Berkel, voormalig exploitante van de Luxor Bioscoop te Waalwijk; de heer D. Bruin, voormalig exploitant van Bruins Bio scoop te Vlieland: de CV. Melk Mulder, voormalig exploitante van de bioscopen Luxor Theater te Maassluis en Luxor Theater te Vlaardingen; de Firma City Theater, voormalig exploitante van het City Theater te Roosendaal; de heer J. H. H. van der Mars te Nijmegen, voormalig exploitant van het opgeheven Nova Theater te Millingen aan de Rijn; de heer D. Rosenga, voormalig exploitant van het op geheven Studio Theater te Zwaneburg-Halfweg. In verband met de beëindiging van het lidmaatschap van wijlen de heer W. Reinigert, voormalig exploitant van het Luxor Theater te Appingedam, de Firma Gebrs van Berkel, voormalig exploitante van de Luxor Bioscoop te Waalwijk, de heer D. Bruin, voormalig exploitant van Bruins Bioscoop te Vlieland, de CV. Melk Mulder, voormalig exploitante van de Luxor Theaters te Maassluis en Vlaardingen, de Firma City Theater, voormalig exploitante van het City Theater te Roosendaal en de heer D. Rosenga, voormalig exploitant van het opgeheven Studio Theater te Zwanenburg- Halfweg, worden de leden van de Nederlandsche Bioscoop- Bond en van de Nederlandsche Vereeniging van Bioscoop reclame-Exploitanten uitgenodigd eventuele vorderingen binnen acht dagen na het verschijnen van deze publicatie schriftelijk bij het Bondsbureau in te dienen. Toelating donateursschap In de plaats van Rank Precision Industries (Holland) N.V. aan het Emmaplein 2 te Amsterdam is tot het donateurschap van de Bond toegelaten „Pretec" Precisie Techniek N.V. i.o. gevestigd op hetzelfde adres. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een publikatie over het Bezoek aan vermakelijkheids- instellingen 1962 het licht doen zien, waarin vele interes sante gegevens te vinden zijn. Jammer is alleen, dat de periode, waarop deze gegevens betrekking hebben, al weer ruim een jaar achter ons ligt, zodat de actuele waarde, in aanmerking genomen de omstandigheid, dat de ontwikkeling op dit gebied zeer snel verloopt, betrekkelijk gering is. Ten aanzien van de cijfers van het bioscoopbezoek valt voorts nog op te merken, dat deze minder nauwkeurig zijn dan die, welke telkenjare in maart worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Nederlandsche Bioscoop-Bond (die bovendien op het voorafgaande jaar betrekking heb ben). De bron van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek vormen immers de aantallen entree biljetten, die de gemeenten aan de bioscoopexploitanten hebben geleverd. De in de loop van een jaar verstrekte biljetten behoeven echter niet overeen te komen met de in dat jaar verkochte aantallen. In de publikatie van het C.B.S. wordt erop gewezen, dat 204

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 10