In memoriam In de ouderdom van bijna 78 jaar overleed te Roosen daal op 23 december 1963, volkomen onverwacht de heer F. D. Bruglemans, een der oudste bioscoop pioniers, die zijn schreden op het pad der bioscoop exploitatie zette toen de cinematografie in de kinder schoenen stond. Reeds in 1910 begon hij met het geven van filmvoorstellingen in een zaal aan de Markt, welke exploitatie een permanent karakter kreeg toen hij haar definitief vestigde in de Brugstraat onder de naam Cinema Américain, later gewijzigd in City Theater. Met de dood van de heer Bruglemans Sr is een leven afgesloten dat in de beginjaren der cinematografie rijk aan belevenissen en rijk aan ervaring is geweest. Als een ware pionier heeft de heer Bruglemans letterlijk met alle film- bijltjes gehakt, als reisbioscoopexploitant, zowel als film verhuurder en filmfabrikant. Gebleven tot op de huidige dag is slechts zijn eerst-geboren filmbedrijf, de bioscoop in Roosendaal. Aan zijn interessante levensweg is in allerlei publicaties intussen zoveel aandacht gewijd, dat de redactie van dit orgaan zich tot deze summiere weergave moet beperken. Wel moge zij zich scharen bij hen, die uiting gaven aan hun droevenis over het verscheiden van deze ras-echte bedrijfsgenoot met karakter. Hij liet, hoewel geen vereni- ginsman, als een der oudste Bondsleden die wij nog kenden, toch een lege plaats na, een plaats, zo uniek, dat zij nooit meer kan worden ingenomen. Bij zijn uitvaart op 27 december 1963 deden vele bedrijfs- genoten hem uitgeleide, onder anderen de heren J. A. M. Bouts namens het Hoofdbestuur en J. E. F. de Nijs namens de Afdeling Het Zuiden van de Bond. Op 30 december is te 's-Gravenhage overleden de heer D. Siem Sr, in de ouderdom van 90 jaar. Tot zijn negen tigste jaar was hij gedelegeerd lid van de raad van bestuur van de Theatermaatschappij van de Nederlandse Bioscoop Trust, welke Maatschappij bioscopen exploiteert te 's-Gra venhage, Groningen en Utrecht. De heer Siem richtte deze vennootschap op, dd 11 oktober 1929 tezamen met enige andere belanghebbenden. De heer Siem was een bekende en zeer gerespecteerde figuur in de kringen van het bedrijf. Hij werd in 1937 benoemd tot Bestuurslid der Afdeling 's-Gravenhage. In 1938 werd hij belast met het penningmeesterschap dezer Afdeling en benoemd tot lid van de Afdelingsraad. Beide functies vervulde hij tot in 1951, in welk jaar hij op de leeftijd van 77 jaar tussentijds afrad. Sindsdien heeft de heer Siem zich allengs uit het actieve zakenleven teruggetrokken, totdat hij één dag voor zijn 90ste verjaardag, in juni 1963, tenslotte ook als lid van de raad van beheer van zijn maatschappij aftrad. Na het overlijden van de heer Siem heeft zijn teraarde- bestelling in alle stilte plaatsgevonden, zodat het bedrijf in het algemeen geen gelegenheid heeft gehad aan de over ledene de laatste eer te bewijzen. Het Hoofdbestuur heeft de familie Siem schriftelijk van zijn deelneming doen blijken. Op 23 januari overleed de heer H. K. De France, gérant van De Buitensociëteit te Zwolle en bedrijfsleider van de daarin gevestigde bioscoopexploitatie. De heer De France was ruim 30 jaar in dit bedrijf werkzaam. Aangezien de filmvoorziening en het rechtstreekse contact met het bedrijf aan de heer H. Timmer waren gedelegeerd, was de heer De France bij de bedrijfsgenoten vrijwel onbekend. De teraardebstelling vond plaats op 27 januari 1964. De Bond ontving eerst achteraf een kennisgeving van het Bestuur der Buitensociëteit en moest dus volstaan met het zenden van een schriftelijke condoleance. Op 3 februari werd ons bedrijf opgeschrikt door de jobs tijding, dat de heer Nijland Sr en zijn echtgenote een ernstig auto-ongeluk was overkomen op 2 februari te Soestdijk, als gevolg waarvan mevrouw Nijland op slag werd gedood en de heer Nijland zwaar gewond. Laatstgenoemde werd in het ziekenhuis te Baarn opgenomen. Aldaar is ook hij op 11 februari aan zijn verwondingen bezweken. De bedrijfsgenoten zijn met deernis vervuld jegens de zoon van het slachtoffer, de heer Jan Nijland Jr, lid van het Hoofdbestuur van de Bond, die wel bijzonder hard door het noodlot is getroffen. De heer J. Nijland Sr was een bekende figuur in bedrijfskringen, een figuur die bovendien door zijn eenvoud zeer gezien was. In de twintiger jaren deed hij zijn entree in het bedrijf, doordat hij de Vreeburg Bioscoop, welke zijn schoonvader te Utrecht exploiteerde, na diens over lijden voortzette. Tijdens de tweede wereldoorlog nam hij zijn zoon op in het bedrijf, dat later in een N.V. werd veranderd, waarvan beide heren Nijland directeur waren. De N.V. stichtte na de oorlog de Stadsgehoorzaal Bioscoop te Vlaardingen en werd deelgenote in de exploitatie van het nieuw gevestigde Tivoli Theater te Apeldoorn. De heer Nijland Sr was geen man, die openbare functies ambieerde. Voor de betekenis van de bedrijfsorganisatie had hij, naar wij uit ervaring mogen zeggen, nochtans alle begrip. Zo is het een grote voldoening in zijn levensavond geweest, dat zijn zoon in dat zelfde organisatieleven met veel ambitie verschillende eervolle functies vervulde. Zelf beperkte hij zich tot een intensieve bemoeiing met zijn bioscoopbedrijven. Sedert kort na de oorlog tot aan zijn dood bekleedde hij de functie van filmbeurscommissaris. Op donderdag 6 februari heeft de heer J. Nijland Jr met zijn echtgenote de treurige gang naar het crematorium te Westerveld moeten maken om daar temidden van talrijke vrienden en bedrijfsgenoten voor goed afscheid te nemen van zijn moeder. De tweede zware gang om een andere dierbare kort daarna uitgeleide te doen is hem niet bespaard gebleven. Op zaterdag 15 februari heeft hij wederom de bittere be proeving moeten doorstaan van een afscheid voor altijd van zijn vader die tevens zijn beste vriend en compagnon was. De wetenschap dat ook bij deze droeve gebeurtenis talrijke vrienden en bedrijfsgenoten door hun aanwezigheid uiting gaven aan hun medeleven moge hem sterken om dit ernstig verlies tezamen met zijn chtgenote, mevrouw L. Nijland-Middelbeek, te dragen. De teraardebestelling van wijlen de heer J. Nijland Sr geschiedde op de begraafplaats „Den en Rust" te Bilthoven onder enorme belangstelling. Onder de aanwezigen be vonden zich alle Hoofdbestuursleden alsmede de Bonds directeur en de Voorzitter van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring, de heer J. C. Schuller. Talrijke bloemen en kransen, waaronder stukken van het Hoofdbestuur en de Afdeling Het Centrum dekten de baar. In de aula van de begraafplaats sprak de Bondsvoorzitter, de heer Joh. Miedema, woorden van afscheid en waar dering voor de man, die aan het bedrijf was ontvallen. De heer J. Nijland Jr sprak aan het einde van de plech tigheid een woord van dank aan allen die van hun belang stelling hadden doen blijken. 210

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 16